23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 007-011048
Offentliggjort
11.01.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Vindere

Indkøb af renovationsbiler

(02.06.2018)
Mercedes-Benz CPH A/S
Ådalsvej 54
2970 Hørsholm

Indkøb af renovationsbiler


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
I/S Amager Ressourcecenter
Kraftværksvej 31
København S.
DK-2300
Danmark
Kontaktperson: Stine Ørbæk Møgelberg
Telefon: +45 32689300
E-mail: stm@a-r-c.dk
Fax: +45 32689393
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.a-r-c.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.a-r-c.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/aktuelle-udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Fælleskommunalt interessentselskab
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af renovationsbiler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144512
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

ARC ønsker at indkøbe følgende renovationsbiler med levering ud fra de i kravspecifikationen angivne krav og beskrivelser:

• 8 stk 3-akslede chassis med totalvægt på 26 tons, dieseldrevne renovationsbiler med 1-kammer komprimatorkasse på min. 19 m3.

• 1 stk 3-akslet chassis med totalvægt på 26 tons, dieseldrevet renovationsbil med 2-kammer renovationsaggregat med fleksibel skillevæg i bagstykke af komprimatorkassen.

Renovationsbilerne skal være komplet opbyggede, klargjorte og indregistrerede ved levering til ARC.

Tilbudsgiver skal kunne tåle, at antallet af renovationsbiler fordelt på 1-kammer og 2-kammer komprimatorkasser ændres med +/- 1-2, så der indkøbes yderligere 1-2 stk. renovationsbiler med 2-kammer renovationsaggregat og samtidig udgår 1-2 stk. renovationsbiler med 1-kammer renovationsaggregat, så det samlede antal på 9 renovationsbiler fastholdes.

Beslutning vedrørende endelig fordeling meddeles senest ved kontraktindgåelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

ARC ønsker at indkøbe følgende renovationsbiler med levering ud fra de i kravspecifikationen angivne krav og beskrivelser:

• 8 stk 3-akslede chassis med totalvægt på 26 tons, dieseldrevne renovationsbiler med 1-kammer komprimatorkasse på min. 19 m3.

• 1 stk 3-akslet chassis med totalvægt på 26 tons, dieseldrevet renovationsbil med 2-kammer renovationsaggregat med fleksibel skillevæg i bagstykke af komprimatorkassen.

Renovationsbilerne skal være komplet opbyggede, klargjorte og indregistrerede ved levering til ARC.

Tilbudsgiver skal kunne tåle, at antallet af renovationsbiler fordelt på 1-kammer og 2-kammer komprimatorkasser ændres med +/- 1-2, så der indkøbes yderligere 1-2 stk. renovationsbiler med 2-kammer renovationsaggregat og samtidig udgår 1-2 stk. renovationsbiler med 1-kammer renovationsaggregat, så det samlede antal på 9 renovationsbiler fastholdes.

Beslutning vedrørende endelig fordeling meddeles senest ved kontraktindgåelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 27/03/2018
Slut: 31/10/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

ARC har option på:

• Indkøb af yderligere 1-2 ekstra renovationsbiler inden for det første år.

• Serviceaftale på vedligeholdelse af de indkøbte renovationsbiler i 5 år med mulighed for forlængelse i 3x12 måneder til en samlet kontraktperiode for serviceaftalen på op til 8 år.

Optionsmulighederne er nærmere beskrevet i kravspecifikationen.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende til økonomisk og finansiel formåen:

• Oplysning om de seneste 3 afsluttede regnskabsårs egenkapital.

• Tilbudsgiver skal have en gældende erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital i de 3 seneste reviderede regnskabsår.

• Tilbudsgiver skal have en gældende erhvervs- og produktansvarsansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 mio. kr.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ARC ønsker sikkerhed for, at den tilbudsgiver som kontrakten indgås med, har tilstrækkelig teknisk kapacitet og erfaring til at udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender, allerede fra kontraktstart. Tilbudsgiver skal derfor oplyse følgende til teknisk og faglig formåen:

• Referencer for tilbudsgivers erfaring med tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Ved tilsvarende opgave forstås en opgave, der relaterer sig til leverance af sammenlignelige renovationsbiler, men ikke nødvendigvis en opgave af samme omfang.

Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

1. Ordregiver.

2. Periode.

3. Opgavens omfang, herunder kontraktsum.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have mindst 2 relevante referencer.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet, hvoraf vilkår fremgår.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/02/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/02/2018
Tidspunkt: 12:05
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den vindende tilbudsgiver fremlægger faktisk dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed. Inden ARC træffer endelig beslutning om den vindende tilbudsgiver, vil ARC indhente endelig dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse.

Som endelig dokumentation skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumentation inden for den af ARC nærmere angivne frist:

Dokumentation i forhold til udelukkelsesgrunde:

Virksomheder, der er etableret i Danmark, kan anvende en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Serviceattesten må ikke være mere end 3 måneder gammel.

ARC gør opmærksom på, at Serviceattesten også skal indeholde oplysninger fra Kriminalregisteret, idet oplysningerne skal anvendes som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde, jf Udbudsloven § 135.

Dokumentation i forhold til egnethed:

Som dokumentation for opfyldelse af minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen skal tilbudsgiver fremlægge følgende, hvis dokumentationen ikke er offentlig tilgængelig:

• Reviderede årsregnskaber eller uddrag heraf.

• Kopi af forsikringscertifikat.

Tilbudsgiver kan dog også dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ARC vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2. 6. 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/01/2018

Send til en kollega

0.087