23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
30.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Nordfyns Kommune

El-biler - Nordfyns Kommune


Nordfyns Kommune

320780-2024 - Resultater
Danmark – Transportudstyr og transporthjælpemidler – El-biler - Nordfyns Kommune
OJ S 104/2024 30/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Nordfyns Kommune
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Nordfyns Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : El-biler - Nordfyns Kommune
Beskrivelse : Udbuddet omfatter køb og levering af minimum 28 nye el-biler. Ordregiver har en budgetramme på DKK 7.000.000, hvorfor der med baggrund i tildelingen af leveringsaftalen, kan være tale om et højere antal el-biler end det anførte minimum, således budgetrammen kan udnyttes til fulde. Udbuddets omfang er begrænset til et engangskøb med løbende levering. Ordregiver har i den forbindelse udarbejdet plan for leveringen af el-bilerne, forventeligt sommeren/efteråret 2024. For yderligere oplysninger om udbuddets varer henvises til Leveringsaftalebilag 3: Kravspecifikation.
Identifikator for proceduren : 465d4f82-4394-4dfc-bdc3-df73c6717ca9
Tidligere bekendtgørelse : 03a6a988-3f04-464a-9585-e2e719e07c8b-01
Intern identifikator : 2024/15
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Tilbudsgiver skal tilmelde sig udbuddet og afgive tilbud via det elektroniske udbudssystem Ethics. Tilbudsgiver skal holde sig orienteret i udbudssystemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres. I forbindelse med afsendelse af tilbud skal tilbudsgiver fremsende udfyldt ESPD. Tilbudsgivers udfyldte ESPD er et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af én af de udelukkelsesgrunde, som gælder for dette udbud, og at tilbudsgiver opfylder minimumskravene til egnethed. ESPD udarbejdes online i den særlige ESPD-funktion. VIGTIGT: Ordregiver kan IKKE læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet tilbuddet på anden måde end i den særlige ESPD-funktion. En tilbudsgiver der vedhæfter en ESPD xml-fil, som Ordregiver ikke kan læse, vil ikke være konditionsmæssig. Tilbudsgiver skal udfylde ESPD i henhold til anvisningerne i nærværende udbudsbekendtgørelse og udbudsbetingelsernes punkt 3 og i øvrigt følge anvisningerne i selve ESPD’et. Tilbudsgiver kan indhente yderligere vejledning til udfyldelsen og fremsendelsen af ESPD i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, ”ESPD – Det fælles europæiske udbudsdokument” jf. ESPD – Det fælles europæiske udbudsdokument (kfst.dk) Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal særskilt ESPD fremsendes for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen. I disse tilfælde skal de i sammenslutningen deltagende virksomheder i deres ESPD del II A svare ”Ja” til spørgsmålet, ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, ligesom deltagerens rolle i konsortiet beskrives. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (punkt 3.3.4) være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af Leveringsaftalen. Dokumentation: For tilbudsgivere, som udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), gælder desuden, at de som en del af dokumentationen skal fremlægge en underskrevet konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for Leveringsaftalens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Tilbudsgiver kan basere sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. I sådanne tilfælde skal tilbudsgiver i ESPD del II afsnit C (”Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet”) svare ”Ja”. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til den økonomiske/finansielle formåen og/eller den tekniske/faglige formåen, herunder i forhold til opfyldelse af minimumskrav, jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.3.4, skal tilbudsgiver vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af disse andre enheder med de oplysninger, der anmodes om i ESPD del II, afsnit A og B, del III og IV. Desuden skal tilbudsgiver udfylde ESPD del V. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen (udbudsbetingelsernes punkt 3.3.4) være tilbudsgivers og de støttende enheders samlede egnethed, der vurderes. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på sit moderselskabs økonomiske formåen, indgår tilbudsgivers egen økonomiske formåen ikke særskilt i beregningen, idet tilbudsgivers økonomiske formåen allerede er indregnet i moderselskabets regnskabstal. Opmærksomheden henledes desuden på, at såfremt tilbudsgiver baserer sin tekniske og faglige formåen på andre enheders kapacitet, skal den/de pågældende enheder udføre den del af Leveringsaftalen, som enhedens kapacitet relaterer sig til. Dokumentation: For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til henholdsvis økonomisk og finansiel formåen og faglige og tekniske formåen, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. ovenstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser overfor ordregiver under den udbudte Leveringsaftale. Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen, skal anvende udbudsmaterialets Leveringsaftalebilag 2C: Støtteerklæring – økonomiske og finansielle ressourcer, og fremsende erklæringen sammen med sit tilbud. Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders faglige og tekniske kapacitet, skal anvende udbudsmaterialets Leveringsaftalebilag 2D: Støtteerklæring – teknisk og faglig formåen, og fremsende erklæringen sammen med sit tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34110000   Personbiler
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Østergade 23    
By : Bogense
Postnummer : 5400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Kommunens adresse fremgår af ovenstående, dog skal bilerne leveres til: Materialegården Møllerled 60, 5400 Bogense
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : El-biler - Nordfyns Kommune
Beskrivelse : Udbuddet omfatter køb og levering af minimum 28 nye el-biler. Ordregiver har en budgetramme på DKK 7.000.000, hvorfor der med baggrund i tildelingen af leveringsaftalen, kan være tale om et højere antal el-biler end det anførte minimum, således budgetrammen kan udnyttes til fulde. Udbuddets omfang er begrænset til et engangskøb med løbende levering. Ordregiver har i den forbindelse udarbejdet plan for leveringen af el-bilerne, forventeligt sommeren/efteråret 2024. For yderligere oplysninger om udbuddets varer henvises til Leveringsaftalebilag 3: Kravspecifikation.
Intern identifikator : 2024/15
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 34000000   Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34110000   Personbiler
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Østergade 23    
By : Bogense
Postnummer : 5400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Kommunens adresse fremgår af ovenstående, dog skal bilerne leveres til: Materialegården Møllerled 60, 5400 Bogense
5.1.3.
Anslået varighed
Anden varighed : Ubegrænset
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Vederlag
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet (APV – prøvning)
Beskrivelse : Se nærværende udbudsbetingelsers pkt. 4.3 om Ordregivers APV evalueringsgrundlag, på baggrund af Leverandørens tilbudte Vare, herunder den gennemførte APV-prøvning jf. udbudsbetingelsernes bilag 2A.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 02/06/2016 - kan hentes påwww.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: - 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 6 374 060,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Terminalen A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Leveringsaftale - Nordfyns Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Nordfyns Kommune
Registreringsnummer : 29 18 89 47
Postadresse : Østergade 23    
By : Bogense
Postnummer : 5400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anika Orup (på vegne af ordregiver)
Telefon : 61202024
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Nordfyns Kommune
Registreringsnummer : ORG-29188947
Postadresse : Østergade 23    
By : Bogense
Postnummer : 5400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Josefine Birkholm
Telefon : 28447704
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Terminalen A/S
Registreringsnummer : 26038545
By : Birkerød
Postnummer : 3460
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
E-mail : udbud@nc.dk
Telefon : 70300260
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 478cafa7-2868-4ae9-8366-73d75234fae0   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 29/05/2024   10:35:24 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 29/05/2024   10:41:51 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 320780-2024
EUT-S-nummer : 104/2024
Offentliggørelsesdato : 30/05/2024

Send til en kollega

0.047