23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 022-047621
Offentliggjort
31.01.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(15.04.2019)
Phoenix Danmark A/S
Dalager 15
2605 Brøndby

Offentligt EU-udbud af kontrakt om køb, levering og servicering af el-komprimatorbiler til Frederiksberg Renovation


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
11259979
Frederiksberg Rådhus
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Natascha Mehlin Lund Hansen
Telefon: +45 28982054
E-mail: naha17@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d908a1fd-bf7d-4354-9251-27a0eef59ba3/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d908a1fd-bf7d-4354-9251-27a0eef59ba3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d908a1fd-bf7d-4354-9251-27a0eef59ba3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d908a1fd-bf7d-4354-9251-27a0eef59ba3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Offentligt EU-udbud af kontrakt om køb, levering og servicering af el-komprimatorbiler til Frederiksberg Renovation

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Frederiksberg Kommune udbyder hermed indkøbet af 9 el-komprimatorbiler til den kommunale enhed Frederiksberg Renovation. I købet indgår en 5-årig serviceaftale, og kommunen har option på køb af op til 6 yderligere el-komprimatorbiler fra leverandøren inden for en periode på 4 år efter kontraktindgåelsen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144510
34144512
50114000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Frederiksberg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Frederiksberg Kommunalbestyrelse har i december 2018 besluttet at lade den kommunale indsamling af affald overgå til ren el-drift via eldrevne komprimatorbiler (skraldebiler) i en overgangsfase fra 2019 til 2024. Konkret forventes 9 el-komprimatorbiler indkøbt og leveret i 2019 og yderligere 6 indkøbt i de følgende år, således at i alt 15 dieselbiler forventes erstattet af el-biler.

Indkøbet af de førstnævnte 9 el-komprimatorbiler foretages som et samlet køb hos én leverandør og som led heri forbeholder kommunen sig via en option muligheden for at købe op til yderligere 6 tilsvarende el-komprimatorbiler hos samme leverandør i de efterfølgende år. Kommunen kan dog også vælge at lade én eller flere af de yderligere biler indkøbe via selvstændige udbud, f.eks. på grund af ændringer i markeds- og konkurrencesituationen, erfaringer med de indkøbte el-komprimatorbiler eller andre ændringer i Frederiksberg Renovations opgaveløsning og/eller behov.

Komprimatorbilerne skal anvendes til afhentning af dagrenovation samt til særlig anvendelse for opgaver i forbindelse med indsamling af diverse affaldsprodukter.

Indkøbet sker ved en samlet kontrakt, der ud over købet omfatter levering og service i en i første omgang 5-årig periode fra leveringen. Leverandøren er over for kommunen ansvarlig for alle dele af kontrakten, herunder enhver komponent i den enkelte el-komprimatorbil og enhver service, der skal udføres i henhold til kontrakten i serviceperioden.

De tekniske krav til de eldrevne komprimatorbiler og kravene til indholdet af leverandørens service fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kommunen har ret af til at indkøbe op til yderligere 6 eldrevne komprimatorbiler af den vindende tilbudsgiver.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge udfyldt ESPD eller ESPD'er, som skal indeholde de i udbudsbetingelserne og ESPD'et efterspurgte oplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav

— at tilbudsgiver har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning på minimum 35 000 000 DKK i de ved tilbudsfristen seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— at tilbudsgiver i gennemsnit har haft en egenkapital på minimum 6 000 000 DKK i de ved tilbudsfristen seneste 3 år afsluttede regnskabsår, og at tilbudsgiver har haft en egenkapital på minimum 6 000 000 DKK i det ved tilbudsfristen senest afsluttede regnskabsår,

— at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på mindst 10% i gennemsnit i de ved tilbudsfristen 3 seneste afsluttede regnskabsår, og at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på mindst 10% i det ved tilbudsfristen senest afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge udfyldt ESPD eller ESPD'er, som skal indeholde de i udbudsbetingelserne og ESPD'et efterspurgte oplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav

— at tilbudsgivers referencer omfatter mindst én aftale om levering af mindst én el-komprimatorbil til en offentlig eller privat kunde/slutbruger, og hvor levering af mindst én el-komprimatorbil er foretaget mere end 6 måneder før tilbudsfristen,

— at tilbudsgivers referencer omfatter mindst én aftale om levering af mindst én el-komprimatorbil med en serviceaftale på mindst 5 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktudførelsesvilkårene fremgår af udbudsmaterialets kontrakt. Tilbudsgiver skal være særlig opmærksom på at kontrakten indeholder vilkår om bod og dagbod samt en arbejdsklausul.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/03/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I udbuddet gælder de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og 7).

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav til egnethed vil den tilbudsgiver som påtænkes tildelt kontrakt, blive bedt om at fremlægge nedenstående til bekræftelse af oplysningerne i ESPD:

— Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers egenkapital, soliditetsgrad og nettoomsætning for de ved tilbudsfristen seneste 3 regnskabsår,

— Liste med kontaktoplysninger – e-mailadresse og telefonnummer – til kontaktperson hos de kunder, der er oplyst som referencer i ESPD, i det omfang disse kontaktoplysninger ikke fremgår af ESPD.

Tilbudsgiveren skal endvidere fremlægge dokumentation for ikke at være omfattet af grundlag for udelukkelse i form af en attest eller certifikat udstedt af den kompetente myndighed i tilbudsgivers hjemland - for danske tilbudsgivere en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/01/2019

Send til en kollega

0.106