23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 121-297528
Offentliggjort
25.06.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Prækvalifikation vedr. udbud af 4 stk. minirutebusser til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab BAT


Bornholms Regionskommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Edvardsen
E-mail: anette.edvardsen@brk.dk
Telefon: +45 56921040

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/129422749.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Prækvalifikation vedr. udbud af 4 stk. minirutebusser til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab BAT

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34121400 Lavtgulvsbusser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå kontrakt vedrørende køb og levering af 4 stk. fabriksnye minirutebusser i 2020 samt reservedele.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå kontrakt vedrørende køb og levering af 4 stk. fabriksnye minirutebusser i 2020 samt reservedele.

Købet vil blive leasingfinansieret i 4 år gennem ordregivers leasingpartner.

Tilbudsgiver skal tilbyde en tilbagekøbsgaranti efter leasingperioden.

Det økonomiske kriterium vurderes ud fra en totalomkostningsmetode (TCO) med en driftsperiode på 48 måneder samt pris for option på forlængelse af perioden for levering af reservedele.

Tilbudsgiver skal for egen regning stille et kommissionslager til rådighed for BAT. Lageret skal bestå af gængse reservedele, efter nærmere aftale.

Tilbudsgiver skal med sit tilbud vedlægge en serviceplan for den tilbudte bus. Serviceplanen skal indeholde de anbefalede intervaller, samt en liste med reservedele/sliddele/filtre for det enkelte service. Der tages udgangspunkt i 100 000 km/årligt. Priserne medtages i TCO beregning. Tilbudsgiver skal tilbyde priser på samtlige de i bilag 2- tilbudsdokument angivne reservedele. Listen med reservedele/sliddele/filtre skal prissættes i 2020 priser. Denne pris vil være gældende i kontraktperioden med prisregulering.

Historisk set er der ved ordregivers eksisterende busser blevet anvendt for ca. 87 000 DKK reservedele pr. bus pr. år ved 100 000 km/år. Det forventes ikke at denne volumen nås med det nye indkøb.

Option på levering af reservedele i yderligere 4 år.

Idet ordregiver på nuværende tidspunkt ikke har besluttet hvorvidt tilbagekøbsgarantien udnyttes, har ordregiver en option på forlængelse af perioden for levering af reservedele i yderligere 4 år. Tilbudsgiver skal tilbyde priser på samtlige tilbudte reservedele som fremgår af bilag 2 samt de af tilbudsgiver oplyste reservedele jf. serviceplanen. Priserne vil være gældende for hele perioden med prisregulering.

I fald optionen ønskes benyttet, skal leverandøren informeres herom senest 3 måneder inden udløb af aftalen. Kontrakten vil blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber kontrakten automatisk ved udløbsdato.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på levering af reservedele i yderligere 4 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 093-223052
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Prækvalifikation vedr. udbud af 4 stk. minirutebusser til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab BAT

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/06/2020

Send til en kollega

0.11