23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 241-696553
Offentliggjort
14.12.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

FSB

Vindere

Udbud af flytteydelser 2024-2027

(07.04.2023)
Jonas A/S - Primære leverandør
Fabriksparken 3
2600 Glostrup

Udbud af flytteydelser 2024-2027

(07.04.2023)
Mesterflyt ApS - Tertiære leverandør
Rørvangsvej 43A
4300 Holbæk

Udbud af flytteydelser 2024-2027

(07.04.2023)
Fag Flyt ApS - Sekundære leverandør
Amager Landevej 152
2770 Kastrup

Opdateringer

Rettelse
(20.01.2023)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 19-01-2023
Time: 12:00
Læses:
Dato: 24-01-2023
Time: 12:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 19-01-2023
Time: 12:00
Læses:
Dato: 24-01-2023
Time: 12:00

Udbud af flytteydelser 2024-2027


FSB

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FSB
CVR-nummer: 10355117
Postadresse: Rådhuspladsen 59, 2. sal
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1550
Land: Danmark
Kontaktperson: Johnny Stahl Hansen
E-mail: jsh@fsb.dk
Telefon: +45 33132144
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/191621579.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fsb.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/191621579.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/191621579.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af flytteydelser 2024-2027

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98392000 Tjenesteydelser i forbindelse med forflytning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af flytteydelser til samtlige ordregivers afdelinger.

fsb ønsker at indgå rammeaftale med op til 4 tilbudsgivere, og aftalen indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med fsb, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede aftale. Leverandørerne rangordnes efter kaskademodellen på baggrund af den tilbudsevaluering, der er foretaget af tilbuddene afgivet i forbindelse med dette udbud. Den primære (bedst placerede) leverandør skal først tilbydes den konkrete opgave, og kun hvis denne ikke ser sig i stand til at levere, kan man gå videre til den sekundære, tertiære eller kvartære leverandør i rækken.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34312500 Pakninger
60100000 Vejtransport
63120000 Oplagring og pakhusvirksomhed
63121100 Oplagring
63122000 Opmagasinering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

fsb er Københavns største almene boligselskab med omkring 100 boligafdelinger i Københavns Kommune. fsb ledes af vore beboere og vi ejer ca. 13.000 almene boliger i København. Derudover administrerer vi ca. 1.000 ungdomsboliger og kollegier. Ejendommene er opført i perioden 1933- 2021. Nye ejendomme er under konstruktion.

I forbindelse med helhedsplaner og verserende bygge-/renoveringsprojekter i forskellige boligafdelinger i Storkøbenhavn, er fsb involveret i flere genhusningsprojekter. Ved større renoveringer kræves det ofte af de berørte beboere, at de genhuses, enten permanent til en anden fsb boligafdeling, eller midlertidigt , enten til en anden bolig i fsb eller til en pavillon. Derudover kan der forekomme flytninger af enkelte lejemål f.eks. i forbindelse med skimmelsvamp, brand, oversvømmelse o.l. fsb ønsker at strømline processen i forbindelse med håndtering af disse flytteopgaver.

Udbuddet vedrører indkøb af flytteydelser til samtlige ordregivers afdelinger.

fsb ønsker at indgå rammeaftale med op til 4 tilbudsgivere, og aftalen indgås i form af en obligatorisk rammeaftale. En obligatorisk rammeaftale defineres som en samhandelsaftale med fsb, hvor de omfattede boligafdelinger er forpligtede til at anvende den indgåede aftale. Leverandørerne rangordnes efter kaskademodellen på baggrund af den tilbudsevaluering, der er foretaget af tilbuddene afgivet i forbindelse med dette udbud. Den primære (bedst placerede) leverandør skal først tilbydes den konkrete opgave, og kun hvis denne ikke ser sig i stand til at levere, kan man gå videre til den sekundære, tertiære eller kvartære leverandør i rækken.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I. Tilbudsgivers egenkapital for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår skal være minimum kr. 500.000.

II. Tilbudsgivers årlige omsætning inden for det aktivitetsområde, kontrakten vedrører, udgør for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår mindst kr. 1 mio. ekskl. moms.

III. Tilbudsgiver har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring med dækningssummer på minimum kr. 10 mio. for person- og tingskade.

IV. Tilbudsgivers soliditetsgrad ((egenkapital x 100) / (samlede aktiver)) er minimum 12 % for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

I. Tilbudsgivers egenkapital for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår skal være minimum kr. 500.000.

II. Tilbudsgivers årlige omsætning inden for det aktivitetsområde, kontrakten vedrører, udgør for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår mindst kr. 1 mio. ekskl. moms.

III. Tilbudsgiver har tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring med dækningssummer på minimum kr. 10 mio. for person- og tingskade.

IV. Tilbudsgivers soliditetsgrad ((egenkapital x 100) / (samlede aktiver)) er minimum 12 % for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

V. Tilbudsgiver skal oplyse minimum 3 lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver for boligselskaber inden for de seneste tre år. Referencerne skal angives med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende arbejder/opgaver udført inden for de seneste tre år.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejde/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Med "lignende eller tilsvarende" er det et krav, at opgaven omfatter flytte og opmagasinering af flyttegods. Det er ikke et krav, at referenceopgaven er en rammeaftale, men det er et krav, at opgaven skal være på niveau med den udbudte opgave, f.eks. i forhold til type ydelser og antal aktiviteter/opgaver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

V. Tilbudsgiver skal oplyse minimum 3 lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver for boligselskaber inden for de seneste tre år. Referencerne skal angives med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende arbejder/opgaver udført inden for de seneste tre år.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejde/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Med "lignende eller tilsvarende" er det et krav, at opgaven omfatter flytte og opmagasinering af flyttegods. Det er ikke et krav, at referenceopgaven er en rammeaftale, men det er et krav, at opgaven skal være på niveau med den udbudte opgave, f.eks. i forhold til type ydelser og antal aktiviteter/opgaver.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/01/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/01/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver anvender ligeledes udelukkelsesgrunden: § 134 a. En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTOs Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.

Endvidere anvender ordregiver Ruslandserklæringen i henhold til artikel 5k, stk. 1, i EU-forordning 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine med senere ændringer, senest ændret i EU-forordning 2022/1269 af 21. juli 2022. En ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis tilbudsgiveren ikke opfylder og fremsender Bilag 11 - Ruslandserklæringen i udfyldt og underskrevet stand.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/12/2022

Send til en kollega

0.063