23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Kontrakt om levering af kørertøjer til Ambulancekørsel


Region Syddanmark

399019-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Ambulancer – Kontrakt om levering af kørertøjer til Ambulancekørsel
OJ S 129/2024 04/07/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Region Syddanmark
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Kontrakt om levering af kørertøjer til Ambulancekørsel
Beskrivelse Dette udbud omfatter indkøb af kørertøjer til ambulancekørsel til Ambulance Syd. Ambulance Syd forpligter sig til at indkøbe 56 kørertøjer fordelt over 3 år med bestilling i 2024, 2025 og 2026. Fordelingen fremgår nærmere i kontrakten samt Kontraktbilag 2 og Kontraktbilag 3. Herudover er der option på evt. køb af op til 3 biler i hvert år, samt en frivillig option på løftesystem. Kunden har ret til at forlænge kontraktperioden 1 gang, med op til 12 måneder. Kunden skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 2 måneder før Kontraktens udløb. Såfremt kontrakten forlænges 12 måneder, forpligtiger kunden sig til at købe 13 køretøjer i dette år, samt har muligheden for option om at bestille op til yderligere 3. stk.
Identifikator for proceduren c8f4db0d-ef4b-4c45-8150-587ebce01293
Intern identifikator 23/56344
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34114121   Ambulancer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34114100   Udrykningskøretøjer, 34114120   Køretøjer til paramedicinsk brug
2.1.2.
Udførelsessted
Land Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger   jf. kontraktens punkt 10.3: Levering skal ske på Ambulance Syds adresser eller en adresse nærmere aftalt mellem parterne. Levering må kun ske til Kundens Driftsansvarlige eller en anden af den Driftsansvarlige angivet person. Leveringstidspunkt skal derfor forhåndsaftales med den Driftsansvarlige. Kontraktbilag 2 kan indeholde yderligere vilkår vedr. ordreafgivelse, levering, fakturering og betaling mv.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Jf. udbudslovens § 135, stk. 3 (ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.)). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Jf. udbudslovens § 135, stk. 3 (ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.)). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Kontrakt om levering af kørertøjer til Ambulancekørsel
Beskrivelse : Dette udbud omfatter indkøb af kørertøjer til ambulancekørsel til Ambulance Syd. Ambulance Syd forpligter sig til at indkøbe 56 kørertøjer fordelt over 3 år med bestilling i 2024, 2025 og 2026. Fordelingen fremgår nærmere i kontrakten samt Kontraktbilag 2 og Kontraktbilag 3. Herudover er der option på evt. køb af op til 3 biler i hvert år, samt en frivillig option på løftesystem. Kunden har ret til at forlænge kontraktperioden 1 gang, med op til 12 måneder. Kunden skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 2 måneder før Kontraktens udløb. Såfremt kontrakten forlænges 12 måneder, forpligtiger kunden sig til at købe 13 køretøjer i dette år, samt har muligheden for option om at bestille op til yderligere 3. stk.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34114121   Ambulancer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34114100   Udrykningskøretøjer, 34114120   Køretøjer til paramedicinsk brug
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option 1: Udbuddet omfatter option på yderligere 3 køretøjer pr. år, nærmere angivet i tilbudslisten afsnit ”option” jf. Kontraktbilag 3. Kravspecifikation for køretøjerne er uændret og følger Kontraktbilag 2. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på den udbudte option 11.5.2 om yderligere køretøj, hvilket således er obligatorisk for Tilbudsgiver at afgive tilbud på. Prisen som gives pr. køretøj prisbilag 3 på den forpligtigende minimusmængde af i alt 56, gælder også pr. køretøj ud over de 56 stk. Således at prisen også gælder såfremt kontrakten forlænges og/eller såfremt aftalens årslige optioner udnyttes. Ordregiver kan udnytte optionen på et hvilket som helst tidspunkt, herunder i forbindelse med evt. kontraktunderskrift eller i løbet af kontraktperioden, inkl. forlængelser. Ordregiver er ikke forpligtet til at udnytte en option. Option 2: Udbuddet omfatter option på et elektrisk løftesystem til trappestol. Ordregiver skal inden kontrakten underskrives, beslutte om optionen skal udnyttes for hele kontraktperioden og hermed alle kommende køretøjer. Kravspecifikation for optionen fremgår af Kontraktbilag 2. Det er frivilligt for tilbudsgiver, at afgive tilbud på option 11.5.3 om løftesystem Priser på de udbudte optioner afgives i Kontraktbilag 3.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : jf. kontraktens punkt 10.3: Levering skal ske på Ambulance Syds adresser eller en adresse nærmere aftalt mellem parterne. Levering må kun ske til Kundens Driftsansvarlige eller en anden af den Driftsansvarlige angivet person. Leveringstidspunkt skal derfor forhåndsaftales med den Driftsansvarlige. Kontraktbilag 2 kan indeholde yderligere vilkår vedr. ordreafgivelse, levering, fakturering og betaling mv.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 3   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : jf. kontraktens punkt 4.3: Kunden har ret til at forlænge kontraktperioden 1 gang, med op til 12 måneder. Kunden skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 2 måneder før Kontraktens udløb. Såfremt kontrakten forlænges 12 måneder, forpligtiger kunden sig til at købe 13 køretøjer i dette år, samt har muligheden for at bestille op til yderligere 3. stk. Forlængelse sker på uændrede vilkår.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er positiv. For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning. Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, jf. pkt. 6.4, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede egenkapital i betragtning. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 6.5, vil Ordregiver tilsvarende summere Tilbudsgivers egenkapital med disse andre virksomheders egenkapital.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige leverancer af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. Referenceliste: Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører opbygning og levering af køretøjer til udrykning, liggende patienttransport, ambulancer, akutlægebiler, akutbiler eller politibiler. Ved ”opbygning” forstås, at Tilbudsgiver under opnået typegodkendelse fra bemyndigende myndighed for opbygning af komplette køretøjer i henhold til Direktiv 2007/46/EC eller senere ændringer af dette direktiv skal have forestået selve opbygningen og indretningen af køretøjet. Tilbudsgiver bedes i referencelisten i ESPD angive såvel referencens/kundens navn som navn på kontaktperson hos kunden og disse personers kontaktoplysninger. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed. Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, jf. pkt. 6.4, eller baserer sig på andres tekniske/faglige formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 6.5, er det tilstrækkeligt, at én af de medvirkende virksomheder overholder kravet vedr. referencer. Kravet kan også opfyldes i forening. Det er således ikke nødvendigt, at det er én og samme virksomhed, der tilvejebringer alle de krævede referencer. Den enkelte reference skal dog under alle omstændigheder overholde ovenstående minimumskrav
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Forstået som den samlede tilbudspris jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris der beregnes på baggrund af besvarelserne i Kontraktbilag 3 og udgør i alt 40 %. Den samlede tilbudspris skal således forstås som den samlede beregnede omkostning ved anskaffelse og brændstofforbrug af 56 køretøjer som ordregiver forpligtiger sig til, jf. Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris beregnes på baggrund af besvarelserne i Kontraktbilag 3. Den samlede tilbudspris findes ved at udregne anskaffelsespris tillagt det forventede brændstofforbrug i køretøjets levetid (400.000 km eller 5 år, hvad der kommer først) for den forpligtende minimumsmængde af i alt 56 køretøjer. Prisen som gives pr. køretøj i prisbilag 3 på den forpligtigende minimusmængde af i alt 56, gælder også pr. køretøj ud over de 56 stk. Således at prisen også gælder såfremt kontrakten forlænges og/eller såfremt aftalens årslige optioner udnyttes.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og arbejdsmiljø
Beskrivelse : ”Kvalitet” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ”kvalitet”. Dette punkt udgør 50 %. Nærmere bestemt punkterne. - Krav til køretøjet: 2.25, 2.28, 2.31, - Bårerum: 5.10, 5.21, 5.22, 5.26, I Kontraktbilag 2 har Ordregiver angivet, hvad der lægges vægt på i forbindelse med denne vurdering. Tilbudsgiver skal ved sin besvarelse følge vejledningen i Kontraktbilag 2 (Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse). Tilbuddene evalueres for så vidt angår underkriteriet ”kvalitet og arbejdsmiljø” særskilt i forhold til en absolut standard. Evalueringen af underkriterierne ”Kvalitet og arbejdsmiljø” vil blive foretaget af Ordregivers brugergruppe ud fra en skala fra 0 til 8 jf. 12.1
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtighed
Beskrivelse : ”Bæredygtighed” vurderes ud fra de konkurrencekrav, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 2, specifikt angår ” Bæredygtighed”. Punkterne vægtes ligeligt og udgør i alt 10 %. Nærmere bestemt i punkt: - Bæredygtighed: 7.1, 7.3, Tilbudsgiver skal ved sin besvarelse følge vejledningen i Kontraktbilag 2 (Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse). Evalueringen af underkriteriet ”bæredygtighed” vil blive foretaget af Ordregivers brugergruppe ud fra en skala fra 0 til 8 jf. punkt 12.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 16/08/2024   21:59:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Kontrakten skal i henhold til nedenstående gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom Parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar. Dette gælder også evt. underleverandører. Se yderligere udkast til kontraktens pkt. 7. Samfundsansvar: Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar. Der henvises til Kontraktens pkt. 7 samt kontraktbilag 6. Udfasningsperiode: Leverandøren skal være indstillet på, at Kontrakten vil være gældende på uændrede vilkår i en eventuel udfasningsperiode efter kontraktudløb ved overgang til en anden leverandør i en efterfølgende kontraktperiode. Perioden kan dog ikke overstige 6 måneder. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 4.6.
Der kræves en fortrolighedsaftale nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning Der henvises til kontraktens punkt 10: Ordreafgivelse, levering, fakturering og betaling mv.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Region Syddanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Region Syddanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Afdeling : Ambulance Syd
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tina Christesen
Telefon : +45 30627621
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b55c7134-8d58-4b0d-b920-f42748e88d51   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/07/2024   10:00:44 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/07/2024   10:00:44 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 399019-2024
EUT-S-nummer : 129/2024
Offentliggørelsesdato : 04/07/2024

Send til en kollega

0.047