23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 039-092437
Offentliggjort
25.02.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
24.03.2020 Kl. 11:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264374&B=HOFOR

Udbyder

Hofor A/S

Opdateringer

Annullering
(05.03.2020)

Annullering
(05.03.2020)

Håndtering og bortskaffelse af erhvervs- og farligt affald for HOFOR koncernen


Hofor A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Munch-Boutrup
E-mail: metmun@hofor.dk
Telefon: +45 27953818

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264374&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264374&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Varme, vand, spildevand, fjernkøling, vind og bygas

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Håndtering og bortskaffelse af erhvervs- og farligt affald for HOFOR koncernen

 

Sagsnr.: 24.02-01617
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

For at minimere den administrative proces, samt fremme bæredygtighed og sikre en gennemgående sporbarhed for det affald og de dertilhørende CO2 emissioner, som HOFOR producerer, ønsker HOFOR at samle affaldshåndteringen i én rammeaftale med 2 delaftaler (Delaftale A - erhvervsaffald og Delaftale B - farligt affald).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale A - Håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald for HOFOR koncernen

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144510
34928480
39224340
39713300
44613700
90511000
90511200
90512000
90918000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale A – omfatter håndteringen og bortskaffelsen af erhvervsaffald med følgende ydelser:

— Udlejning og opstilling af diverse beholdere til affaldshåndtering,

— Indsamling og transport af diverse beholdere jf. gældende lovgivning,

— Håndtering og bortskaffelse af affald, jf. gældende lovgivning,

— Levering af IT-baseret internetløsning til afrapportering af månedsstatistik for (fraktionsopdelte mængder med tilhørende EAK koder, fordelt på lokationer),

— Levering af løbende indberetninger og godkendelser hvor nødvendigt, jf. gældende lovgivning,

— Levering-, montering og vedligeholdelse af piktogrammer til intern kildesortering på lokationer,

— Rådgivning til lokationer i forbindelse med opstilling og type af beholdere, korrekt sortering og tømningsfrekvenser,

— Deltagelse ved ad hoc statusmøder (herunder Amagerværket og Vejlandshus).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Delaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale B - håndtering og bortskaffelse af farligt affald for HOFOR Koncernen

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144510
34928480
39224340
39713300
44613700
90511000
90511200
90512000
90918000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale B – omfatter håndteringen og bortskaffelsen af farligt affald med følgende ydelser:

— Udlejning og opstilling af diverse beholdere til affaldshåndtering,

— Indsamling og transport af diverse beholdere jf. gældende lovgivning,

— Håndtering og bortskaffelse af affald, jf. gældende lovgivning,

— Levering af IT-baseret internetløsning til afrapportering af månedsstatistik for (fraktionsopdelte mængder med tilhørende EAK koder, fordelt på lokationer),

— Levering af løbende indberetninger og godkendelser hvor nødvendigt, jf. gældende lovgivning,

— Levering-, montering og vedligeholdelse af piktogrammer til intern kildesortering på lokationer,

— Rådgivning til lokationer i forbindelse med opstilling og type af beholdere, korrekt sortering og tømningsfrekvenser,

— Deltagelse ved ad hoc statusmøder (herunder Amagerværket og Vejlandshus).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Delaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Delaftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/03/2020
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/03/2020
Tidspunkt: 11:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/02/2020

Send til en kollega

0.109