23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Bygning af nyt havforskningsskib, Dana V


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

352997-2024 - Resultater
Danmark – Reparation og vedligeholdelse af skibe – Bygning af nyt havforskningsskib, Dana V
OJ S 115/2024 14/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Bygning af nyt havforskningsskib, Dana V
Beskrivelse : Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ved politisk forlig om forskningsreserven fået mulighed for at investere i et nyt multidisciplinært ocean- og arktisgående forskningsskib, som de danske havforskningsmiljøer skal bruge til brede forskningsformål og som skibskapacitet til myndighedsopgaver på det marine område. DTU Aqua, som udfører forskning, rådgivning, uddannelse samt bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse af akvatiske ressourcer og marin forvaltning, råder over Danmarks eneste ocean og Arktis-gående forskningsskib DANA IV, samt en række mindre forskningsfartøjer. DTU Aqua har det overordnede ansvar for skibsdriften, hvilket inkluderer rederifunktion med institutdirektøren som reder. Danmarks nuværende ocean- og arktisgående forskningsskib Dana IV, som ejes af DTU, er fra 1981 og både teknisk, forskningsmæssigt og miljømæssigt forældet. Det nye forskningsskib vil udgøre en unik dansk forskningsplatform for langsigtet videnopbygning og vil understøtte en bred vifte af forskningsdiscipliner. Skibet er yderligere en platform for DTU’s opgavevaretagelse for Fødevareministeriet og Miljøministeriet i relation til forskning og overvågning af fiskeri, levende marine ressourcer og havmiljø. DTU ønsker med det nye havforskningsskib at skabe en platform til uddannelse af fremtidens ingeniører. Skibet skal for at kunne understøtte en større gruppe studerende være udstyret med moderne faciliteter og god adgang til skibets forskellige teknik rum. Yderligere ønsker DTU, at skibet skal være en velegnet platform for forskning, innovation og test af nye grønne skibsløsninger f.eks. i samarbejde med den maritime industri. DTU’s ønske med dette udbud er at indgå en Kontrakt med en ekstern leverandør om at bygge et nyt havforskningsskib, DANA V.
Identifikator for proceduren : 37ad77d3-ed62-4ff9-877d-dfb9c1a5c35d
Tidligere bekendtgørelse : 71c5e89c-0a1d-4e74-8d29-1207aba6b551-01
Intern identifikator : 5962
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Efter modtagelse af de indledende tilbud afholder ordregiver individuelle forhandlingsmøder med alle tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, og alle tilbudsgivere får tildelt den samme tid til forhandlinger med ordregiver. Der anvendes ikke successive faser med henblik på at be-grænse antallet af tilbud der skal forhandles. Efter forhandlingerne kan ordregiver udsende et revideret udbudsmateriale med henblik på et yderligere indledende eller endeligt tilbud. Tilbudsgivere vil på samme tid blive informeret herom med opfordring til at afgive indledende eller endeligt tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele aftalen på grundlag af det indledende tilbud. Ordregiver yder ikke deltagelsesvederlag til tilbudsgiverne. Forhandlingsforløbet er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50241000   Reparation og vedligeholdelse af skibe
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler, 34500000   Skibe og både, 34510000   Skibe, 34513000   Fiskerfartøjer, redningsfartøjer og andre specialfartøjer, 34513100   Fiskefartøjer, 34513550   Undersøgelsesskibe, 34900000   Diverse transportudstyr og reservedele, 34930000   Maritimt udstyr, 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester, 50200000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer, 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr, 50242000   Ombygning af skibe
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lundtoftevej 150    
By : Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 390 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Det har vist sig, at udbuddets minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige kapacitet er uhensigtsmæssige i forhold til markedet. Det er derfor besluttet, at annullere udbuddet med henblik på at justere dette forhold og genudbyde hurtigt muligt på et i øvrigt enslydende udbudsgrundlag.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven   - Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU).
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Bygning af nyt havforskningsskib, Dana V
Beskrivelse : Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har ved politisk forlig om forskningsreserven fået mulighed for at investere i et nyt multidisciplinært ocean- og arktisgående forskningsskib, som de danske havforskningsmiljøer skal bruge til brede forskningsformål og som skibskapacitet til myndighedsopgaver på det marine område. DTU Aqua, som udfører forskning, rådgivning, uddannelse samt bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse af akvatiske ressourcer og marin forvaltning, råder over Danmarks eneste ocean og Arktis-gående forskningsskib DANA IV, samt en række mindre forskningsfartøjer. DTU Aqua har det overordnede ansvar for skibsdriften, hvilket inkluderer rederifunktion med institutdirektøren som reder. Danmarks nuværende ocean- og arktisgående forskningsskib Dana IV, som ejes af DTU, er fra 1981 og både teknisk, forskningsmæssigt og miljømæssigt forældet. Det nye forskningsskib vil udgøre en unik dansk forskningsplatform for langsigtet videnopbygning og vil understøtte en bred vifte af forskningsdiscipliner. Skibet er yderligere en platform for DTU’s opgavevaretagelse for Fødevareministeriet og Miljøministeriet i relation til forskning og overvågning af fiskeri, levende marine ressourcer og havmiljø. DTU ønsker med det nye havforskningsskib at skabe en platform til uddannelse af fremtidens ingeniører. Skibet skal for at kunne understøtte en større gruppe studerende være udstyret med moderne faciliteter og god adgang til skibets forskellige teknik rum. Yderligere ønsker DTU, at skibet skal være en velegnet platform for forskning, innovation og test af nye grønne skibsløsninger f.eks. i samarbejde med den maritime industri. DTU’s ønske med dette udbud er at indgå en Kontrakt med en ekstern leverandør om at bygge et nyt havforskningsskib, DANA V.
Intern identifikator : 5962
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 50241000   Reparation og vedligeholdelse af skibe
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler, 34500000   Skibe og både, 34510000   Skibe, 34513000   Fiskerfartøjer, redningsfartøjer og andre specialfartøjer, 34513100   Fiskefartøjer, 34513550   Undersøgelsesskibe, 34900000   Diverse transportudstyr og reservedele, 34930000   Maritimt udstyr, 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester, 50200000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende luftfartøjer, jernbaner, køretøjer og søfartøjer, 50240000   Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende marint og andet udstyr, 50242000   Ombygning af skibe
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Udbuddet indeholder følgende optioner, som skal tilbydes af leverandøren og som DTU kan vælge af benytte: Digital twin Klasse notationer Additional bridge equipment Wireless trawlmonitoring Scientific split beam echosounder Scientific multi beam echosounder Scientific multibeam sonar Shallow water ADCP Fish sorting system Syncronization unit High accuracy Inertial Navigation system Enthalpy recovery Optionerne kan også ses i udbudsmaterialets Appendix 1 og prissættes i Appendix 3.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lundtoftevej 150    
By : Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 390 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Det har vist sig, at udbuddets minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige kapacitet er uhensigtsmæssige i forhold til markedet. Det er derfor besluttet, at annullere udbuddet med henblik på at justere dette forhold og genudbyde hurtigt muligt på et i øvrigt enslydende udbudsgrundlag.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen, der evalueres på, er den samlede evalueringstekniske tilbudspris, der beregnes i Appendix 3, Priser. Optionspriser vil indgå i evalueringen med en reduceret vægtning, der afspejler DTU’s vurdering af sandsynligheden for optionernes udnyttelse. Vægtningen af de enkelte optioner fremgår af Appendix 3, Priser. De øvrige priselementer indgår fuldt ud. Timepriser vil indgå i evalueringen på baggrund af et estimeret, men for DTU uforpligtende, timeantal for følgende medarbejderkategorier: - Senior Ingeniør - Junior Ingeniør - Administration - Faglært personale I den evalueringstekniske pris indgår også (ved tillæg/addition) geografiske omkostninger til hjemsejlads og garantireparationer baseret på DTU’s omkostninger. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes beskrivelse af evalueringsprocessen, tildelingskriterierne og vægtningen heraf.
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : DTU vil vurdere, hvor tilfredsstillende tilbuddet opfylder underkriteriet Kvalitet i henhold til følgende evalueringskrav: - Fremdrivningspakke/Fælles leverancer (Single System Integrator) - Digital Twin - Rengøring og vedligehold - Klima og miljø - Kvalitetssikringsprocesser under byggefasen, og - Produktions forbedrende tiltag. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes beskrivelse af evalueringsprocessen, tildelingskriterierne og vægtningen heraf.
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tid
Beskrivelse : DTU vil vurdere, hvor tilfredsstillende tilbuddet opfylder underkriteriet Tid i henhold til følgende evalueringskrav: - Tidsplan Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes beskrivelse af evalueringsprocessen, tildelingskriterierne og vægtningen heraf.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og ud-budslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt under-rette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Katrine Freiesleben Petersen
E-mail : kafre@dtu.dk
Telefon : +45 45252525
Internetadresse : https://www.dtu.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Internetadresse : https://klfu.naevneneshus.dk/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 475daaea-4fb8-4be5-849c-7e1a1c889e78   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/06/2024   08:49:33 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/06/2024   08:53:25 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 352997-2024
EUT-S-nummer : 115/2024
Offentliggørelsesdato : 14/06/2024

Send til en kollega

0.062