23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 137-336326
Offentliggjort
17.07.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Frederikshavn Forsyning A/S

Opdateringer

Annullering
(06.10.2020)

Ordregiver har besluttet at aflyse ovenstående udbud. Begrundelsen er, at nødvendige modifikationer af kontraktens genstand ikke ville kunne gennemføres indenfor udbuddet ramme. Ordregiver forventer at iværksætte fornyet udbud snarest med de fornødne modifikationer.

Levering og servicering af køretøjer til affaldsindsamling


Frederikshavn Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Forsyning A/S
CVR-nummer: 25599470
Postadresse: Knivholtvej 15
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Musbak Andersen
E-mail: jema@forsyningen.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.forsyningen.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lzmaqitwdw
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lzmaqitwdw
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering og servicering af køretøjer til affaldsindsamling

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144512 Renovationsvogne med komprimering
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven vedrører levering af 3 komprimatorbiler til indsamling af affald i Frederikshavn Kommune til levering efteråret 2021, samt option på yderligere køb af 2 skraldebiler pr. år de næste 4 år (2022-2025). Opgaven vedrører tillige option på service af de leverede køretøjer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34140000 Tunge motorkøretøjer
34144510 Køretøjer til affald
34144511 Renovationsvogne
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Frederikshavn Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der er tale om levering af følgende typer af biler:

- Totalvægt 8-9 ton/ 2-akslede

- Totalvægt 12 ton/2-akslede

- Totalvægt 18 ton/2-akslede

- Totalvægt 26 ton/3-akslede.

De første 3 køretøjer skal leveres i 2021, alle med 18 tons totalvægt.

De efterfølgende år (2022, 2023, 2024 og 2025) forventes der leveres 2 biler pr. år. Endelig valg af størrelser vil ske 14 måneder før leveringsdatoen.

Ud over købet omfatter kontrakten option på service i en i første omgang 2-årig periode fra leveringen. Serviceperioden skal kunne forlænges med et år ad gangen i op til 5 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2020
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er option på forlængelse af servicekontrakten i op til 5 år fra levering af det sidste køretøj.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt principielt egnede ansøger vil der blive lagt vægt på at ansøgerne har præsenteret referencer fra tidligere leverede køretøjer og udførte servicekontrakter, der svarer til eller er sammenlignelige med de aktuelle. Der lægges vægt på, at tidligere leveringer omfatter en tilsvarende spektrum at køretøjer, og at service er blevet ydet kontraktmæssigt og tilfredsstillende.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Supplerende anskaffelser af køretøjer af tilsvarende typer

- Totalservice af de leverede biler i 2 år efter levering

- Forlængelse af løbetiden af kontraktens servicedel til i alt 5 år fra leveringsdatoen for hvert enkelt køretøj.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Jf. udbudslovens § § 135-137, som beskrevet nærmere i udbudsbetingelserne.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der oplyses egenkapital og soliditetsgrad iht. seneste årsrapport.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der kræves en egenkapital på minimum 1 mio. DKK og en soliditetsgrad på minimum 10 %.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kræves dokumenteret erfaring i form af referencer fra tilsvarende eller sammenlignelig leverance, hvor levering er sket inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves dokumenteret erfaring i form af referencer fra mindst 2 tilsvarende eller sammenlignelig leverance, hvor levering er sket inden for de seneste 3 år.

Med "tilsvarende eller sammenlignelig opgave" forstås kontrakt om levering/servicering af komprimatorkøretøjer til indsamling af affald.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialet. Servicedelen indeholder krav om akutudkald.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/08/2020
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/08/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Anmodning om deltagelse sker ved at udfylde og uploade den ESPD-formular, som er tilgængelig sammen med udbudsmaterialet på iBinder. Referencer kan eventuelt udybes i separate referenceblade eller lignende.

Der kan inddrages maksimalt 5 referencer i vurderingen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer. Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere. Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2020

Send til en kollega

0.062