23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 007-011026
Offentliggjort
10.01.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Udbud af lastbilchassiser


Beredskabsstyrelsen (BRS)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Beredskabsstyrelsen (BRS)
Postadresse: Datavej 16
By: Birkerød
NUTS-kode: DK
Postnummer: 3460
Land: Danmark
E-mail: jek@kammeradvokaten.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.brs.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af lastbilchassiser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34139000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af rammeaftale om indkøb af en forskellig typer lastbilchassiser, fordelt på følgende 3 delaftaler:

- Rammeaftale 1: Lastbilchassiser over 7,5 tons – med almindeligt førerhus,

- Rammeaftale 2: Lastbilchassiser over 7,5 tons – med smal mandskabskabine,

- Rammeaftale 3: Lastbilchassiser over 7,5 tons – med bred mandskabskabine.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale 1: Lastbilchassiser over 7,5 tons – med almindeligt førerhus

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34139000
34139100
34139200
34139300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 1 omfatter lastbilchassiser over 7,5 tons - med almindeligt førerhus. Rammeaftalen har en løbetid på 2 år med mulighed for forlængelse, jf. nedenfor.

Rammeaftalen er tildelt og indgået under udbudsproceduren.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale 2: Lastbilchassiser over 7,5 tons – med smal mandskabskabine

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34139000
34139100
34139200
34139300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 2 omfatter lastbilchassiser over 7,5 tons - med smal mandskabskabine. Rammeaftalen har en løbetid på 2 år med mulighed for forlængelse, jf. nedenfor.

Rammeaftalen er ikke tildelt under udbudsproceduren, idet der alene indkom ét tilbud, som var ukonditionsmæssigt. BRS annullerede derefter udbudsproceduren for denne (og alene denne) rammeaftale 2 og overgik til udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 4.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale 3: Lastbilchassiser over 7,5 tons – med bred mandskabskabine

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34139000
34139100
34139200
34139300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 3 omfatter lastbilchassiser over 7,5 tons - med bred mandskabskabine. Rammeaftalen har en løbetid på 2 år med mulighed for forlængelse, jf. nedenfor.

Rammeaftalen er tildelt og indgået under udbudsproceduren.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges med 2 x 1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale 1: Lastbilchassiser over 7,5 tons – med almindeligt førerhus

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/01/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Scania Danmark A/S
Postadresse: Industribyen 19
By: Ishøj
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2335
Land: Danmark

Internetadresse: https://www.scania.com/dk/da/home.html

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 25 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 28 468 405.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Rammeaftale 2: Lastbilchassiser over 7,5 tons – med smal mandskabskabine

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Rammeaftale 3: Lastbilchassiser over 7,5 tons – med bred mandskabskabine

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
18/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Volvo Danmark A/S
Postadresse: Taastrupgårdsvej 32
By: Taastrup
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 34 123 561.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) for så vidt angår rammeaftale 1 og rammeaftale 3 er den evalueringstekniske pris af det vindende tilbud, og er således ikke udtryk for den enkelte rammeaftales endelige værdi, ligesom BRS ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

Rammeaftale 1 og 3 er tildelt og indgået under udbudsproceduren.

For så vidt angår rammeaftale 2 modtog BRS under nærværende udbud alene et tilbud, som ikke var forskriftsmæssigt. Tilbudsgiveren afgav tilbuddet i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle krav og opfyldte kravene angivet udbudslovens § 159, stk. 2, 2. pkt., nr. 1-3. I overensstemmelse med udbudslovens § 61, stk. 1, nr.2, jf. stk. 4, iværksatte BRS derfor et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse med tilbudsgiveren fra det forudgående udbud. Som konsekvens heraf annullerede BRS nærværende udbudsprocedure for (og alene for) rammeaftale 2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 2, (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordre-giveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. [kun relevant for udbud omfattet af udbudsloven]

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2020

Send til en kollega

0.063