23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 130-318486
Offentliggjort
09.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
19.08.2019 Kl. 09:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245193&B=NORDKOB

Udbyder

Forsyning Helsingør Affald A/S

Opdateringer

Annullering
(24.09.2019)

Der er alene modtaget tilbud, der er irrelevante i forhold til kontrakten, hvorfor Forsyning Helsingør Affald A/S overgår til "udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse", jf. Udbudslovens § 80, stk. 1, nr. 2.

Indkøb af kran- og renovationsbiler til Forsyning Helsingør


Forsyning Helsingør Affald A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsyning Helsingør Affald A/S
32654177
Energivej 25
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Jette Skaarup Justesen
Telefon: +45 48405171
E-mail: jsj@fh.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245193&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245193&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Affald

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af kran- og renovationsbiler til Forsyning Helsingør

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144512
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter en kontrakt om indkøb af kran- og renovationsbiler til Forsyning Helsingør Affald A/S.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144510
34142000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Helsingør

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten omfatter indkøb af følgende biler:

A. 1 stk. 3-akslet kranbil 26 t med container og kran,

B. 2 stk. 2-akslet renovationsbil 18 t med to-delt komprimatorkasse,

C. 1 stk. 2-akslet renovationsbil 18 t med enkelt komprimatorkasse,

D. 6 stk. 3-akslet renovationsbil 26 t med to-delt komprimatorkasse,

E. 1 stk. 3-akslet renovationsbil 26 t med enkelt komprimatorkasse.

-

Dertil kommer følgende optioner:

1) Serviceaftaler til ovennævnte køretøjer (eksklusiv opbygning);

2) Kærre op på forsiden af bilen;

3) Indkøb af yderligere biler med tilhørende serviceaftaler, jf. følgende:

(a) 1 stk. 3-akslet kranbil 26 t med container og kran,

(b) 1 stk. 2-akslet renovationsbil 18 t med to-delt komprimatorkasse,

(c) 1 stk. 2-akslet renovationsbil 18 t med enkelt komprimatorkasse,

(d) 2 stk. 3-akslet renovationsbil 26 t med to-delt komprimatorkasse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsfrister / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 37 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges, såfremt Ordregiver aktiverer option vedr. indkøb af ekstra biler og/eller option vedr. forlængelse af serviceaftale med op til 2 * 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner:

1) Serviceaftaler til ovennævnte køretøjer (eksklusiv opbygning);

2) Kærre op på forsiden af bilen;

3) Indkøb af yderligere biler med tilhørende serviceaftaler, jf. følgende:

(a) 1 stk. 3-akslet kranbil 26 t med container og kran,

(b) 1 stk. 2-akslet renovationsbil 18 t med to-delt komprimatorkasse,

(c) 1 stk. 2-akslet renovationsbil 18 t med enkelt komprimatorkasse,

(d) 2 stk. 3-akslet renovationsbil 26 t med to-delt komprimatorkasse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Beløbet angivet i pkt. II.2.6 er inkl. optioner og er alene anslået.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Ansøgers egenkapital, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

— Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår (dvs., at seneste godkendte årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Referencer fra tilsvarende opgaver, jf. ESPD'et, pkt. IV.C.

Med ”tilsvarende opgaver” menes, at ansøger, jf. Bilag 1: Kravspecifikation, har dokumenteret erfaring med levering af de specificerede biler, levering af opbygning herunder kraner og/eller komprimatorkasser eventuelt med en opbygger som underleverandør og serviceaftaler til biler for forsyningssektoren eller andre brancher med lignende behov. Referencerne skal indeholde: Beskrivelse af arbejdet/ydelsen, beløb, oplysning om tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

— 3 tilsvarende opgaver tilsammen på minimum 20 køretøjer herunder mindst 15 et- eller to kammer renovationsbiler.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Vedr. arbejdsklausuler og sociale klausuler: Leverandøren skal overholde vilkår som beskrevet i kontraktens pkt. 9 (Arbejdsklausul) og kontraktens pkt. 21, inkl. bilag 5 (Social klausul).

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2019
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/08/2019
Tidspunkt: 09:00
Sted:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ikke relevant
Ikke relevant
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/07/2019

Send til en kollega

0.096