23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 199-450432
Offentliggjort
16.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Norddjurs Kommune

Opdateringer

Annullering
(13.12.2018)

I forbindelse med ordregivers tilbudsevaluering skal det bekræftes, om tilbudsgiver er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, nr. 1-6.
Inden tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning, skal den tilbudsgiver, som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Ordregiver vil kræve følgende dokumentation:
Vedr. udelukkelsesgrunde:
— fremlæggelse af gyldig serviceattest, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.
Vedr. økonomisk og finansiel formåen:
— fremlæggelse af årsregnskaber eller uddrag heraf, jf. udbudslovens § 154.
Ordregiver fastsætter rimelig frist for tilbudsgiveren at fremsende dokumentationen til ordregiver. Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver må påregne ekspeditionstid hos Erhvervsstyrelsen.

Udbud på levering og på operationel leasing af kølebiler til Randers og Norddjurs Kommuner


Norddjurs Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Norddjurs Kommune
29189986
Torvet 3
Grenaa
8500
Danmark
Kontaktperson: Tove Zacher Sørensen
Telefon: +45 89593302
E-mail: tbzs@norddjurs.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.norddjurs.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676

I.1) Navn og adresser
Randers Kommune
29189668
Laksetorvet
Randers
8900
Danmark
Kontaktperson: Tove Zacher Sørensen
Telefon: +45 89593392
E-mail: tbzs@norddjurs.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.randers.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.randers.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=222353&B=NORDDJURS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=222353&B=NORDDJURS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering og på operationel leasing af kølebiler til Randers og Norddjurs Kommuner

Sagsnr.: 18/10965
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34136200
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Randers og Norddjurs Kommuner byder kølebiler ud i 2 delaftaler:

- Delaftale 1 vedrører Randers Kommunes køb af 2 kølebiler. Option på køb af yderligere 2 kølebiler. Delaftale 1 indeholder desuden en service- og vedligeholdelsesaftale,

- Delaftale 2 vedrører Norddjurs Kommunes operationelle leasing af 2 kølebiler. Option på operationel leasing af yderligere 2 kølebiler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud på levering og på operationel leasing af kølebiler til Randers og Norddjurs Kommuner

Delkontraktnr.: Delaftale 1 - Randers Kommune
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34136000
37414200
50110000
50112000
50117100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Randers Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Randers og Norddjurs Kommuner byder kølebiler ud i 2 delaftaler.

- Delaftale 1 vedrører Randers Kommunes køb af 2 kølebiler. Option på køb af yderligere 2 kølebiler. Delaftale 1 indeholder desuden en service- og vedligeholdelsesaftale,

- Delaftale 2 vedrører Norddjurs Kommunes operationelle leasing af 2 kølebiler. Option på operationel leasing af yderligere 2 kølebiler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på køb af yderligere 2 kølebiler.

Ligeledes er der option på forlængelse af service- og vedligeholdelsesaftalen.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud på levering og på operationel leasing af kølebiler til Randers og Norddjurs Kommuner

Delkontraktnr.: Delaftale 2 - Norddjurs Kommune
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34136000
37414200
50110000
50112000
50117100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Randers og Norddjurs Kommuner byder kølebiler ud i 2 delaftaler.

- Delaftale 1 vedrører Randers Kommunes køb af 2 kølebiler. Option på køb af yderligere 2 kølebiler. Delaftale 1 indeholder desuden en service- og vedligeholdelsesaftale,

- Delaftale 2 vedrører Norddjurs Kommunes operationelle leasing af 2 kølebiler. Option på operationel leasing af yderligere 2 kølebiler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på operationel leasing af yderligere 2 kølebiler.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, skal tilbudsgiver vedlægge nøgletal i form af tilbudsgivers egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver de seneste 3 år har haft en egenkapital på minimum 500 000 DKK pr. afsluttet regnskabsår. Dette skal kunne dokumenteres igennem de 3 senest afsluttede revisorgodkendte årsregnskaber.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger, hvis fx tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 3 år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, skal tilbudsgiver vedlægge en liste over de betydeligste leveringer af varer og tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år med angivelse af beløb og tidspunkter og den offentlige eller private modtager.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har leveret 2 sammenlignelige leverancer til ordregivere inden for de seneste 3 år.

Til dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige formåen skal tilbudsgiver udfylde en referenceliste i ESPD omfattende sammenlignelige leverancer udført inden for de seneste 3 år. Ved sammenlignelige referencer forstås levering af kølebiler opbygget på samme måde som kølebilerne omfattet af dette udbud.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Denne kontrakt er en kontrakt i overensstemmelse med reglerne i udbudsloven. Kontrakten medfører som udgangspunkt ikke pligt for ordregiver til at aftage en bestemt mængde af de produkter, der er omfattet af aftalen.

Ordregiver er dog forpligtet til at anvende den/de indgåede kontrakt(er) til at dække sit forbrug. Ordregiver er dog berettiget til at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2 og kan derfor indkøbe op til 20% af sit samlede forbrug ved andre leverandører.

Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, fx som følge af beslutning om udlicitering, omstruktureringer og kapacitetstilpasninger.

Ordregiver forbeholder sig ret til at foretage køb til anden side, såfremt et/en af kontrakten omfattet produkt/ydelse ikke kan dække et særligt behov hos ordregiver.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/11/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/11/2018
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

I forbindelse med ordregivers tilbudsevaluering skal det bekræftes, om tilbudsgiver er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, nr. 1-6.

Inden tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning, skal den tilbudsgiver, som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Ordregiver vil kræve følgende dokumentation:

Vedr. udelukkelsesgrunde:

— fremlæggelse af gyldig serviceattest, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Vedr. økonomisk og finansiel formåen:

— fremlæggelse af årsregnskaber eller uddrag heraf, jf. udbudslovens § 154.

Ordregiver fastsætter rimelig frist for tilbudsgiveren at fremsende dokumentationen til ordregiver. Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver må påregne ekspeditionstid hos Erhvervsstyrelsen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr.3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2018

Send til en kollega

0.086