23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 213-521972
Offentliggjort
05.11.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Lolland Kommune

Vindere

2 kassevogne til Park og Vej, Januar 2020

(04.03.2020)
K. W. Bruun Import A/S
Hovedvejen 1
2600 Glostrup

Opdateringer

Rettelse
(07.11.2019)

II.2.4
I stedet for:
Det dynamiske indkøbssystem (DIS) omfatter forskellige arbejdskøretøjer med mange forskellige funktioner.
Arbejdskøretøjerne er opdelt i følgende kategorier:
— Kategori 1 – Minibusser - Forventet årlig anskaffelse: Op til 3 køretøjer,
— Kategori 2 – Firehjulstrækkere (4 x 4) – Forventet årlig anskaffelse: Op til 3 køretøjer,
— Kategori 3 – Ladvogne – Forventet årlig anskaffelse: Op til 3 køretøjer,
— Kategori 4 – Kassevogne – Forventet årlig anskaffelse: Op til 5 køretøjer.
Alle kategorier vil hovedsageligt skulle kunne køres på almindeligt kørekort – indregistreringskategori M1.
Da Lolland Kommune har begrænset tid og ressourcer til at transportere køretøjer til og fra værksted, er det i samhandelsbetingelserne angivet, at såfremt værkstedet er beliggende inden for en radius af 50 km. i fugleflugt, landfast, fra adressen Anlægsvej 4, 4920 Søllested, dækker Lolland Kommune transportomkostningerne. Såfremt et værksted er beliggende uden for denne radius, dækker leverandøren transportomkostninger forbundet med transport udover de angivne 50 km.
Læses:
Det dynamiske indkøbssystem (DIS) omfatter forskellige arbejdskøretøjer med mange forskellige funktioner.
Arbejdskøretøjerne er opdelt i følgende kategorier:
— Kategori 1 – Minibusser - Forventet årlig anskaffelse: 3-5,
— Kategori 2 – Firehjulstrækkere (4 x 4) – Forventet årlig anskaffelse: 1-2,
— Kategori 3 – Ladvogne – Forventet årlig anskaffelse: 3-7,
— Kategori 4 – Kassevogne – Forventet årlig anskaffelse: 3-7.
Alle kategorier vil hovedsageligt skulle kunne køres på almindeligt kørekort – indregistreringskategori M1.
Da Lolland Kommune har begrænset tid og ressourcer til at transportere køretøjer til og fra værksted, er det i samhandelsbetingelserne angivet, at såfremt værkstedet er beliggende inden for en radius af 50 km. i fugleflugt, landfast, fra adressen Anlægsvej 4, 4920 Søllested, dækker Lolland Kommune transportomkostningerne. Såfremt et værksted er beliggende uden for denne radius, dækker leverandøren transportomkostninger forbundet med transport udover de angivne 50 km.

Rettelse
(11.12.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 02-12-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 01-01-2030
Time: 12:00

Arbejdskøretøjer Lolland Kommune


Lolland Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lolland Kommune
CVR-nummer: 29188572
Postadresse: Jernbanegade 7
By: Maribo
NUTS-kode: DK
Postnummer: 4930
Land: Danmark
Kontaktperson: Marian Desrumaux Brodersen
E-mail: madeb@lolland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/116242085.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://lolland.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/116242085.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/116242085.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Arbejdskøretøjer Lolland Kommune

Sagsnr.: 88.00.00-G01-19-19
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Med dette udbudsmateriale ønsker Lolland Kommune at etablere et dynamisk indkøbssystem (også kaldet DIS eller bare systemet), hvor Lolland Kommune løbende og efter behov har mulighed for at anskaffe sig enkeltstående arbejdskøretøjer.

Der vil fremgå en nærmere kategorisering og beskrivelse af de omfattede køretøjer i materialet.

Det dynamiske indkøbssystem omfatter udelukkende nedenstående kategorier i det almindelige personbiler anskaffes på anden særskilt kontrakt.

Lolland Kommune indkøber køretøjerne løbende og efter behov, og der kan derfor ikke forventes større enkeltstående anskaffelser på flere køretøjer ad gangen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/116242085.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det dynamiske indkøbssystem (DIS) omfatter forskellige arbejdskøretøjer med mange forskellige funktioner.

Arbejdskøretøjerne er opdelt i følgende kategorier:

— Kategori 1 - Minibusser - Forventet årlig anskaffelse: Op til 3 køretøjer,

— Kategori 2 - Firehjulstrækkere (4 x 4) - Forventet årlig anskaffelse: Op til 3 køretøjer,

— Kategori 3 - Ladvogne - Forventet årlig anskaffelse: Op til 3 køretøjer,

— Kategori 4 - Kassevogne - Forventet årlig anskaffelse: Op til 5 køretøjer.

Alle kategorier vil hovedsageligt skulle kunne køres på almindeligt kørekort - Indregistreringskategori M1.

Da Lolland Kommune har begrænset tid og ressourcer til at transportere køretøjer til og fra værksted, er det i samhandelsbetingelserne angivet, at såfremt værkstedet er beliggende inden for en radius af 50 km. i fugleflugt, landfast, fra adressen Anlægsvej 4, 4920 Søllested, dækker Lolland Kommune transportomkostningerne. Såfremt et værksted er beliggende uden for denne radius, dækker leverandøren transportomkostninger forbundet med transport udover de angivne 50 km.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2030
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2019

Send til en kollega

0.125