23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 093-223052
Offentliggjort
13.05.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Opdateringer

Annullering
(25.06.2020)

Prækvalifikation vedr. udbud af 4 stk. minirutebusser til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab BAT


Bornholms Regionskommune

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Edvardsen
E-mail: anette.edvardsen@brk.dk
Telefon: +45 56921040

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/129422749.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/129422749.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/129422749.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Prækvalifikation vedr. udbud af 4 stk. minirutebusser til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab BAT

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34121400
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå kontrakt vedrørende køb og levering af 4 stk. fabriksnye minirutebusser i 2020 samt reservedele.

Tryk her https://permalink.mercell.com/129422749.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014
Hovedudførelsessted:

Bornholm

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå kontrakt vedrørende køb og levering af 4 stk. fabriksnye minirutebusser i 2020 samt reservedele.

Købet vil blive leasingfinansieret i 4 år gennem ordregivers leasingpartner.

Tilbudsgiver skal tilbyde en tilbagekøbsgaranti efter leasingperioden.

Det økonomiske kriterium vurderes ud fra en totalomkostningsmetode (TCO) med en driftsperiode på 48 måneder samt pris for option på forlængelse af perioden for levering af reservedele.

Tilbudsgiver skal for egen regning stille et kommissionslager til rådighed for BAT. Lageret skal bestå af gængse reservedele, efter nærmere aftale.

Tilbudsgiver skal med sit tilbud vedlægge en serviceplan for den tilbudte bus. Serviceplanen skal indeholde de anbefalede intervaller, samt en liste med reservedele/sliddele/filtre for det enkelte service. Der tages udgangspunkt i 100 000 km/årligt. Priserne medtages i TCO beregning. Tilbudsgiver skal tilbyde priser på samtlige de i bilag 2- tilbudsdokument angivne reservedele. Listen med reservedele/sliddele/filtre skal prissættes i 2020 priser. Denne pris vil være gældende i kontraktperioden med prisregulering.

Historisk set er der ved ordregivers eksisterende busser blevet anvendt for ca. 87 000 DKK reservedele pr. bus pr år ved 100 000 km/år. Det forventes ikke at denne volumen nås med det nye indkøb.

Option på levering af reservedele i yderligere 4 år.

Idet ordregiver på nuværende tidspunkt ikke har besluttet hvorvidt tilbagekøbsgarantien udnyttes, har ordregiver en option på forlængelse af perioden for levering af reservedele i yderligere 4 år. Tilbudsgiver skal tilbyde priser på samtlige tilbudte reservedele som fremgår af bilag 2 samt de af tilbudsgiver oplyste reservedele jf. serviceplanen. Priserne vil være gældende for hele perioden med prisregulering.

I fald optionen ønskes benyttet, skal leverandøren informeres herom senest 3 måneder inden udløb af aftalen. Kontrakten vil blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber kontrakten automatisk ved udløbsdato.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil prækvalificere 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af en vurdering af, hvilke egnede ansøgere, der dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring med sammenlignelige opgaver (udført inden for de seneste 3 år).

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på levering af reservedele i yderligere 4 år.

Idet ordregiver på nuværende tidspunkt ikke har besluttet hvorvidt tilbagekøbsgarantien udnyttes, har ordregiver en option på forlængelse af perioden for levering af reservedele i yderligere 4 år. Tilbudsgiver skal tilbyde priser på samtlige tilbudte reservedele som fremgår af bilag 2 samt de af tilbudsgiver oplyste reservedele jf. serviceplanen. Priserne vil være gældende for hele perioden med prisregulering. I fald optionen ønskes benyttet, skal leverandøren informeres herom senest 3 måneder inden udløb af aftalen. Kontrakten vil blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber kontrakten automatisk ved udløbsdato.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

2) Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

3) Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver

4) Tilbudsgivers dækningssum for sin erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Under øvrige økonomiske og finansielle krav skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal som minimum være 12 000 000 DKK.

Tilbudsgivers soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår skal som minimum være 10.

Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have sædvanlig erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på 10 000 000 DKK og en produktansvarsforsikring med en dækningssum på 25 000 000 DKK.

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer for tilsvarende leverancer inden for levering af minirutebusser, jf. pkt. 1.4, hvor hver reference skal indeholde oplysninger om:

- Start- og evt. slutdato for leverancen

- Modtager af leverancen (kunden)

- Kontraktværdi i DKK ekskl. moms for leverancen

- Kort beskrivelse af leverancen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have minimum 3 relevante referencer inden for det udbudte område inden for de seneste 3 år. En relevant reference vedrører levering af minirutebusser.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/06/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/05/2020

Send til en kollega

0.063