23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 234-534304
Offentliggjort
05.12.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Vindere

Delaftale 3 - Trosser, liner og tovværk

(05.04.2019)
Fyns Kran Udstyr A/S
Brændekildevej 37
5250 Odense SV

Delaftale 3 - Trosser, liner og tovværk

(05.04.2019)
Certex Danmark A/S
Trekanten 6-8
6500 Vojens

Delaftale 3 - Trosser, liner og tovværk

(05.04.2019)
Carl Stahl A/S
Vognmagervej 21
7000 Fredericia

Opdateringer

Annullering
(26.12.2018)

FMI har på baggrund af indkomne spørgsmål til udbudsmaterialet vurderet, at der er behov for at foretage ændringer af mindstekravene for delaftale 1 (LTS), jf. bilag A.2 til delaftalen. FMI har i den forbindelse fundet det mest hensigtsmæssigt at lade udbuddet for delaftale 1 gå om. Det bemærkes, at den verserende udbudsforretning også tidligere har omfattet delaftale 2 (FNE), men denne blev annulleret ved bekendtgørelse nr. 2018/S 218-498591.
FMI forventer at genudbyde delaftale 1 (ved en særskilt udbudsproces) i uge 1 i 2019.
Tildelingen af delaftale 3 (TLT) forventes gennemført som planlagt via nærværende udbudsproces. Det understreges således, at det fortsat er muligt at afgive tilbud til delaftale 3 i denne eksisterende udbudsproces. Tilbud angående delaftale 3 skal i den forbindelse være indleveret senest den 4.1.2019, kl. 13:00, jf. afsnit IV.2.2 i udbudsbekendtgørelsen (2018/S 234-534304).

Annullering
(05.04.2019)

Værdierne angivet i pkt. V.2.4) er de evalueringstekniske priser beregnet for de vindende tilbud. Værdierne er således ikke udtryk for rammeaftalernes endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

Rammeaftaler om levering af løfte-, træk og surringsmateriel, sikrings- og nedfiringsudstyr samt trosser, liner og tovværk (1)


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
16287180
Lautrupbjerg 1
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Josephine Søegaard Knop
Telefon: +45 28596445
E-mail: josk@kammeradvokaten.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=225969&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=225969&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftaler om levering af løfte-, træk og surringsmateriel, sikrings- og nedfiringsudstyr samt trosser, liner og tovværk (1)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI ønsker at indgå følgende 2 delaftaler:

1) Delaftale 1 om løfte-, træk og surringsmateriel, jf. nærmere herom i bilag A til delaftale 1;

2) Delaftale 3 om Trosser, liner og tovværk, jf. nærmere herom i bilag A til delaftale 3.

Tilbudsgiveren kan afgive tilbud på begge eller en enkelt delaftale. Der vil blive indgået 3 separate rammeaftaler (med forskellige leverandører) på hver delaftale. Én tilbudsgiver kan således godt vinde begge delaftaler og derved blive tildelt en separat rammeaftale under hver af de 2 delaftaler.

Det bemærkes, at FMI ved udbudsbekendtgørelsen nr. 2018/S 218-498591, offentliggjort den 13.11.2018, iværksatte et udbud af delaftale 1 og 3 ovenfor samt delaftale 2 vedrørende FNE-udstyr. FMI annullerede imidlertid udbuddet for delaftale 1 og 3, jf. nærmere herom i punkt 1 i udbudsbetingelserne, og genudbyder herved delaftale 1 og 3, mens delaftale 2 (fortsat) udbydes under udbudsbekendtgørelsen nr. 2018/S 218-498591.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 54 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

1. Delaftale 1 Løfte-, træk og surringsmateriel

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19720000
19730000
34900000
34930000
35100000
35110000
35800000
35820000
39540000
39541000
39541100
39541220
42400000
42410000
42419000
44300000
44317000
44320000
44500000
44530000
44540000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Ballerup.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Materiellet anvendes indenfor områderne løft, træk og surring (LTS). Løftemateriel anvendes i forbindelse med løfteopgaver udført med kraner og lignende. Trækmateriel anvendes til brug på Forsvarets køretøjer ved flotbringning og bjærgning, dette er grej der i nogle tilfælde er specielt fremstillet til Forsvaret. Surringsmateriel anvendes ved transport af forsvarets gods på land, til vands samt i luften.

Materiellet anvendes på samtlige af forsvarets etablissementer inden for kongeriget Danmark, herunder Færøerne og Grønland.

Formålet med denne rammeaftale er at sikre Forsvarets fortsatte drift inden for LTS-området, da materiellet benyttes i alle dele og ved alle enheder i forsvaret. Forsvaret har et behov for at kunne rekvirere LTS-materiel samt rådgivning og vejledning i forbindelse med valg og anvendelse af LTS-materiel for at sikre den korrekte løsning af eksisterende og fremtidige opgaver. Ydermere er det vigtigt at kunne få hurtig genforsyning og levering i forbindelse med nationalt beredskab. Rammeaftalen indeholder muligheden for at få gennemført lovpligtige eftersyn, service og reparation af materiel samt certificering/re-certificering af samme. Derudover skal aftalen indeholde mulighed for uddannelse af forsvarets faglige personel i eftersyn og service samt anvendelse af materiellet, således at dette personel kan autoriseres til certificering og re-certificering af forsvarets LTS- materiel i missioner uden for de danske grænser.

Det er hensigten med rammeaftalen, at leverandøren til stadighed tilstræber at levere Forsvaret produkter med lavest muligt egenvægt, så belastningen af Forsvarets personel minimeres mest muligt ved arbejde med materiellet. Dette indbefatter, at leverandøren altid leverer produkter sammensat med så få enkeltdele som muligt.

Endelig er det af høj prioritet for FMI, at materiellet kan leveres hurtigt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Dog er alle enheder under det danske Forsvarsministerium, herunder alle afdelinger af det danske forsvar, som er underlagt Forsvarschefens kommando, berettiget til at anvende rammeaftalerne på de i rammeaftalerne fastsatte vilkår og betingelser.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 Trosser, liner og tovværk

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19720000
19730000
34930000
39540000
39541000
39541100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Materiellet anvendes på samtlige af forsvarets etablissementer inden for kongeriget Danmark, herunder Færøerne og Grønland.

Formålet med denne rammeaftale er at sikre Forsvarets fortsatte drift inden for TLT-området (trosser, liner og tovværk), da materiellet benyttes i alle dele og ved alle enheder i forsvaret. Forsvaret har et behov for at kunne rekvirere TLT-materiel samt rådgivning og vejledning i forbindelse med valg og anvendelse af TLT-materiel for at sikre den korrekte løsning af eksisterende og fremtidige opgaver. Ydermere er det vigtigt at kunne få hurtig genforsyning og levering i forbindelse med nationalt beredskab. Rammeaftalen indeholder muligheden for at få gennemført lovpligtige eftersyn, service og reparation af materiel samt certificering/recertificering af samme.

Det er hensigten med rammeaftalen, at Leverandøren til stadighed tilstræber at levere Forsvaret produkter med lavest muligt egenvægt, således at belastningen, af Forsvarets personel minimeres mest muligt, ved arbejde med materiellet. Dette indbefatter at Leverandøren altid leverer produkter sammensat med så få enkeltdele som muligt.

Endelig er det af høj prioritet for FMI, at materiellet kan leveres hurtigt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Dog er alle enheder under det danske Forsvarsministerie herunder alle afdelinger af det danske forsvar, som er underlagt Forsvarschefens kommando, berettiget til at anvende rammeaftalerne på de i rammeaftalerne fastsatte vilkår og betingelser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

N/A

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

N/A

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

N/A

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

N/A

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

N/A

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Betalingsbetingelser fremgår af udbudsmaterialet, hvortil der henvises.

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af rammeaftalen.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Rammeaftalen skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul; der henvises til rammeaftalens bilag B for yderligere oplysninger.

Levering af produkter under rammeaftalerne skal ske i henhold til DDP INCOTERMS 2010.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 6
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/01/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/01/2019
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver skal anvende den elektroniske version af ESPD. FMI har udarbejdet et ESPD (en XML-fil), der er tilgængelig på Kammeradvokatens digitale udbudssystem, Digitale Udbud. FMI vil stærk opfordre tilbudsgiver til at anvende denne XML-fil ved udfyldelse af ESPD'et. Tilbudsgiver skal uploade denne XML-fil til websitet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome hvor ESPD'et kan blive udfyldt og senere eksporteret. Der kan ikke anvendes andre versioner end dette ESPD. Der henvises til vejledningen til udfyldelse af ESPD, der udgør bilag 3 til udbudsbetingelserne.

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §n§ 151-155.

FMI er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger/tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

Vedrørende udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6) bemærkes, at eftersom udbuddet er opdelt i delkontrakter, bedes tilbudsgiver anføre i ESPD Del II, pkt. A, hvilke(n) delkontrakt(er), tilbuddet vedrører. Bemærk, at hver tilbudsgiver kun kan indgive ét tilbud for hver delaftale.

FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5 (lov nr. 1564 af 15.12.2015, tilgængelig på www.retsinformation.dk), hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. afsender eget tilbud og samtidig deltager i et konsortium, der også afsender tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at koordinere tilbuddene. FMI forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiverne om at godtgøre over for FMI, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

Vedrørende udbudsbekendtgørelsens punkt IV.1.3) er det oplyst, at udbuddet indebærer en rammeaftale med 6 aktører. Tallet er oplyst under hensyntagen til, at der udbydes 2 delaftaler, som hver vil indeholde op til 3 rammeaftaler. Hvis der modtages færre end 3 konditionsmæssige tilbud på en delaftale, vil aftalen imidlertid alene blive indgået med under 3 leverandører.

For yderligere oplysninger henvises til dokumentet med "supplerende oplysninger", som fremgår af URL-adressen i pkt. I.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2018

Send til en kollega

0.107