23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 104-188605
Offentliggjort
02.06.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

NaturErhvervstyrelsen

Opdateringer

Rettelse
(11.07.2015)

I stedet for:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud:

13.7.2015 (12:00)

Læses:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud:

27.7.2015 (12:00)

Rettelse
(15.07.2015)

Uafsluttet procedureOrdretildelingsproceduren er blevet afbrudtKontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

Leasing af tjenestebiler til NaturErhvervstyrelsen.


NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
DANMARK
Telefon: +45 33958000
Mailadresse: kiu@naturerhverv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.naturerhverv.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://naturerhverv.dk/om-os/udbud/

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Leasing af tjenestebiler til NaturErhvervstyrelsen.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Leasing

NUTS-kode DK

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
NaturErhvervstyrelsen (NAER) ønsker at lease 100-140 biler i 48 måneder gennem en 4-årig ramme-aftale, med levering startende fra ultimo 2015. Bilerne forudsættes leveret af flere omgange, og nærmere tidspunkt og omfang af første leverance fastsættes i forbindelse med opstartsmøde. Udover levering af de leasede køretøjer ønsker ordregiver, at leverandøren gør det muligt at foretage effektiv flådestyring af alle biler, samt leverer servicepakke inkl. bl.a. skift af vinter- og sommerdæk og vejhjælp mm.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34100000, 34110000, 34113000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
NaturErhvervstyrelsen (NAER) ønsker at lease 100-140 biler i 48 måneder gennem en 4-årig ramme-aftale. Udover levering af de leasede køretøjer ønsker ordregiver, at leverandøren gør det muligt at foretage effektiv flådestyring af alle biler, samt leverer servicepakke inkl. bl.a. skift af vinter- og sommerdæk og vejhjælp mm.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ordregiver forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, som Ordregiver på baggrund af nærværende udbud agter, at indgå rammeaftale med (efter offentliggørelse af udbuddets resultat) over for Ordregiver fremlægger dokumentation for ovenstående i form af serviceattest eller tilsvarende indenfor en fastsat tidsfrist. Serviceattesten må ikke være ældre end 3 måneder.
Såfremt den vindende tilbudsgiver udgøres af et konsortium, skal hver enkelt konsortiedeltager kunne præstere en serviceattest eller tilsvarende.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Faktura skal fremsendes elektronisk.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt tilbud afgives af en sammenslutning af flere økonomiske aktører, det vil sige et konsortium eller tilsvarende, skal samtlige oplysninger angives for alle deltagere i sammenslutningen. Det er ikke påkrævet, at hver enkelt økonomisk aktør opfylder samtlige krav men alene, at sammenslutningen gør.
Tilbud fra sammenslutning af flere økonomiske aktører, det vil sige et konsortium eller tilsvarende, skal vedlægge en erklæring vedrørende fælles befuldmægtiget, som overfor Ordregiver er tegningsberettiget, samt om solidarisk direkte og ubegrænset hæftelse.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation for, at tilbudsgiver har eller kan få en relevant erhvervsansvarsforsikring med følgende dækning eller mere: Tingskade 5 000 000 DKK og personskade 10 000 0000 DKK. Dokumentationen kan bestå af kopi af policen eller i form af erklæring fra forsikringsselskab.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation for dennes omsætning, der vedrører den eller de relevante aftaler som der afgives tilbud på, præsteret indenfor de seneste 2 regnskabsår.
Tilbudsgiver skal vedlægge tro og love-erklæring vedrørende Udbudsdirektivets udelukkelsesgrunde i henhold til artikel 45, stk. 1 og 2, litra a-g, samt gæld til det offentlige på over 100 000 DKK.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Tilbudsgiver skal fremsende en liste på de fem mest betydningsfulde leverancer, indenfor det relevante område eller indenfor beslægtede områder i forhold til leverancen.
Leverancen skal beskrives for så vidt angår type, mængde, kvalitet og leveringstidspunkt.
Tilbudsgiver skal påføre kontaktoplysninger vedrørende de relevante leverancer, og Ordregiver forbeholder sig ret til uden videre varsel, at kontakte den pågældende reference. Såfremt tilbudsgiver er et konsortium skal tilbudsgiver fremsende fem referencer samlet for alle konsortiedeltagere. Såfremt tilbudsgiver fremsender mere end fem referencer vil Ordregiver udelukkende forholde sig til de fem øverste på listen.
Ordregiver gør opmærksom på, at tilbudsgivere ikke kan forlade sig på underleverandørers og/eller moderselskabers referencer. Såfremt tilbudsgiver fremsender virksomhedsreferencer fra underleverandører og moderselskaber vil Ordregiver se bort fra disse i evalueringen.
Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte tilbudsgivers referencer og såfremt referencerne ikke har en for ordregiver tilfredsstillende tilbagemelding, ikke at tage tilbudsgivers tilbud i betragtning, Ordregiver vil bede referencerne om at besvare 2 spørgsmål og vægte dem på en skala mellem 1-5, hvor 5 er »meget tilfredsstillende« og 1 er »ikke tilfredsstillende«.
Ordregiver vil spørge om:
— Den generelle tilfredshed med samarbejdet?
— Tilfredsheden med ydelsen?
Giver en af tilbudsgivers referencer mellem 1-2 på begge spørgsmål, vil ordregiver være berettiget til, ikke at tage tilbudsgivers tilbud i betragtning.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Pris. Vægtning 70

2. Bilens specifikationer. Vægtning 20

3. Services. Vægtning 10

 

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
14-0642-000023
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Andre forudgående offentliggørelser

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 48-082974 af 10.3.2015

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
13.7.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Dato: 13.7.2015
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger, berigtigelse, samt besvarelse af spørgsmål henvises til naturerhverv.dk.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Parkhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 25291000

VI.4.2) Indgivelse af klager
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28.5.2015

Send til en kollega

0.081