23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 046-100668
Offentliggjort
07.03.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Egedal Kommune

Udbud af operationel leasing af biler


Egedal Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Egedal Kommune
29188386
Dronning Dagmars Vej 200
Ølstykke
3650
Danmark
Kontaktperson: Maja Barnekov
Telefon: +45 72596268
E-mail: maja.barnekov@egekom.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/74963814.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af operationel leasing af biler

Sagsnr.: 17/14420
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34110000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Egedal Kommune udbyder operationel leasing af op til 21 biler. Det vindende tilbud vil være det tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 857 492.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Egedal Kommune udbyder operationel leasing af op til 21 biler. Det vindende tilbud vil være det tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Bemærk, at det er muligt for tilbudsgivere, at afgive 2 tilbud:

— -1 tilbud, der angår leasing af benzinbiler, og,

— -1 tilbud, der angår leasing af hybridbiler.

Udbyder foretager vurderingen af benzinbiler og hybridbiler særskilt. Dvs. at der er fastsat 2 forskellige target-priser til vurderingen af underkriteriet »Pris«; Èn target-pris for tilbud på leasing af benzinbiler og én target-pris for tilbud på leasing af hybridbiler. Udbyder forventer en højere pris ved leasing af hybridbiler, og har derfor fastsat target-prisen lidt højere for hybridbiler. Vurderingen af underkriteriet »kvalitet« vil være ens. Der henvises til afsnit 1.8. for yderligere omkring tildeling og evaluering.

Såfremt et tilbud af leasing af benzinbiler og et tilbud af hybridbiler opnår præcist lige mange point, vil udbyder vælge tilbuddet med leasing af hybridbiler som det bedste.

Der vil altså kun indgås aftale med én tilbudsgiver om leasing af enten benzinbiler eller hybridbiler.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudt service og biler / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 223-463349
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af operationel leasing af biler

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
22/01/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Arne Stubbe Automobiler A/S
Måløv Byvej 7
Ballerup
2750
Danmark
Telefon: +45 44972170
E-mail: frm@stubbe.dk
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 857 492.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er mulighed for at afgive 2 tilbud. Èt tilbud, der vedrører leasing af benzinbiler og ét tilbud, der vedrører leasing af hybridbiler. Der henvises til udbudsmaterialet for yderligere information.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/03/2018

Send til en kollega

0.152