23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 029-066699
Offentliggjort
11.02.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Kommune

Vindere

(25.08.2020)
Europcar
Aarhus N

Leje af biler til tjenstlig brug til Aarhus Kommune


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Merkistein Frederiksen
E-mail: Camf@aarhus.dk
Telefon: +45 41862309

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8e0857f3-65d8-4075-83f0-595ecd70199c/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8e0857f3-65d8-4075-83f0-595ecd70199c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8e0857f3-65d8-4075-83f0-595ecd70199c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8e0857f3-65d8-4075-83f0-595ecd70199c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Leje af biler til tjenstlig brug til Aarhus Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter leje af biler til Aarhus Kommune til tjenstlig brug. Der ønskes tilbud på leje af biler (personbiler og varevogne).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34110000
34136000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbudsbetingelser omfatter de krav, der stilles til tilbudsgivere, som ønsker at komme i betragtning som leverandør til Aarhus Kommune indenfor området leje af biler. Ved biler forstås personbiler og varevogne, som de står listet i tilbudslisten.

Nærværende udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter. Begrundelsen herfor er de markedsmæssige hensyn. Ordregiver skønner, at kontraktens genstand og omfang betyder, at ordregiver ikke kan drage fordel af konkurrencesituationen, såfremt kontrakten opdeles i delkontrakter, da sortimentsbredden og de tekniske specifikationer ikke spænder så bredt, at en opdeling i delkontrakter vil give den for ordregiver mest optimale kontrakt.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Grøn Transport / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftale kan forlænges i op til 12 måneder à 2 gange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive egenkapital for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som har en positiv egenkapital.

Aarhus Kommune vil, i forbindelse med tildeling af rammeaftalen, indhente dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftale med.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når ordregiver anmoder herom:

Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf, for de 2 regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiveren forlanger.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

For blandt andet at understøtte FN’s Verdensmål og FN’s Global Compact forpligtiger Aarhus Kommune sine leverandører til som en del af aftalen at overholde en række bestemmelser vedrørende arbejdsvilkår, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Disse bestemmelser med tilhørende opfølgning, herunder dokumentation samt sanktionsmuligheder ved manglende efterlevelse af bestemmelserne følger af bilag 1.1 CSR kontraktbilag.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/03/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke mulighed for at overvære åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Aarhus Kommune vil, i forbindelse med tildeling af rammeaftalen, indhente dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftale med. Den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftale med, bedes fremskaffe dokumentation for ESPD inden for en frist på 10 arbejdsdage. I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel. Der gøres opmærksom på, at der kan forventes op til 2 ugers behandlingstid ved udstedelse af serviceattester.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2020

Send til en kollega

0.047