23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 194-397996
Offentliggjort
10.10.2017
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Skive Kommune

Operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune


Skive Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Skive Kommune
Torvegade 10
Skive
7800
Danmark
Kontaktperson: Keld Kjærgaard Petersen
Telefon: +45 99155596
E-mail: kekp@skivekommune.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.skive.dk

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune. Udbuddet er gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af ordregiver, herunder også selvejende institutioner i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

Delaftale 1: Mindre gasbil til bl.a. hjemmeplejen

Delaftale 2: Gasvarebil til godstransport med en totalvægt (person+last) på mindre end 3 500 kg.

Der kan afgives tilbud på en, flere eller alle delaftaler, jf. nærmere herom i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver skal i ESPD Del II Oplysninger om den økonomiske aktør oplyse de delaftaler, som tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 768 300.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Mindre gasbil til bl.a. hjemmeplejen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34110000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune.

Udbuddet er gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af ordregiver, herunder også selvejende institutioner i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst.

Udbuddet er opdelt i delaftaler:

— Delaftale 1: Mindre gasbil til bl.a. hjemmeplejen.

Der kan afgives tilbud på 1, flere eller alle delaftaler, jf. nærmere herom i udbudsmaterialet.

For nærmere beskrivelse af de udbudte biler, herunder de mindstekrav bilerne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag 3) og kravspecifikationen (bilag 2) i udbudsmaterialet samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Antal biler for delaftalen og leveringstidspunkter fremgår af tilbudslisten. Den udbudte aftale er derudover en rammeaftale, hvilket betyder, at ordregiver har mulighed for at lease yderligere biler ved den valgte tilbudsgiver.

Den udbudte rammeaftale har en løbetid på 2 år og kan ikke forlænges. Opsigelsesvilkår fremgår af rammeaftalens pkt. 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Gasvarebil til godstransport med en totalvægt (person + last) på mindre end 3 500 kg

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34130000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune.

Udbuddet er gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af ordregiver, herunder også selvejende institutioner i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst.

Udbuddet er opdelt i delaftaler:

— Delaftale 2: Gasvarebil til godstransport med en totalvægt (person+last) på mindre end 3 500 kg.

Der kan afgives tilbud på 1, flere eller alle delaftaler, jf. nærmere herom i udbudsmaterialet.

For nærmere beskrivelse af de udbudte biler, herunder de mindstekrav bilerne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag 3) og kravspecifikationen (bilag 2) i udbudsmaterialet samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Antal biler for delaftalen og leveringstidspunkter fremgår af tilbudslisten. Den udbudte aftale er derudover en rammeaftale, hvilket betyder, at ordregiver har mulighed for at lease yderligere biler ved den valgte tilbudsgiver.

Den udbudte rammeaftale har en løbetid på 2 år og kan ikke forlænges. Opsigelsesvilkår fremgår af rammeaftalens pkt. 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 069-130014
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/09/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Alphabet Danmark
25942876
Borgmester Christiansens Gade 50
København SV
2450
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 636 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/09/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Aiphabet Danmark
25942876
Borgmester Christiansens Gade 50
København SV
2450
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 132 300.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit»Udelukkelse«).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: »Udelukkelse«):

— Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1

Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

— Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3

— Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4

— Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5

— Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 eller

— Tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 7.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1. 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk.1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/10/2017

Send til en kollega

0.214