23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

SVENDBORG SPILDEVAND A/S

EU-udbud vedr. indkøb og levering af en slamsuger til Svendborg Spildevand A/S


SVENDBORG SPILDEVAND A/S

398265-2024 - Resultater
Danmark – Slamsugere – EU-udbud vedr. indkøb og levering af en slamsuger til Svendborg Spildevand A/S
OJ S 129/2024 04/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn SVENDBORG SPILDEVAND A/S
E-mail sgr@samaqua.dk
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel EU-udbud vedr. indkøb og levering af en slamsuger til Svendborg Spildevand A/S
Beskrivelse Udbuddet vedrører indkøb og levering af en fabriksny slamsuger til Svendborg Spildevand A/S.
Identifikator for proceduren 59633143-e1b0-4afc-9bc9-403b019619be
Tidligere bekendtgørelse : 00186851-2024
Intern identifikator 229791
Udbudsprocedure Offentligt udbud
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34144410   Slamsugere
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : EU-udbud vedr. indkøb og levering af en slamsuger til Svendborg Spildevand A/S
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb og levering af en fabriksny slamsuger til Svendborg Spildevand A/S.
Intern identifikator : 229791
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34144410   Slamsugere
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 4 380 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Bucher Municipal A/S
Tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 4 380 000,00   DKK
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 1
Titel EU-udbud vedr. indkøb og levering af en slamsuger til Svendborg Spildevand A/S
Dato for indgåelse af kontrakten 29/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : SVENDBORG SPILDEVAND A/S
Registreringsnummer : 30235851
Postadresse : Ryttermarken 21    
By : Svendborg
Postnummer : 5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Greve
E-mail : sgr@samaqua.dk
Telefon : +45 63215515
Internetadresse : https://www.vandogaffald.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Bucher Municipal A/S
Registreringsnummer : 20010088
Postadresse : Lillehøjvej 15    
By : Silkeborg
Postnummer : 8600
Land : Danmark
Telefon : +45 86821211
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 95343560-659f-450d-a89a-f4f1c1394bb7   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/07/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 398265-2024
EUT-S-nummer : 129/2024
Offentliggørelsesdato : 04/07/2024

Send til en kollega

0.047