23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 241-438929
Offentliggjort
14.12.2016
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.indkob-hho.dk

Udbyder

Sydøstjyllands Brandvæsen I/S

Opdateringer

Rettelse
(16.12.2016)

II.2.11)
Placering af det tekst, der skal ændres:Beskrivelse af optioner:
I stedet for:
(...)
Til 2 køretøjer: poly-CAFS-anlæg samt elektrisk spil.
(...)
Læses:
(...)
Til 2 køretøjer: Mindre CAFS-anlæg samt elektrisk spil.
(...)

Annullering
(22.12.2016)

Udbyder har erfaret, at de stillede mindstekrav til egnethed er af en sådan karakter, at de vil medføre en uhensigtsmæssig begrænsning af konkurrencen, hvorfor udbuddet annulleres.
Kontrakten agtes genudbudt hurtigst muligt.

Annullering
(22.12.2016)

Udbyder har erfaret, at de stillede mindstekrav til egnethed er af en sådan karakter, at de vil medføre en uhensigtsmæssig begrænsning af konkurrencen, hvorfor udbuddet annulleres.
Kontrakten agtes genudbudt hurtigst muligt.

Opbygning af brandkøretøjer til Sydøstjyllands Brandvæsen


Sydøstjyllands Brandvæsen I/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Sydøstjyllands Brandvæsen I/S
35439862
Endelavevej 5
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Jacob Holm Jørgensen
Telefon: +45 76292026
E-mail: udbud-hho@horsens.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.indkob-hho.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.indkob-hho.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opbygning af brandkøretøjer til Sydøstjyllands Brandvæsen.

Sagsnr.: 88.00.00-16-16
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144213
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der udbydes opbygning af brandbiler på eksisterende chassiser, fordelt på 2 delaftaler, hhv. tanksprøjter og tankvogne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Der er mulighed for at afgive tilbud med kombinationsrabat, såfremt samme tilbudsgiver afgiver tilbud på både Delaftale 1 og Delaftale 2.

Denne mulighed er beskrevet yderligere i udbudsmaterialet.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Opbygning af Tanksprøjter

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144212
34144213
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Horsens og Hedensted Kommuner.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes opbygning af 5 tanksprøjter på eksisterende chassiser. Ordregiver har selv indkøbt chassiser til formålet.

Udbuddet gennemføres efter proceduren udbud med forhandling. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at antage et indledende tilbud, og dermed ikke gennemføre forhandlinger.

Der er mulighed for at afgive en kombinationsrabat, såfremt der sker tildeling af begge rammeaftaler til samme tilbudsgiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten udløber 3 måneder efter Leverandøren har foretaget fuldstændig og korrekt leverance.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

— Vurdering af ansøgernes bedste referencer fra opbygninger af lignende køretøjer.

I det omfang der er brug for at begrænse antallet af ansøgere vil dette ske ud fra en vurdering af Ansøgers referencer og i hvilket omfang disse dokumenterer erfaring med opbygning af lignende køretøjer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på tilvalg af følgende udstyr:

Optionspakker:

Til 1 køretøj: Skæreslukkersystem, CAFS-anlæg samt elektrisk spil

Til 2 køretøjer: CAFS-anlæg samt elektrisk spil

Til 2 køretøjer: poly-CAFS-anlæg samt elektrisk spil.

Derudover følgende enkeltoptioner:

— Skæreslukkersystem

— CAFS

— Vandkanon

— Superhøjtryksanlæg

— Elektrisk spil

— Hydraulisk spil

— Sikkerhedsfilm til ruder

— Betræk i læder

— Ekstra elektrisk fuldautomatisk materielkasse

— Tophængt bagklap.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Opbygning af tankvogne

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34223200
34144213
34144212
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Horsens og Hedensted Kommuner.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der udbydes opbygning af 2 tankvogne til Sydøstjyllands Brandvæsen.

Den ene tankvogn skal have en tankkapacitet på ca. 8 000 l vand. Den anden tankvogn skal have en tankkapacitet på ca. 12 000 l vand.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten udløber 3 måneder efter Leverandøren har foretaget fuldstændig og korrekt leverance.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

— Vurdering af ansøgernes bedste referencer fra opbygninger af lignende køretøjer.

I det omfang der er brug for at begrænse antallet af ansøgere vil dette ske ud fra en vurdering af Ansøgers referencer og i hvilket omfang disse dokumenterer erfaring med opbygning af lignende køretøjer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

— Vandkanon

— Dyser til kørende slukning

— Integreret skumtank

— Betræk i læder

— Tophængt bagklap til pumperum.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD Del IV, (alfa), erklære, at Tilbudsgiver opfylder alle de stillede mindstekrav til udvælgelseskriterierne, dermed alle stillede mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen og teknisk og faglig formåen.

Ansøgere skal medsende:

— (Kopi af) revisorpåtegnede årsregnskaber for Ansøgers/Tilbudsgivers seneste 2 afsluttede regnskabsperioder. Hvis den samlede årsomsætning, egenkapitalen og soliditetsgraden ikke fremgår af årsregnskaberne, da skal Tilbudsgiver indsende en erklæring hvoraf årsomsætningen, egenkapitalen og soliditetsgraden med revisorattestering fremgår for de seneste 2 afsluttede regnskabsperioder. Attesteringen skal være foretaget af registreret eller statsautoriseret revisor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgere må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som anført i Udbudsloven.

Ansøger/Tilbudsgiver skal opfylde nedenstående mindstekrav vedr. årsomsætning for de seneste 2 disponible regnskabsår:

Den samlede årsomsætning (nettoomsætning pr. år):

Det er et mindstekrav, at den samlede årsomsætning for hvert af de anførte regnskabsår er:

— For Delaftale 1: Minimum 10 000 000 DKK

— For Delaftale 2: Minimum 4 000 000 DKK.

Egenkapital:

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det anførte regnskabsår er minimum 1 000 000 DKK.

Soliditetsgrad:

Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for det anførte regnskabsår er minimum 5 %.

Soliditetsgraden skal være udregnet efter følgende formel: Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / samlede aktiver.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som dokumentation for Ansøgers/Tilbudsgivers referencer skal fremsende følgende:

— Udfyldt referenceliste. Udbyder forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed. Referencelisten skal indeholde en beskrivelse af de betydeligste leveringer inklusive datoer og kundens navn (samt kontaktperson hos kunden). Herudover skal Tilbudsgiver angive omfanget af referencen, dvs. beskrive hvilke og hvor mange opbygninger af lignende køretøjer, der var tale om.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Ansøger/Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. Ved sammenlignelige leverancer forstås opgaver inden for samme fagområde, dvs. opbygning af brandbiler og hvilke typer.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles krav om garantistillelse fra de valgte leverandører i form af en anfordringsgaranti:

For Delaftale 1 — Tanksprøjter skal denne være på 5 000 000 DKK.

For Delaftale 2 — Tankvogne skal denne være på 2 000 000 DKK.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 203-366497
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/01/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/01/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Jf. Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud:

§ 7 Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/12/2016

Send til en kollega

0.08