23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 064-154032
Offentliggjort
31.03.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
29.04.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/126517647.aspx

Udbyder

Vandmiljø Randers A/S

Opdateringer

Annullering
(09.06.2020)

Desværre har Vandmiljø Randers alene modtaget 2 tilbud, som efter Vandmiljø Randers' vurdering ikke sikrer tilstrækkelig konkurrence om den udbudte kontrakt. Derfor har Vandmiljø Randers besluttet at annullere udbuddet.

Opbygning og levering af genbrugsspuler til Vandmiljø Randers


Vandmiljø Randers A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vandmiljø Randers A/S
CVR-nummer: 32285708
Postadresse: Tørvebryggen 12
By: Randers C
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Bonde
E-mail: lobo@vmr.dk
Telefon: +45 38411271

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/126517647.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vmr.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/126517647.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/126517647.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud med forhandling af opbygning og levering af genbrugsspuler til Vandmiljø Randers

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144410
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører kontrakt om opbygning og levering af genbrugsspuler til Vandmiljø Randers.

Tryk her https://permalink.mercell.com/126517647.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000
34144520
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Randers Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter en komplet fabriksny genbrugsspuler. Ved en komplet genbrugsspuler forstås en enhed opbygget af et lastvognschassis (ramme, hjul, motor, gearkasse, førerhus, mv.) samt et påbygget slamsugeranlæg (tank, pumper, rør, styresystem, betjeningspaneler, mv.). Genbrugsspuleren skal være med integreret genbrugsanlæg med vandfiltrering. Genbrugsspuleren skal leveres med 24 måneders garanti på slamsugeranlægget inkl. genbrugsanlægget samt 12 måneders garanti på lastvognschassis fra overtagelse, således ordregiver sikres en høj driftseffektivitet med et minimum af nedetid.

For nærmere beskrivelse af det udbudte, herunder de krav genbrugsspuleren skal opfylde, henvises til kravspecifikation (Kontraktbilag 2) og tilbudslisten (Kontraktbilag 3) samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål, jf. del VI.3.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at tildele en kontrakt på grundlag af det indledende tilbud.

Formålet med forhandlingen er at give tilbudsgiverne en præcis forståelse af ordregivers behov, og give ordregiver mulighed for at tilpasse udbudsgrundlaget samt mulighed for at tilbudsgiverne kan optimere og tilpasse deres tilbud i forhold hertil. Forhandlingen kan omfatte alle forhold i tilbuddet, herunder pris.

Prækvalificerede tilbudsgivere, som afgiver indledende tilbud, der afleveres rettidigt, kan deltage i den efterfølgende forhandling, idet alle tilbudsgivere vil blive inviteret til forhandling, uanset om de i øvrigt er konditionsmæssige.

Forhandlingsproces:

Ordregiver gennemgår indledningsvist de indkomne tilbud med henblik på at udarbejde dagsorden for de videre forhandlinger med tilbudsgiverne.

Det forventes, at der afholdes 1 forhandlingsmøde med hver tilbudsgiver som afgiver indledende tilbud.

Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, hvor ordregiver i så fald vil gennemføre en tilbudsevaluering i overensstemmelse udbudsmaterialet.

Ordregiver kan gentage fremgangsmåden med at opfordre tilbudsgiverne til at afgive revideret tilbud, indtil ordregiver meddeler, at det næste tilbud vil være det endelige tilbud, hvorefter kontrakten blive tildeles den tilbudsgiver som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Forhandlingsforløbet vil blive gennemført under iagttagelse af de udbudsretlige ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincipper.

Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne eller udbudsprocessen i øvrigt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, som opfylder dokumentationskravene og mindstekravet til egenkapital i del III, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag tre (3) ansøgere, som opfordres til at afgive indledende tilbud.

Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe at ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrencesituation.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til at varetage den udbudte opgave.

Udvælgelsen vil ske ud fra følgende kriterier:

— Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de mest relevante referencer

— Ordregiver vil vurdere det positivt, at de oplyste referencer i størst mulig grad dokumenterer erfaring med opgaver, der indeholder alle delopgaver i den udbudte opgave i mængde og indhold jf. del II.2.4, samt at der kan dokumenteres erfaring fra flere tilsvarende opgaver. Ansøger skal afgive oplysning herom i ESPD'ets afsnit: udvælgelse.

Udvælgelsen sker således med udgangspunkt i mest sammenlignelige referencer, hvor ordregiver vil lægge vægt på, at referencerne i videst muligt omfang angår leverance af komplet fabriksny genbrugsspuler opbygget af et lastvognschassis (ramme, hjul, motor, gearkasse, førerhus, mv.) samt et påbygget slamsugeranlæg (tank, pumper, rør, styresystem, betjeningspaneler, mv.) med et integreret genbrugsanlæg med vandfiltrering samt at ansøger som en del af leverancen i referencerne, men efter overtagelse har bistået med at sikre høj driftsstabilitet og tilgængelighed ved kundens behov for support og service.

Det bemærkes, at ordregiver maksimalt vil vurdere på tre (3) referencer. Såfremt der oplyses flere end tre (3) referencer, vil ordregiver alene vurdere de nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest ansøgningsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal som en del af ansøgningen udfylde en udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor den efterspurgte information skal oplyses. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 2.2.

ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Såfremt en sammenslutning søger om prækvalifikation (eks. konsortium) eller såfremt ansøger baserer sin egnethed på andre enheders formåen, vil der i relation til del II.2.9 ske en vurdering af ansøgers samlede kapacitet, hvorfor der maksimalt afleveres tre (3) referencer for sammenslutningen eller ansøger og andre enheder - eksempelvis to (2) referencer fra sammenslutningen eller fra ansøger og én (1) reference fra andre enheder.

I forbindelse med den endelige dokumentation, skal sammenslutningen endvidere være opmærksom på, at vedlægge en erklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, samt bekræfter, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter tildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave. Ansøger kan anvende bilag A - støtteerklæring og/eller bilag B - konsortie-erklæring, men må tillige anvende eget bilag såfremt det bekræfter ovenstående.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del II: Oplysninger om den økonomiske aktør:

Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør,

Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter,

Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet.

Ansøger skal udfylde følgende i ESPD'ets del III: Udelukkelsesgrunde:

Punkt A: Grunde vedr. straffedomme,

Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger oplyses Ja og det udestående beløb oplyses,

Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke ansøgeren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Ansøger skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

Ubetalt forfalden gæld til de offentlige under 100 000 DKK, jf. nr. 7.

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse i flere ansøgninger ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Såfremt dette ikke kan godtgøres, forbeholder ordregiver sig ret til at afvise sådanne ansøgere.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse egenkapitalen som finansielt nøgletal for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår, hvilket oplyses under beskrivelse:

— Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i årsregnskabslovens § 31 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital for hvert af de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes anføre de op til tre (3) referencer, som ansøger finder mest sammenlignelig med nærværende udbud, jf. DEL II.2.4.

Såfremt der oplyses flere referencer, vurderer ordregiver alene på de tre (3) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest ansøgningsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der stilles i kontrakten krav om en forudbetalingsgaranti i form af en anfordringsgaranti.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul. Der stilles i kontrakten krav om en forudbetalingsgaranti i form af en anfordringsgaranti. Kontrakten regulerer betalingsvilkår for leverancen.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/05/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

1) Ordregiver opfordrer ansøger/tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål løbende og hurtigst muligt under både prækvalifikationsfasen (Kapitel II) og tilbudsfasen (Kapitel III), såfremt der er tvivl om forståelsen af krav i kravspecifikationen, vilkår i kontrakten eller udbudsmaterialet i øvrigt.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige, på dansk og sendes via udbudssystemet.

Ordregiver vil besvare spørgsmål løbende og senest ved udløb af den i tidsplanen oplyste svarfrist. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort via udbudssystemet.

Spørgsmål, der modtages efter udløb af spørgefristen, besvares kun, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden fristens udløb. Husk at indsætte formuleringen vedr. spørgsmål & svar.

2) I forlængelse af underretning om prækvalifikationen skal tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger (konsortier), på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD'et i forbindelse med prækvalifikationen. I afsnit 6 beskrives det, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges ved ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

Hvis tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

1) Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

2) Skatteforvaltningen

3) ATP

4) Politiet (Kriminalregistret).

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en samtykkeerklæring, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling af serviceattesten til denne er modtaget.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD'ets del IV - udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede ansøgers positive egenkapital, medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Følgende formulering indskrives i afsnittet:

I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2020

Send til en kollega

0.052