23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 198-447281
Offentliggjort
13.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Indkøbsfællesskabet IFIRS

Vindere

Genudbud af 9277 Autoreservedele

(25.01.2019)
FTZ Autodele & Værktøj A/S
Hvidkærvej 21
5250 Odense SV

Genudbud af 9277 Autoreservedele


Indkøbsfællesskabet IFIRS

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Indkøbsfællesskabet IFIRS
55960410
Skovvangen 28
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Cindy Jane Bjerregaard
E-mail: cjb@ifirs.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/93079652.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/93079652.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/93079652.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelse
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af 9277 Autoreservedele

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34330000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker tilbud på levering af autoreservedele til personbiler. Ordregiver indkøber og anvender reservedelene i uddannelsesøjemed.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 243 940.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34300000
34310000
34326000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker tilbud på levering af autoreservedele til personbiler. Ordregiver indkøber og anvender reservedelene i uddannelsesøjemed.

Produkterne bliver brugt i forbindelse med uddannelsesøjemed, hvorfor Ordregiver har en forventning om, at tilbudsgiver understøtter Ordregivers ansvar som uddannelsesinstitution af kommende automekanikere.

Nedenstående er en oplistning af alle varekategorier, som gør sig gældende ved udbuddet. For en yderligere inddeling af hvilke specifikke produkter der indgår på de enkelte delaftaler, se udbudsmaterialets afsnit 5 Kravspecifikation.

Kategori Sortiment:

- Lygter og sidespejle - Der skal tilbydes tilbudsgivers fulde sortiment,

- Interiør, kontakter og aircondition - Der skal tilbydes tilbudsgivers fulde sortiment,

- Elektriske dele - Der skal tilbydes tilbudsgivers fulde sortiment,

- Gearkasse og transmission - Der skal tilbydes tilbudsgivers fulde sortiment,

- Motordele - Der skal tilbydes tilbudsgivers fulde sortiment,

- Undervogn og styretøj - Der skal tilbydes tilbudsgivers fulde sortiment,

- Bremsesystem - Der skal tilbydes tilbudsgivers fulde sortiment,

- Dæk og fælge - Der skal tilbydes tilbudsgivers fulde sortiment,

- Karosseridele - Der skal tilbydes tilbudsgivers fulde sortiment,

- Udstødningssystem, brændstof og køle - Der skal tilbydes tilbudsgivers fulde sortiment,

- Ruder - Der skal tilbydes tilbudsgivers fulde sortiment,

- Drivlinje - Der skal tilbydes tilbudsgivers fulde sortiment,

- Tilbehør - Der skal tilbydes tilbudsgivers fulde sortiment.

Kontrakten vil være gældende fra den 1.1.2019 til og med den 31.12.2020 med mulighed for, at Ordregiver kan forlænge i 2 x 12 måneder.

Ordregiver skal senest 3 måneder før rammeaftalens afslutning give Kontrakthaver besked om, hvorvidt man ønsker at gøre brug af optionen.

Valg af leverandør er ikke afsluttet, før rammeaftalen er underskrevet af begge parter.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 243 940.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er mulighed for at Ordregiver kan forlænge i 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er mulighed for at Ordregiver kan forlænge i 2 x 12 måneder.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal bekræfte at besidde en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring ved rammeaftalens start med en forsikringssum på 10 000 000 DKK.

Tilbudsgiver skal dokumentere en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring. Gyldig dokumentation består af en gyldig forsikringscertifikat udstedt af tilbudsgivers forsikringsselskab eller en underskreven erklæring fra tilbudsgivers forsikringsselskab, hvori forsikringsselskabet indestår for at forsikringen kan blive tegnet ved aftalestart.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anføre minimum 3 referencer, som er sammenlignelige med den udbudte opgave. Det er ikke et krav at referencen vedrører en aftale opnået via udbud. Referencerne skal være udført af den tilbudsgivende virksomhed. Referencerne skal anføres i ESPD'en.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at en reference anses for sammenlignelige, skal nedenstående kriterier være opfyldt og fremgå af ESPD'en.

- Minimumskrav: Referencen skal angå levering af autoreservedele,

- Minimumskrav: Referencen skal være udført inden for de seneste 3 år,

- Minimumskrav: Referencen skal have en værdi på mere end 1 000 000 DKK pr. år.

Referencelisten skal minimum indeholde 3 referencer og maksimum 5 referencer. Der gives mulighed for at anføre 2 ekstra referencer som forebyggelse imod situationer, hvor Ordregiver og tilbudsgiver er uenige om en references sammenlignelighed.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 165-376712
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/11/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2018

Send til en kollega

0.09