23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 122-276638
Offentliggjort
28.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

Kontrakt om levering af køretøjer til liggende patienttransport til Ambulance Syd

(16.10.2018)
P. Christensen A/S
Krumtappen 20
5260 Odense S

Kontrakt om levering af køretøjer til liggende patienttransport til Ambulance Syd


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Stig Blicher
Telefon: +45 29201965
E-mail: Stig.Blicher@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214494&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214494&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214494&B=REGIONSYDDK
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om levering af køretøjer til liggende patienttransport til Ambulance Syd

Sagsnr.: 18/33950
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34114122
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af sygetransporter til liggende patienttransport til erstatning for Ambulance Syds køretøjer, der står for at skulle udskiftes. Der udbydes 5 køretøjer til levering hurtigst mulig samt en option på yderligere 5 køretøjer til levering over de næste 2 år med option på forlængelse med op til 12 måneder. Det komplette hovedbåresystem samt trappestol skal kunne overflyttes fra køretøjerne, som skal udskiftes.

Udbuddet omfatter ikke service af køretøjerne, idet Ordregiver ønsker at være frit stillet i forhold til valg af serviceværksted. Service af køretøjerne vil blive foretaget i henhold til Leverandørens forskrifter, og der vil ved service og reparationer blive anvendt originale reservedele.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34211200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

7100 Vejle

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af sygetransporter til liggende patienttransport til erstatning for Ambulance Syds køretøjer, der står for at skulle udskiftes. Der udbydes 5 køretøjer til levering hurtigst mulig samt en option på yderligere 5 køretøjer til levering over de næste 3 år. Det komplette hovedbåresystem samt trappestol skal kunne overflyttes fra køretøjerne, som skal udskiftes.

Da Ordregiver ønsker en klar ansvarsfordeling for det endelige produkt og dets leveringstid, er nærværende kontrakt ikke opdelt i delkontrakter.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden har ret til at forlænge kontraktperioden én gang med op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kunden har ret til at udvide kontrakten med op til 5 tilsvarende køretøjer til liggende patienttransport.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive følgende i overensstemmelse udbudsbetingelsernes punkt 6:

1) Oplyse den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår;

2) Oplyse værdien af egenkapitalen for seneste disponible regnskabsår (ultimo året).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 5 000 000 DKK;

2) Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår (ultimo året).

Som dokumentation for nettoomsætningens størrelse og for egenkapitalens størrelse, skal den vindende Tilbudsgiver i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6 fremsende følgende afhængigt af, hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:

Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig:

- Hvis nettoomsætning og egenkapital fremgår af årsrapporter: Godkendte årsrapporter med revisionserklæring,

- Hvis nettoomsætning og egenkapital ikke fremgår af årsrapporter: Revisors reviewerklæring eller revisionserklæring om nettoomsætningens og egenkapitalens størrelse.

Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig:

- Enten godkendte årsrapporter med revisionserklæring eller reviewerklæring,

- eller revisors reviewerklæring om nettoomsætningens og egenkapitalens størrelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive følgende i overensstemmelse med udbudsbetingelsernes pkt. 6: Referencer:

Tilbudsgiver skal udarbejde referenceliste. Referencelisten skal indeholde oversigt over sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af nye køretøjer til liggende patienttransport eller levering nye ambulancer og hvor om gælder, at

1) køretøjerne skal leve op til følgende standarder vedrørende liggende sygetransport:

DS/EN 1789 + A2:2014 Ambulancer og tilhørende udstyr - Ambulancer eller tilsvarende standard.

Og

2) køretøjerne skal være fremstillet i henhold til "EC Type-Approval Certificate of a type of completed vehicle" udstedt af bemyndigende organ i henhold til Direktiv 2007/46/EC.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 25/02/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/08/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Yderligere bekendtgørelser om køb af lignende køretøjer til ilggende patienttransport forventes offentliggjort i 2021.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive de oplysninger om Tilbudsgiveren, der efterspørges i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6.

Bemærk at Tilbudsgiver i ESPD bl.a. skal afgive oplysninger vedr. Obligatoriske udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver skal i ESPD således erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af Udbudslovens § 135, stk. 1 og 3.

Tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiver i henhold til § 135 ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, eller børnearbejde og andre former for menneskehandel.

Ordregiver skal endvidere udelukke en Tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret. Ordregiver kan dog under særlige betingelser undlade at udelukke i denne situation.

Tilsvarende skal Ordregiver i henhold til § 136 bl.a. udelukke en Tilbudsgiver, når Ordregiver kan påvise, en interessekonflikt i forhold til udbuddet, som ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger, en konkurrencefordrejning som følge af en forudgående inddragelse af Tilbudsgiver, herunder som rådgiver i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, eller at Tilbudsgiver i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger mv.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via [Indsæt link fra CTM]. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer man ind til en oversigt over ordregivers udbud. Der klikkes på det relevante udbud, og herefter ses udbudsmaterialet, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Tilbuddet skal fremsendes på dansk. Dokumentation, som kun de vindende Tilbudsgiver kan endvidere fremsendes på engelsk, tysk, svensk eller norsk, idet Tilbudsgiver dog efterfølgende – for Tilbudsgivers regning – skal oversætte dokumentationen til dansk såfremt Ordregiver finder, at dette er nødvendigt.

Eventuelle bilag omfattende produktdatablade, tekniske specifikationer, brochuremateriale eller lignende må gerne være på engelsk, såfremt dokumentation ikke foreligger på dansk.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/06/2018

Send til en kollega

0.089