23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Lolland Kommune

Mobility as a Service (MaaS) 2.0 - Personbiler til Lolland Kommune


Lolland Kommune

122454-2024 - Resultater
Danmark – Personbiler – Mobility as a Service (MaaS) 2.0 - Personbiler til Lolland Kommune
OJ S 42/2024 28/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Lolland Kommune
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Mobility as a Service (MaaS) 2.0 - Personbiler til Lolland Kommune
Beskrivelse : Genudbud.Udbuddet har til formål at finde og indgå kontrakt med en samarbejdspartner vedrørende levering af Lolland Kommunes fremtidige transport af medarbejdere. Der ønskes en samarbejdspartner og en løsningsmodel med udpræget fleksibilitet i forhold til at tilpasse og optimere kommunens primære persontransport. Det er kommunens ønske at få udviklet og implementeret en langsigtet løsning, der løbende kan håndtere kommunens varierende behov, markedets konstante udvikling samt den grønne omstilling.Samarbejdet forventes at løbe op til 10 år.
Identifikator for proceduren : cdc233d6-cfd2-4a16-9c10-cdf23405ab33
Tidligere bekendtgørelse : 063181-2023
Intern identifikator : 88.00.00-Ø54-4-24
Type af procedure : Konkurrencepræget dialog
Hovedpunkterne i proceduren : Lolland Kommune søger en samarbejdspartner, der råder over, eller har mulighed for at opbygge, en organisation, der kan håndtere opgaven, og som finder det attraktivt at indgå i partnerskabslignende samarbejde med Lolland Kommune.Tilbudsgivernes organisation skal kunne håndtere den komplette opgave med Mobility as a Service (MaaS) for Lolland Kommune. Der skal ved ansøgning, fremsendes bl.a. referencer til dokumentation for, at de nødvendige kvalifikationer findes i leverandørens organisation.Kommunen forestiller sig, at interesserede tilbudsgivere, enten har alle de nødvendige (herunder tekniske) kompetencer internt i organisationen eller, at tilbudsgiveren udgøres af en sammenslutning af økonomiske aktører, der i fællesskab og som helhed dækker alle de nødvendige kompetencer. Det er tilladt for både enkelte aktører og sammenslutninger at bruge underleverandører i forbindelse med opfyldelse af opgaven.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34110000   Personbiler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34100000   Motorkøretøjer, 50112000   Reparation og vedligeholdelse af biler
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Jernbanegade 7    
By : Maribo
Postnummer : 4930
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Mobility as a Service (MaaS) 2.0 - Personbiler til Lolland Kommune
Beskrivelse : Genudbud.Udbuddet har til formål at finde og indgå kontrakt med en samarbejdspartner vedrørende levering af Lolland Kommunes fremtidige transport af medarbejdere. Der ønskes en samarbejdspartner og en løsningsmodel med udpræget fleksibilitet i forhold til at tilpasse og optimere kommunens primære persontransport. Det er kommunens ønske at få udviklet og implementeret en langsigtet løsning, der løbende kan håndtere kommunens varierende behov, markedets konstante udvikling samt den grønne omstilling.Samarbejdet forventes at løbe op til 10 år.
Intern identifikator : 88.00.00-Ø54-4-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34110000   Personbiler
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34100000   Motorkøretøjer, 50112000   Reparation og vedligeholdelse af biler
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Jernbanegade 7    
By : Maribo
Postnummer : 4930
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 16   År
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisation
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Implementeringsplan
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Lolland Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Lolland Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 190 752 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Frimann Biler A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 88.00.00-Ø54-4-24
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 88.00.00-Ø54-4-24
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Frimann Biler A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Lolland Kommune
Registreringsnummer : 29188572
Postadresse : Jernbanegade 7    
By : Maribo
Postnummer : 4930
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Marian Desrumaux Brodersen
E-mail : madeb@lolland.dk
Telefon : +45 54676767
Fax : +45 54676768
Internetadresse : http://lolland.dk/
Køberprofil : http://lolland.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Frimann Biler A/S
Registreringsnummer : 73693918
Postadresse : Energivej 2    
By : Nykøbing F
Postnummer : 4800
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Frimann Biler A/S
Telefon : 61301919
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : dc030375-e2ba-4cae-a4d3-a5eebd3bb245   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/02/2024   09:43:27 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/02/2024   07:05:00 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 122454-2024
EUT-S-nummer : 42/2024
Offentliggørelsesdato : 28/02/2024

Send til en kollega

0.062