23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 057-135390
Offentliggjort
20.03.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
29.04.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/125834900.aspx

Udbyder

Cowi A/S - Spildevand og klimatilpasning

Vindere

Valgt leverandør

(15.06.2020)
MAN Truck & Bus Danmark A/S
Ventrupparken 6
2670 Greve

Assens Affald og Genbrug - Indkøb af lastbil med kran


Cowi A/S - Spildevand og klimatilpasning

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: COWI A/S - Spildevand og klimatilpasning
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Havneparken 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Steffan Vaaben
E-mail: sev@cowi.com
Telefon: +45 56403521

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/125834900.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/125834900.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/125834900.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Assens Affald og Genbrug - Indkøb af lastbil med kran

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indkøb af en lastbil med kroghejs og kran til tømning af nedgravede beholdere og til grabning af haveaffald, storskrald m.v. samt option på indgåelse af en serviceaftale for en 5-årig periode.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34142100
50114000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Assens Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indkøb af en lastbil med kroghejs og kran til tømning af nedgravede beholdere og til grabning af haveaffald, storskrald m.v. samt option på indgåelse af en serviceaftale for en 5-årig periode.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2020
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Optionen på serviceaftalen kan forlænges med 3 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på serviceaftale i 5 år med mulighed på forlængelse med 3 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Assens Affald og Genbrug har i det nedenstående angivet de minimumskrav til tilbudsgivers egnethed mm, som finder anvendelse.

Tilbud der ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, kan Assens Affald og Genbrug afvise som ukonditionsmæssige. Alternativt kan Assens Affald og Genbrug vælge at indhente supplerende oplysninger i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.

Såfremt tilbuddet viser, at tilbudsgiver er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde og ikke inden for en af Assens Affald og Genbrug fastsat passende frist fremlægger dokumentation for tilbudsgivers pålidelighed (self cleaning) jf. udbudslovens § 138, vil tilbuddet ikke komme i betragtning.

Er tilbudsgiver omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde, opfordres tilbudsgiver til af egen drift at fremlægge dokumentation for tilbudsgivers pålidelighed.

Såfremt tilbudsgiver ikke opfylder minimumskravene til egnethed, vil tilbuddet ikke komme i betragtning.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et mindstekrav, at:

Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i de 3 seneste reviderede regnskabsår.

Tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvarsansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 mio. DKK. Den valgte tilbudsgiver skal foretage genkøb af forsikringssummen ved brug af forsikringen, uanset tidspunktet for dette.

Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital ved at udfylde ESPDen i feltet Finansielle nøgletal. I feltet nøgletal angives årstal og i feltet beskrivelse angives hvilken oplysning, det drejer sig om samt værdien. (Brug + knappen til at tilføje yderligere nøgletal).

Tilbudsgiver skal oplyse om sin erhvervsansvarsforsikring ved at udfylde ESPDen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i de 3 seneste reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Assens Affald og Genbrug ønsker sikkerhed for, at den tilbudsgiver som kontrakten indgås med, har tilstrækkelig teknisk kapacitet og erfaring til at udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra kontraktstart. Det er derfor et mindstekrav, at:

Tilbudsgiver har mindst 2 sammenlignelige referencer, som enten er igangværende eller afsluttet inden for de eneste 3 år. Ved sammenlignelig reference forstås en opgave, der relaterer sig til leverance af sammenlignelige kranbiler. Evt. underleverandørers leverancer kan indgå.

Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

1) Ordregiver

2) Periode.

Opgavens omfang:

1) Kort beskrivelse af opgaven med angivelse af antal og typer af leverede kranbiler, samt tilbudsgivers rolle i opgaven

2) Den samlede kontraktsum.

Tilbudsgiver skal oplyse sine referencer ved at udfylde ESPDet. Assens Affald og Genbrug gør opmærksom på, at der som minimum skal angives 2 relevante referencer og maksimalt 5.

Assens Affald og Genbrug forbeholder sig ret til at kontakte de i ESPDen anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningerne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver har mindst 2 sammenlignelige referencer, som enten er igangværende eler afsluttet inden for de eneste 3 år. Ved sammenlignelig reference forstås en opgave, der relaterer sig til leverance af sammenlignelige kranbiler. Evt. underleverandørers leverancer kan indgå.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 30/11/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/04/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/03/2020

Send til en kollega

0.063