23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 064-112195
Offentliggjort
01.04.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Vindere

(01.07.2015)
Bil og Co.
Chr. X's Vej
6100 Haderslev

Danmark-Haderslev: Personbiler 2015/S 064-112195


Danmark-Haderslev: Personbiler

2015/S 064-112195

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Haderslev Kommune
Gåskærgade 26-28
Udbudskonsulent Ole Andresen
6100 Haderslev
DANMARK
+45 74340148

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.haderslev.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Tjenestebiler til Voksen- og Sundhedsservice.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Varer

Leasing

NUTS-kode DK032

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale

Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

88 tjenestebiler til Haderslev Kommune, Voksen- og Sundhedsservice.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34110000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:

Omfang fremgår af udbudsmaterialet, som findes på http://www.haderslev.dk/erhverv/udbud-ogindkøb/aktuelle-udbud

II.2.2)Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet, som findes på http://www.haderslev.dk/erhverv/udbud-ogindkøb/aktuelleudbud

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.1.4)Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja

Beskrivelse af de særlige vilkår: Vindende tilbudsgiver er forpligtet til at opretholde gyldig erhvervs- og ansvarsforsikring i hele kontraktens løbetid.

Der henvises iøvrigt til udbudsmaterialet, som findes på http://www.haderslev.dk/erhverv/udbud-og-indkøb/aktuelle-udbud.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — Udfyldt og underskrevet tro og love-erklæring om, i hvilket omfang Tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997).

— Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i direktiv nr. 2004/18/EF af 31.3.2004.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — Kopi af Tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum. 10 000 000 DKK.

— I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden for det aktivitetsområde der er omfattet af udbuddet, i de seneste to afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

— I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal for de seneste to afsluttede regnskabsår.

III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure

Offentlig

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

11.5.2015 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

IV.3.8)Åbning af bud

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
VI.2)Oplysninger om EU-midler
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne § 7, stk. 2,nr.3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Håndhævelseslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Håndhævelseslovens § 12, stk.1.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK

http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

27.3.2015

Send til en kollega

0.093