23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 088-158546
Offentliggjort
07.05.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Hillerød Forsyning

Indkøb af ny TV vogn.


Hillerød Forsyning

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Hillerød Forsyning
Ægirsvej 4
Kontaktpunkt(er): Hillerød Spildevand A/S
Att: Preben Dissing
3400 Hillerød
DANMARK
Telefon: +45 48231097
Mailadresse: pd@hfors.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.hillerodforsyning.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Andet: forsyning, spildevand
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Indkøb af ny TV vogn.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hillerød.

NUTS-kode DK021

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Indkøb af TV inspektionsvogn. Der ønskes en komplet TV bil, dvs. en varevogn/kassebil med totalvægt minimum 4 050 kg med alt relevant udstyr som minimum skubbesystem, TV kamerasystem (til Ø110 til Ø1700), kontrolbokse, software, kabelsøger, samt alle nødvendige kabler, kabeltromler, ekstern A/C, og andet hjælpeudstyr. Bilen skal desuden udstyres med diverse velfærdsudstyr samt trækkrog til min. 2 800 kg. Tilbuddet skal indeholde undervisning, supervision og 3 års service.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34136200, 38651600, 30231000, 30210000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
1 stk. TV vogn med komplet udstyr i henhold til kravspecifikation, der fremsendes efter prækvalifikationen.
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 1 000 000 og 2 000 000 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der vil ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: NL 92 Almindelige leveringsbetingelser og NU06 Almindelige betingelser for vedligehold og reparation vil begge være gældende kontraktgrundlag.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- og handelsregister.
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
A) Oplysninger om Leverandørens navn, cvr. nr. og kontaktoplysninger
B) Tro og love-erklæring om at leverandøren ikke har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder jf. lbk. nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for deltagelse i offentlige udbudsforretninger,
C) Tro og love-erklæring om, at leverandøren ikke befinder sig i en situation, som er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets art. 45 stk. 1
D) Erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt som dokumentation for at leverandøren har taget hensyn til gældende forpligtigelser vedr. beskyttelse på arbejdspladsen.

Ordregiver ligger inde med blanketter der sikrer opfyldelse af punkterne B, C og D — disse kan rekvireres ved at sende en mail til pd@hfors.dk — det er ikke aet krav at ordregivers blanketter benyttes.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: E) Oplysning om ansøgerens samlede omsætning i de seneste 3 regnskabsår. Kravet kan opfyldes ved at fremsende årsrapporter, hvoraf oplysningerne fremgår.
F) Oplysning om ansøgerens egenkapital i de seneste 3 regnskabsår. Kravet kan opfyldes ved at fremsende årsrapporter, hvoraf oplysningerne fremgår.
Kravet kan opfyldes ved at fremsende årsrapporter, hvoraf oplysningerne fremgår.
Hvis leverandøren har en gyldig grund til ikke at fremlægge ovenstående dokumentation (f.eks. hvis leverandøren er etableret indenfor de seneste 3 år) skal leverandøren vedlægge anden relevant og egnet dokumentation for sin økonomiske og finansielle kapacitet.
Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre selskaber i koncernen), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren fuldt ud råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, f.eks. ved en erklæring eller ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
G) Fremlæggelse af en referenceliste over de betydeligste, lignende opgaver indenfor de seneste 5 år. Referencerne skal indeholde angivelse af kundens navn, leverancens værdi og tidspunkt eller varighed for leverancen. Ordregiver ser gerne at referencerne indeholde angivelse af kontaktperson hos kunden.
Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandør eller andre selskaber i koncernen) skal ansøger godtgøre, at ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse f.eks. ved en erklæring eller ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ordregiveren vil på baggrund af de modtagne ansøgninger udvælge 3 ansøgere til at give tilbud. Hvis mere end 3 kan prækvalificeres, udvælges de tre leverandører:
— der vurderes at have de bedste referencer jf. beskrivelsen af den tekniske kapacitet i punkt III.2.3) litra G.
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2501800
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
12.6.2015 - 11:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
25.6.2015
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Ordregiveren vil på baggrund af de modtagne ansøgninger udvælge 3 ansøgere til at give tilbud. Hvis mere end 3 kan prækvalificeres, udvælges de 3 leverandører:
— der vurderes at have de bedste referencer jf. beskrivelsen af den tekniske kapacitet i punkt III.2.3) litra G.
Ansøgning skal afleveres i et fysisk eksemplar samt i et eksemplar på CD eller USB.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Telefon: +45 35291000

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): En virksomheds klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 12 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver behørigt har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om ordregivers beslutning om indgåelse af rammeaftale. Senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
6.5.2015

Send til en kollega

0.125