23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-174960
Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Offentligt EU-udbud af kontrakt om køb, levering og servicering af el-komprimatorbiler til Frederiksberg Renovation


Frederiksberg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
11259979
Frederiksberg Rådhus
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Natascha Mehlin Lund Hansen
Telefon: +45 28982054
E-mail: naha17@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d908a1fd-bf7d-4354-9251-27a0eef59ba3/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt EU-udbud af kontrakt om køb, levering og servicering af el-komprimatorbiler til Frederiksberg Renovation

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Frederiksberg Kommune udbyder hermed indkøbet af 9 el-komprimatorbiler til den kommunale enhed Frederiksberg Renovation. I købet indgår en 5-årig serviceaftale, og kommunen har option på køb af op til 6 yderligere el-komprimatorbiler fra leverandøren inden for en periode på 4 år efter kontraktindgåelsen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 47 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144510
34144512
50114000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg Kommunalbestyrelse har i december 2018 besluttet at lade den kommunale indsamling af affald overgå til ren el-drift via eldrevne komprimatorbiler (skraldebiler) i en overgangsfase fra 2019 til 2024. Konkret forventes 9 el-komprimatorbiler indkøbt og leveret i 2019 og yderligere 6 indkøbt i de følgende år, således at i alt 15 dieselbiler forventes erstattet af el-biler.

Indkøbet af de førstnævnte 9 el-komprimatorbiler foretages som et samlet køb hos én leverandør og som led heri forbeholder kommunen sig via en option muligheden for at købe op til yderligere 6 tilsvarende el-komprimatorbiler hos samme leverandør i de efterfølgende år. Kommunen kan dog også vælge at lade én eller flere af de yderligere biler indkøbe via selvstændige udbud, f.eks. på grund af ændringer i markeds- og konkurrencesituationen, erfaringer med de indkøbte el-komprimatorbiler eller andre ændringer i Frederiksberg Renovations opgaveløsning og/eller behov.

Komprimatorbilerne skal anvendes til afhentning af dagrenovation samt til særlig anvendelse for opgaver i forbindelse med indsamling af diverse affaldsprodukter.

Indkøbet sker ved en samlet kontrakt, der ud over købet omfatter levering og service i en i første omgang 5-årig periode fra leveringen. Leverandøren er over for kommunen ansvarlig for alle dele af kontrakten, herunder enhver komponent i den enkelte el-komprimatorbil og enhver service, der skal udføres i henhold til kontrakten i serviceperioden.

De tekniske krav til de eldrevne komprimatorbiler og kravene til indholdet af leverandørens service fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kommunen har ret til at indkøbe op til yderligere 6 eldrevne komprimatorbiler af den vindende tilbudsgiver.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 022-047621
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Offentligt EU-udbud af kontrakt om køb, levering og servicering af el-komprimatorbiler til Frederiksberg Renovation

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
11/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Phoenix Danmark A/S
10082269
Dalager 15
Brøndby
2605
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 47 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I udbuddet gælder de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og 7).

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed vil den tilbudsgiver som påtænkes tildelt kontrakt, blive bedt om at fremlægge nedenstående til bekræftelse af oplysningerne i ESPD:

— Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers egenkapital, soliditetsgrad og nettoomsætning for de ved tilbudsfristen seneste 3 regnskabsår,

— Liste med kontaktoplysninger – e-mailadresse og telefonnummer – til kontaktperson hos de kunder, der er oplyst som referencer i ESPD, i det omfang disse kontaktoplysninger ikke fremgår af ESPD.

Tilbudsgiveren skal endvidere fremlægge dokumentation for ikke at være omfattet af grundlag for udelukkelse i form af en attest eller certifikat udstedt af den kompetente myndighed i tilbudsgivers hjemland - for danske tilbudsgivere en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/04/2019

Send til en kollega

0.107