23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 058-138193
Offentliggjort
23.03.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/702

Indlevering af tilbud

Til
29.04.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/702

Udbyder

Renovest A/S

Vindere

(13.05.2020)
Ejner Hessel A/S
Agrovej 2
4800 Nykøbing F

Indkøb af renovationsbil


Renovest A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Renovest A/S
CVR-nummer: 37276588
Postadresse: Stengårdsvej 33
By: Løgstør
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9670
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Thers Froberg
E-mail: cth@shared.dk
Telefon: +45 89471406

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://tender.konnect.dk/invite/702

Internetadresse for køberprofilen: www.renovest.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/702
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/702
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af renovationsbil

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144511
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Renovest A/S udbyder hermed indkøb af 1 fabriksny renovationsbil med komprimatorkasse til indsamling af dagrenovation, emballage og storskrald i Vesthimmerland Kommune, som specificeret i kravspecifikationen, bilag 2, samt en option på køb af yderligere 2 renovationsbiler. Desuden omfatter udbuddet service af disse i 5 år med mulighed for forlængelse i op til 7 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144511
34144512
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Nordjylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Renovest A/S udbyder hermed indkøb af 1 fabriksny renovationsbil med komprimatorkasse til indsamling af dagrenovation, emballage og storskrald i Vesthimmerland Kommune, som specificeret i kravspecifikationen, bilag 2, samt en option på køb af yderligere 2 renovationsbiler. Desuden omfatter udbuddet service af disse i 5 år med mulighed for forlængelse i op til 7 år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af samlet opbygning / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø og ergonomi / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Levering / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 55
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten af renovationsbilen løber indtil levering har fundet sted. Ovennævnte datoer henviser til kontraktlængden såfremt optionen om service på renovationsbilen/bilerne udnyttes. Der vil være option på forlængelse af serviceaftalen. Renovest kan således forlænge aftalerne med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet indeholder option på køb af yderligere 2 renovationsbiler samt service af de indkøbte renovationsbiler i 5 år med mulighed for forlængelse i op til 7 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående krav er, hvad der kræves af tilbudsgiver, for at ordregiver vurderer dem egnede til at løfte opgaven. Tilbudsgiver, der ikke overholder nedenstående krav, vil blive vurderet som uegnede til af løfte opgaven. Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK

— Samlet årsomsætning: En årlig omsætning på min. 3 000 000 i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår

— Finansielle nøgletal: Tilbudsgiver skal have haft et positivt resultat i 2 af de seneste 3 regnskabsår

— Positiv egenkapital i de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ovenstående er mindstekrav.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående krav er, hvad der kræves af tilbudsgiver, for at Renovest vurderer dem egnede til opgaveløsningen. Tilbudsgiver, der ikke overholder nedenstående krav, vil blive vurderet som uegnede til at løse opgaven.

Tilbudsgiver skal derfor vedlægge:

1) Referenceliste på tilsvarende opgaver, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år. I udvælgelsen tages der ligeledes højde for tidspunktet for referencens udførelse. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de oplyste referencer. Referencerne må højst være 2 år gamle.

Til referencerne oplyses:

1) Ordregiver og kontaktperson ved denne

2) Tidspunktet for udførelsen af referencen

3) Kort beskrivelse af opgaven samt opgavens omfang.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere erfaring med levering af mindst 10 tilsvarende leveringer af tilsvarende størrelse og mængde i Danmark inden for de seneste 3 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktvilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten indeholder blandt andet krav om overholdelse af etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/04/2020
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang for at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/03/2020

Send til en kollega

0.063