23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
06.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Nordværk I/S

EU-udbud af lastbiler til Indsamling og kunder 2024


Nordværk I/S

333286-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Transportudstyr og transporthjælpemidler – EU-udbud af lastbiler til Indsamling og kunder 2024
OJ S 109/2024 06/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Nordværk I/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU-udbud af lastbiler til Indsamling og kunder 2024
Beskrivelse : Udbuddet omfatter indkøb af fem stk. fabriksnye og færdigopbyggede lastbiler til Nordværk. Indkøbet opdeles i fem særskilte delaftaler - én delaftale for hver fabriksny- og færdigopbygget lastbil. Nordværk vil for hver delaftale indgå kontrakt med én leverandør, der herefter skal varetage levering af den fabrkiksny- og færdigopbyggede lastbil omfattet af den pågældende delaftale. Udbuddet opdeles i følgende delaftaler: - Delaftale 1: 1 stk. 4 akslede dieseldrevet chassis 32T færdigopbygget med 1-kammer industrirenovationsaggregat og kran til tømning af affaldsløsninger og nedgravede containere - Delaftale 2: 1 stk. fabriksny 3-akslet HVO-dieseldrevet renovationsbil færdigopbygget med 1-kammer molokrenovationsaggregat med kran - Delaftale 3: 1 stk. fabriksny 3-akslet HVO-dieseldrevet renovationsbil færdigopbygget med 1-kammer dagrenovationsaggregat - Delaftale 4: 1 stk. fabriksnye 4-akslet HVO-dieseldrevet chassis 32T. færdigopbyggede med kroghejs renovationsbil - Delaftale 5: 1 stk. fabriksny 3-akslede HVO-dieseldrevne renovationsbiler færdigopbyggede med 2-kammer renovationsaggregat Tilbudsgiver kan afgive tilbud på én, flere eller alle delaftaler.
Identifikator for proceduren : 5b6bf422-7194-4b62-b743-7493d33a79ef
Intern identifikator : Udbud af lastbilertil Indsamling og kunder 2024
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter reglerne i udbudslovens §§ 56 og 57. Udbudsprocessen tilrettelægges i følgende faster: 1. Udarbejdelse af tilbud - Tilbudsgiver udarbejder sit tilbud på baggrund af udbudsmaterialet og afgiver tilbud via Ethics inden tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver har i denne periode mulighed for at efterspørge yderligere oplysninger ved at stille skriftlige spørgsmål. 2. Vurdering af tilbud - Ordregiver påbegynder vurderingen af tilbuddene umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Efter åbningen af de modtagne tilbud vurderer Ordregiver, om tilbuddet er konditionsmæssigt, herunder om tilbudsgiveren har udfyldt det fælleseuropæiske udbudsdokument. Ordregiver evaluerer herefter tilbuddene i overensstemmelse med det valgte tildelingskriterie. 3. Tildeling af kontrakt - Før Ordregiver træffer endelig beslutning om tildeling af kontrakt, skal Ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. Inden tildeling af kontrakten skal tilbudsgiver på Ordregivers anmodning endvidere fremsende dokumentation som angivet i Bilag 1.1, afsnit 5, Bilag 2.1, afsnit 4, Bilag 3.1, afsnit 4, Bilag 4.1, afsnit 4, Bilag 5.1, afsnit 4 dokumentation. Når Ordregiver har truffet endelig beslutning om tildeling af kontrakten, underrettes samtlige tilbudsgivere skriftligt og samtidigt herom via Ethics. Kontrakten kan ikke underskrives før udløbet af standstill-perioden på 10 dage og anses først for indgået, når kontrakten er underskrevet. Kontrakten forventes at blive underskrevet digitalt.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34140000   Tunge motorkøretøjer, 34142000   Kranbiler og dumpere, 34144500   Køretøjer til affald og spildevand, 34144510   Køretøjer til affald
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Over Bækken 2    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Levering skal ske til: Nordværk I/S Over Bækken 2 9000 Aalborg Indregistrering skal ske til: Nordværk I/S Troensevej 2 9220 Aalborg Øst
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, Ethics. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes på Ethics' kundeserviceportal eller på telefon (+45) 70227007. 2) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave som udgangspunkt være den gældende. Tidsangivelsen i det elektroniske udbudssystem er afgørende for, hvilken udgave der er den seneste. Dette gælder dog ikke, hvis det er tydeligt for Nordværk, at den senest uploadede udgave ikke er den endelige, herunder hvis denne udgave ikke har noget materielt indhold. Nordværk betragter herefter den næstseneste uploadede udgave af tilbuddet som den gældende udgave. 3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics. 4) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudsloven § § 134a-136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138. Dokumentation for udelukkelse og egnethed vil indledningsvist ske ved udfyldelse af ESPD. 5) Før Nordværks beslutning om tildeling af Kontrakten, skal Nordværk kræve, at den tilbudsgiver, som Nordværk har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles Europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomisk og finansiel formåen: • Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Skifteretten v. Domstolsstyrelsen, Skatteforvaltningen, ATP og Politiet (Kriminalregistret) • Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskaber eller lignende dokumentation, herunder revisorpåtegnet erklæring vedrørende omsætningen, såfremt denne ikke fremgår af årsregnskabet. Hvis oplysningerne fremgår af tilbudsgivers offentliggjorte årsrapporter, er det ikke nødvendigt at fremsende ovenstående dokumentation. • Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen. • Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder. 6) Vedr. restriktive foranstaltninger på baggrund af russisk involvering: EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Inden tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, Nordværk påtænker at tildele kontrakten indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af. 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 5
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 5
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : 1 stk. 4 akslede dieseldrevet chassis 32T færdigopbygget med 1-kammer industrirenovationsaggregat og kran til tømning af affaldsløsninger og nedgravede containere
Beskrivelse : Delaftale 1 vedrører indkøb af 1 stk. 4 akslede dieseldrevet chassis 32T færdigopbygget med 1-kammer industrirenovationsaggregat og kran til tømning af affaldsløsninger og nedgravede containere
Intern identifikator : Udbud af lastbiler til Indsamling og kunder 2024 - Delaftale 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34100000   Motorkøretøjer, 34140000   Tunge motorkøretøjer, 34144500   Køretøjer til affald og spildevand, 34144510   Køretøjer til affald
Mængde : 1  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Delaftale 1 indeholder følgende option: Tilføjelse af hjælpefunktion jf. krav nr. 11 (Styretøj) for lettere/nem styring ved langsom kørsel/stilstand.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Over Bækken 2    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Leverancen skal leveres til: Nordværk I/S Over Bækken 2 9000 Aalborg Indregistrering skal ske til: Nordværk I/S Troensevej 2 9220 Aalborg Øst
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 04/08/2024
Varigheds slutdato : 29/12/2025
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke forlænges
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Inden tildeling af kontrakten skal den aktør, som kontrakten påtænkes tildelt, fremlægge endelig dokumentation. Aktøren skal dokumentere, at denne ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsloven §§ 134a, 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1-4. For danske virksomheder kan dokumentationen ske ved fremsendelse af en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen inden for de seneste 6 måneder regnet fra anmodningstidspunktet. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Skifteretten v. Domstolsstyrelsen, Skatteforvaltningen, ATP og Politiet (Kriminalregistret). Aktøren skal være opmærksom på, at dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene skal afleveres for samtlige deltagere i sammenslutningen og/eller for samtlige støttende enheder, såfremt dette er relevant. Oplysninger vedrørende egenkapital i ESPD’et betragtes som endelig dokumentation for krav vedrørende økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsloven § 154, såfremt de økonomiske nøgletal i ESPD’et opfylder egnethedskravene. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation for krav vedrørende teknisk og faglig formåen i. Aktøren skal fremsende kopi af erhvervsansvarsforsikring som dokumentation for ESPD’ets krav om forsikring Russisk ejerskab: Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine: - Russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. - Juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykke litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som beskrevet ovenfor. Som dokumentation herpå skal tro- og loveerklæringen vedr. russisk ejerskab udfyldes.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 5.000.000,00.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i hvert af de to seneste afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Minimum 3 påbegyndte eller afsluttede sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år For at Ordregiver kan vurdere, hvorvidt tilbudsgiver opfylder egnethedskravet, bør referencerne indeholde: a) Beskrivelse (tekniske oplysninger om leverancen) b) Kontraktstørrelse (antal) c) Modtagere (virksomhedernes navne) Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler, skal ovenstående krav vedrørende referencer alene opfyldes én gang.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : For at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil Ordregiver evaluere tilbuddene på grundlag af tildelingskriteriet ”laveste pris”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 26/06/2024   10:00:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 09/07/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måneder
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Nordværk har mulighed for at anmode tilbudsgiver om at fremsende supplerende og præciserende oplysninger og dokumenter i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 09/07/2024   10:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontrakten indeholder klausul om change of control, jf. Kontraktens pkt. 18
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Kontrakten indeholder bestemmelse om, at alle oplysninger udvekslet mellem Parterne eller information/data som Leverandøren og/eller Leverandørens medarbejdere har adgang til i forbindelse med Leverancen er fortrolige og skal behandles sådan. Parterne forpligter sig til at holde al information og viden tilegnet i forbindelse med Leverancen, herunder også denne Kontrakt fortrolig. Parternes fortrolighedsforpligtelse er tidsubegrænset
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Leverandøren er berettiget til at fakturere leverancen efter endt indregistrering og endelig over-dragelse af de komplette og færdiggjorte renovationsbiler til Ordregiver.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: - Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2. - I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Nordværk I/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Nordværk I/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Nordværk I/S
Organisation, der behandler tilbud : Nordværk I/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : 1 stk. fabriksny 3-akslet HVO-dieseldrevet renovationsbil færdigopbygget med 1-kammer molokrenovationsaggregat med kran
Beskrivelse : Delaftale 2 vedrører indkøb af 1 stk. fabriksny 3-akslet HVO-dieseldrevet renovationsbil færdigopbygget med 1-kammer molokrenovationsaggregat med kran
Intern identifikator : Udbud af lastbiler til Indsamling og kunder 2024 - Delaftale 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34100000   Motorkøretøjer, 34140000   Tunge motorkøretøjer, 34144500   Køretøjer til affald og spildevand, 34144510   Køretøjer til affald
Mængde : 1  
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Over Bækken 2    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Leverancen skal leveres til: Nordværk I/S Over Bækken 2 9000 Aalborg Indregistrering skal ske til: Nordværk I/S Troensevej 2 9220 Aalborg Øst
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 04/08/2024
Varigheds slutdato : 29/12/2025
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Inden tildeling af kontrakten skal den aktør, som kontrakten påtænkes tildelt, fremlægge endelig dokumentation. Aktøren skal dokumentere, at denne ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsloven §§ 134a, 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1-4. For danske virksomheder kan dokumentationen ske ved fremsendelse af en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen inden for de seneste 6 måneder regnet fra anmodningstidspunktet. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Skifteretten v. Domstolsstyrelsen, Skatteforvaltningen, ATP og Politiet (Kriminalregistret). Aktøren skal være opmærksom på, at dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene skal afleveres for samtlige deltagere i sammenslutningen og/eller for samtlige støttende enheder, såfremt dette er relevant. Oplysninger vedrørende egenkapital i ESPD’et betragtes som endelig dokumentation for krav vedrørende økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsloven § 154, såfremt de økonomiske nøgletal i ESPD’et opfylder egnethedskravene. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation for krav vedrørende teknisk og faglig formåen i. Aktøren skal fremsende kopi af erhvervsansvarsforsikring som dokumentation for ESPD’ets krav om forsikring Russisk ejerskab: Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine: - Russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. - Juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykke litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som beskrevet ovenfor. Som dokumentation herpå skal tro- og loveerklæringen vedr. russisk ejerskab udfyldes.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 5.000.000,00.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i hvert af de to seneste afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Minimum 3 påbegyndte eller afsluttede sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år For at Ordregiver kan vurdere, hvorvidt tilbudsgiver opfylder egnethedskravet, bør referencerne indeholde: a) Beskrivelse (tekniske oplysninger om leverancen) b) Kontraktstørrelse (antal) c) Modtagere (virksomhedernes navne) Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler, skal ovenstående krav vedrørende referencer alene opfyldes én gang.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : For at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil Ordregiver evaluere tilbuddene på grundlag af tildelingskriteriet ”laveste pris”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 26/06/2024   10:00:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 09/07/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måneder
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Nordværk har mulighed for at anmode tilbudsgiver om at fremsende supplerende og præciserende oplysninger og dokumenter i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 09/07/2024   10:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontrakten indeholder klausul om change of control, jf. Kontraktens pkt. 18
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Kontrakten indeholder bestemmelse om, at alle oplysninger udvekslet mellem Parterne eller information/data som Leverandøren og/eller Leverandørens medarbejdere har adgang til i forbindelse med Leverancen er fortrolige og skal behandles sådan. Parterne forpligter sig til at holde al information og viden tilegnet i forbindelse med Leverancen, herunder også denne Kontrakt fortrolig. Parternes fortrolighedsforpligtelse er tidsubegrænset
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Leverandøren er berettiget til at fakturere leverancen efter endt indregistrering og endelig over-dragelse af de komplette og færdiggjorte renovationsbiler til Ordregiver.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: - Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2. - I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Nordværk I/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Nordværk I/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Nordværk I/S
Organisation, der behandler tilbud : Nordværk I/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : 1 stk. fabriksny 3-akslet HVO-dieseldrevet renovationsbil færdigopbygget med 1-kammer dagrenovationsaggregat
Beskrivelse : Delaftale 3 vedrører indkøb af 1 stk. fabriksny 3-akslet HVO-dieseldrevet renovationsbil færdigopbygget med 1-kammer dagrenovationsaggregat
Intern identifikator : Udbud af lastbiler til Indsamling og kunder 2024 - Delaftale 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34100000   Motorkøretøjer, 34140000   Tunge motorkøretøjer, 34144500   Køretøjer til affald og spildevand, 34144510   Køretøjer til affald
Mængde : 1  
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Over Bækken 2    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Leverancen skal leveres til: Nordværk I/S Over Bækken 2 9000 Aalborg Indregistrering skal ske til: Nordværk I/S Troensevej 2 9220 Aalborg Øst
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 04/08/2024
Varigheds slutdato : 29/12/2025
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan ikke forlænges
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Inden tildeling af kontrakten skal den aktør, som kontrakten påtænkes tildelt, fremlægge endelig dokumentation. Aktøren skal dokumentere, at denne ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsloven §§ 134a, 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1-4. For danske virksomheder kan dokumentationen ske ved fremsendelse af en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen inden for de seneste 6 måneder regnet fra anmodningstidspunktet. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Skifteretten v. Domstolsstyrelsen, Skatteforvaltningen, ATP og Politiet (Kriminalregistret). Aktøren skal være opmærksom på, at dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene skal afleveres for samtlige deltagere i sammenslutningen og/eller for samtlige støttende enheder, såfremt dette er relevant. Oplysninger vedrørende egenkapital i ESPD’et betragtes som endelig dokumentation for krav vedrørende økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsloven § 154, såfremt de økonomiske nøgletal i ESPD’et opfylder egnethedskravene. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation for krav vedrørende teknisk og faglig formåen i. Aktøren skal fremsende kopi af erhvervsansvarsforsikring som dokumentation for ESPD’ets krav om forsikring Russisk ejerskab: Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine: - Russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. - Juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykke litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som beskrevet ovenfor. Som dokumentation herpå skal tro- og loveerklæringen vedr. russisk ejerskab udfyldes.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 5.000.000,00.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i hvert af de to seneste afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Minimum 3 påbegyndte eller afsluttede sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år For at Ordregiver kan vurdere, hvorvidt tilbudsgiver opfylder egnethedskravet, bør referencerne indeholde: a) Beskrivelse (tekniske oplysninger om leverancen) b) Kontraktstørrelse (antal) c) Modtagere (virksomhedernes navne) Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler, skal ovenstående krav vedrørende referencer alene opfyldes én gang.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : For at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil Ordregiver evaluere tilbuddene på grundlag af tildelingskriteriet ”laveste pris”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 26/06/2024   10:00:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 09/07/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måneder
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Nordværk har mulighed for at anmode tilbudsgiver om at fremsende supplerende og præciserende oplysninger og dokumenter i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 09/07/2024   10:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontrakten indeholder klausul om change of control, jf. Kontraktens pkt. 18
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Kontrakten indeholder bestemmelse om, at alle oplysninger udvekslet mellem Parterne eller information/data som Leverandøren og/eller Leverandørens medarbejdere har adgang til i forbindelse med Leverancen er fortrolige og skal behandles sådan. Parterne forpligter sig til at holde al information og viden tilegnet i forbindelse med Leverancen, herunder også denne Kontrakt fortrolig. Parternes fortrolighedsforpligtelse er tidsubegrænset
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Leverandøren er berettiget til at fakturere leverancen efter endt indregistrering og endelig over-dragelse af de komplette og færdiggjorte renovationsbiler til Ordregiver.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: - Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2. - I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Nordværk I/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Nordværk I/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Nordværk I/S
Organisation, der behandler tilbud : Nordværk I/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : 1 stk. fabriksnye 4-akslet HVO-dieseldrevet chassis 32T færdigopbyggede med kroghejs renovationsbil
Beskrivelse : Delaftale 4 vedrører indkøb af 1 stk. fabriksnye 4-akslet HVO-dieseldrevet chassis 32T færdigopbyggede med kroghejs renovationsbil
Intern identifikator : Udbud af lastbiler til Indsamling og kunder 2024 - Delaftale 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34100000   Motorkøretøjer, 34140000   Tunge motorkøretøjer, 34144500   Køretøjer til affald og spildevand, 34144510   Køretøjer til affald
Mængde : 1  
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Delaftale 4 indeholder option om tilføjelse af hjælpefunktion, jf. krav nr. 9, for lettere/nem styring ved langsom kørsel/stilstand.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Over Bækken 2    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Leverancen skal leveres til: Nordværk I/S Over Bækken 2 9000 Aalborg Indregistrering skal ske til: Nordværk I/S Troensevej 2 9220 Aalborg Øst
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 04/08/2024
Varigheds slutdato : 29/12/2025
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Inden tildeling af kontrakten skal den aktør, som kontrakten påtænkes tildelt, fremlægge endelig dokumentation. Aktøren skal dokumentere, at denne ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsloven §§ 134a, 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1-4. For danske virksomheder kan dokumentationen ske ved fremsendelse af en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen inden for de seneste 6 måneder regnet fra anmodningstidspunktet. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Skifteretten v. Domstolsstyrelsen, Skatteforvaltningen, ATP og Politiet (Kriminalregistret). Aktøren skal være opmærksom på, at dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene skal afleveres for samtlige deltagere i sammenslutningen og/eller for samtlige støttende enheder, såfremt dette er relevant. Oplysninger vedrørende egenkapital i ESPD’et betragtes som endelig dokumentation for krav vedrørende økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsloven § 154, såfremt de økonomiske nøgletal i ESPD’et opfylder egnethedskravene. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation for krav vedrørende teknisk og faglig formåen i. Aktøren skal fremsende kopi af erhvervsansvarsforsikring som dokumentation for ESPD’ets krav om forsikring Russisk ejerskab: Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine: - Russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. - Juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykke litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som beskrevet ovenfor. Som dokumentation herpå skal tro- og loveerklæringen vedr. russisk ejerskab udfyldes.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 5.000.000,00.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i hvert af de to seneste afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Minimum 3 påbegyndte eller afsluttede sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år For at Ordregiver kan vurdere, hvorvidt tilbudsgiver opfylder egnethedskravet, bør referencerne indeholde: a) Beskrivelse (tekniske oplysninger om leverancen) b) Kontraktstørrelse (antal) c) Modtagere (virksomhedernes navne) Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler, skal ovenstående krav vedrørende referencer alene opfyldes én gang.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : For at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil Ordregiver evaluere tilbuddene på grundlag af tildelingskriteriet ”laveste pris”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 26/06/2024   10:00:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 09/07/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måneder
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Nordværk har mulighed for at anmode tilbudsgiver om at fremsende supplerende og præciserende oplysninger og dokumenter i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 09/07/2024   10:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontrakten indeholder klausul om change of control, jf. Kontraktens pkt. 18
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Kontrakten indeholder bestemmelse om, at alle oplysninger udvekslet mellem Parterne eller information/data som Leverandøren og/eller Leverandørens medarbejdere har adgang til i forbindelse med Leverancen er fortrolige og skal behandles sådan. Parterne forpligter sig til at holde al information og viden tilegnet i forbindelse med Leverancen, herunder også denne Kontrakt fortrolig. Parternes fortrolighedsforpligtelse er tidsubegrænset.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Leverandøren er berettiget til at fakturere leverancen efter endt indregistrering og endelig over-dragelse af de komplette og færdiggjorte renovationsbiler til Ordregiver.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: - Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2. - I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Nordværk I/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Nordværk I/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Nordværk I/S
Organisation, der behandler tilbud : Nordværk I/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0005
Titel : 1 stk. fabriksny 3-akslede HVO-dieseldrevne renovationsbiler færdigopbyggede med 2-kammer renovationsaggregat
Beskrivelse : Delaftale 5 vedrører indkøb af 1 stk. fabriksny 3-akslede HVO-dieseldrevne renovationsbiler færdigopbyggede med 2-kammer renovationsaggregat
Intern identifikator : Udbud af lastbiler til Indsamling og kunder 2024 - Delaftale 5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34100000   Motorkøretøjer, 34140000   Tunge motorkøretøjer, 34144500   Køretøjer til affald og spildevand, 34144510   Køretøjer til affald
Mængde : 1  
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Over Bækken 2    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Leverancen skal leveres til: Nordværk I/S Over Bækken 2 9000 Aalborg Indregistrering skal ske til: Nordværk I/S Troensevej 2 9220 Aalborg Øst
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 04/08/2024
Varigheds slutdato : 29/12/2025
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Inden tildeling af kontrakten skal den aktør, som kontrakten påtænkes tildelt, fremlægge endelig dokumentation. Aktøren skal dokumentere, at denne ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsloven §§ 134a, 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1-4. For danske virksomheder kan dokumentationen ske ved fremsendelse af en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen inden for de seneste 6 måneder regnet fra anmodningstidspunktet. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Skifteretten v. Domstolsstyrelsen, Skatteforvaltningen, ATP og Politiet (Kriminalregistret). Aktøren skal være opmærksom på, at dokumentation vedrørende udelukkelsesgrundene skal afleveres for samtlige deltagere i sammenslutningen og/eller for samtlige støttende enheder, såfremt dette er relevant. Oplysninger vedrørende egenkapital i ESPD’et betragtes som endelig dokumentation for krav vedrørende økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsloven § 154, såfremt de økonomiske nøgletal i ESPD’et opfylder egnethedskravene. Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation for krav vedrørende teknisk og faglig formåen i. Aktøren skal fremsende kopi af erhvervsansvarsforsikring som dokumentation for ESPD’ets krav om forsikring Russisk ejerskab: Der kan ikke tildeles kontrakt til følgende virksomheder, jf. Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine: - Russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland. - Juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i nærværende stykke litra a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som beskrevet ovenfor. Som dokumentation herpå skal tro- og loveerklæringen vedr. russisk ejerskab udfyldes.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 5.000.000,00.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i hvert af de to seneste afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Minimum 3 påbegyndte eller afsluttede sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år For at Ordregiver kan vurdere, hvorvidt tilbudsgiver opfylder egnethedskravet, bør referencerne indeholde: a) Beskrivelse (tekniske oplysninger om leverancen) b) Kontraktstørrelse (antal) c) Modtagere (virksomhedernes navne) Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delaftaler, skal ovenstående krav vedrørende referencer alene opfyldes én gang.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : For at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil Ordregiver evaluere tilbuddene på grundlag af tildelingskriteriet ”laveste pris”.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 26/06/2024   10:00:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 09/07/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måneder
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Nordværk har mulighed for at anmode tilbudsgiver om at fremsende supplerende og præciserende oplysninger og dokumenter i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 09/07/2024   10:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontrakten indeholder klausul om change of control, jf. Kontraktens pkt. 18
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Kontrakten indeholder bestemmelse om, at alle oplysninger udvekslet mellem Parterne eller information/data som Leverandøren og/eller Leverandørens medarbejdere har adgang til i forbindelse med Leverancen er fortrolige og skal behandles sådan. Parterne forpligter sig til at holde al information og viden tilegnet i forbindelse med Leverancen, herunder også denne Kontrakt fortrolig. Parternes fortrolighedsforpligtelse er tidsubegrænset
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Leverandøren er berettiget til at fakturere leverancen efter endt indregistrering og endelig over-dragelse af de komplette og færdiggjorte renovationsbiler til Ordregiver.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: - Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2. - I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Nordværk I/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Nordværk I/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Nordværk I/S
Organisation, der behandler tilbud : Nordværk I/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Nordværk I/S
Registreringsnummer : ORG-46076753
Postadresse : Troensevej 2    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Maria Sangild Nørmark
E-mail : msn@nordvaerk.dk
Telefon : 20826080
Internetadresse : https://www.nordvaerk.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 5e17043e-a0c1-439e-9528-0abecf75cd8e   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/06/2024   10:13:14 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 05/06/2024   10:17:57 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 333286-2024
EUT-S-nummer : 109/2024
Offentliggørelsesdato : 06/06/2024

Send til en kollega

0.062