23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Kontrakt om levering af ambulancetjeneste, præhospitale udrykningsenheder og liggende patientbefordring med baser i Trekantområdet i Region Syddanmark


Region Syddanmark

105416-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Ambulancetjenester – Kontrakt om levering af ambulancetjeneste, præhospitale udrykningsenheder og liggende patientbefordring med baser i Trekantområdet i Region Syddanmark
OJ S 36/2024 20/02/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakt om levering af ambulancetjeneste, præhospitale udrykningsenheder og liggende patientbefordring med baser i Trekantområdet i Region Syddanmark
Beskrivelse : Region Syddanmark udbyder med forventet driftsstart den 1.9.2025 en kontrakt på levering af ambulancetjeneste (behandlingskrævende patienter), præhospitale udrykningsenheder (akutlægebil, akutbil og præhospitale visitationsenhed) og liggende patientbefordring (ikke-behandlingskrævende patienter) i Trekantområdet i Region Syddanmark. Ambulancetjenesten, de præhospitale udrykningsenheder og den liggende patientbefordring i Region Syddanmark disponeres af regionens egen vagtcentral efter en beredskabsmodel i fire geografisk opdelte områder, som følger optageområderne af regionens akutsygehuse. Den udbudte kontrakt i Trekantområdet i Region Syddanmark, som er en af de fire geografisk områder, omfatter: * Ambulancetjeneste i faste beredskaber af standardambulancer inkl. udstyr og mandskab * Ambulancetjeneste i fast beredskab af specialambulance (XL-/sengeambulance) inkl. udstyr, men uden eget mandskab *Præhospitale udrykningsenheder i faste beredskaber af akutlægebil, akutbil og præhospitale visitationsenhed inkl. udstyr og mandskab. Region Syddanmark leverer selv lægerne til akutlægebiler * Liggende patientbefordring i faste beredskaber af køretøjer til liggende patientbefordring inkl. udstyr og mandskab * Baser med fastsatte placeringerne og tilknyttede beredskaber i Trekantsområdet i Region Syddanmark. Det forventede antal faste beredskaber indenfor ambulancetjenesten, præhospitale udrykningsenheder og liggende patientbefordring og baser fremgår af udbudsmaterialet. Udover ovenstående faste beredskaber indeholder kontrakten optioner på tilkøb og fravalg af beredskaber og tilhørende ydelser under ambulancetjeneste, præhospitale udrykningsenheder og liggende patientransport i kontraktperioden. Kontrakten udbydes som et udbud med forhandling efter Udbudslovens afsnit III (”light-udbud”)
Identifikator for proceduren : cbcb7e0a-4a4b-4c82-8a95-18ba4bc7cf9a
Intern identifikator : 23/2534
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, hvilket indebærer, at den enkelte økonomisk aktør skal ansøge om prækvalifikation for at kunne afgive tilbud
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 85143000   Ambulancetjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34114100   Udrykningskøretøjer, 34114122   Køretøjer til patientbefordring, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 500 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Den udbudte kontrakt indeholder elementer af både en rammeaftale og en offentlig kontrakt i henhold til Udbudslovens § 24, nr. 24 og 30. Virksomhedsoverdragelse: Tilbudsgiver er forpligtet til at indtræde i alle rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med principperne Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med indgåelse af kontrakten. Medarbejderne, der overdrages, er på overordnet niveau beskrevet i Kontraktbilag 10. De prækvalificerede tilbudsgivere vil – mod underskrivelse af en fortrolighedserklæring – få adgang til en opdateret version af Kontraktbilag 10 med nærmere oplysninger om medarbejdere og medarbejdervilkårene. Udelukkelse vedr. skatteforhold mm.: En ordregiver skal i henhold til udbudslovens § 134 a udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Særligt vedr. embargo: I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15) (med evt. senere ændringer), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 2022/1269 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Investeringsscreening: Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse efter investeringsscreeningsloven. Se nærmere i udbudsbetingelserne Sprog: Ansøgning og efterfølgende tilbud skal fremsendes på dansk. Dokumentation, som kun den vindende Tilbudsgiver eller de virksomheder, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere skal fremsende, kan endvidere fremsendes på engelsk.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Konkurs Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Korruption Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2 (bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Tvangsakkord uden for konkurs Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Deltagelse i en kriminel organisation Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1 (handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA as 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42)). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 (ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5 (hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15)). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Svig Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3 (svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6 (overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1)). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Insolvens Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.: Tvangsakkord uden for konkursJa:
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Aktiver, der administreres af en kurator Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Jf. Udbudslovens § 136, nr. 3 (ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremskaffe supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3, og hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145) SAMT udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5 (ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Jf. udbudslovens § 136, nr. 1 (en interessekonflikt, jf. § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Jf. udbudslovens § 136, nr. 2 (en konkurrencefordrejning som omhandlet i § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Jf. udbudslovens § 136, nr. 4 (ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Betaling af socialsikringsbidrag Jf. udbudslovens § 135, stk. 3 (ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.)). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Betaling af skatter og afgifter Jf. udbudslovens § 135, stk. 3 (ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.)). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4 (terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21)). Evt. krav til dokumentation fremgår af Udbudsbetingelsernes punkt 6.6.1.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kontrakt om levering af ambulancetjeneste, præhospitale udrykningsenheder og liggende patientbefordring med baser i Trekantområdet i Region Syddanmark
Beskrivelse : Region Syddanmark udbyder med forventet driftsstart den 1.9.2025 en kontrakt på levering af ambulancetjeneste (behandlingskrævende patienter), præhospitale udrykningsenheder (akutlægebil, akutbil og præhospitale visitationsenhed) og liggende patientbefordring (ikke-behandlingskrævende patienter) i Trekantområdet i Region Syddanmark. Ambulancetjenesten, de præhospitale udrykningsenheder og den liggende patientbefordring i Region Syddanmark disponeres af regionens egen vagtcentral efter en beredskabsmodel i fire geografisk opdelte områder, som følger optageområderne af regionens akutsygehuse. Den udbudte kontrakt i Trekantområdet i Region Syddanmark, som er en af de fire geografisk områder, omfatter: * Ambulancetjeneste i faste beredskaber af standardambulancer inkl. udstyr og mandskab * Ambulancetjeneste i fast beredskab af specialambulance (XL-/sengeambulance) inkl. udstyr, men uden eget mandskab *Præhospitale udrykningsenheder i faste beredskaber af akutlægebil, akutbil og præhospitale visitationsenhed inkl. udstyr og mandskab. Region Syddanmark leverer selv lægerne til akutlægebiler * Liggende patientbefordring i faste beredskaber af køretøjer til liggende patientbefordring inkl. udstyr og mandskab * Baser med fastsatte placeringerne og tilknyttede beredskaber i Trekantsområdet i Region Syddanmark. Det forventede antal faste beredskaber indenfor ambulancetjenesten, præhospitale udrykningsenheder og liggende patientbefordring og baser fremgår af udbudsmaterialet. Udover ovenstående faste beredskaber indeholder kontrakten optioner på tilkøb og fravalg af beredskaber og tilhørende ydelser under ambulancetjeneste, præhospitale udrykningsenheder og liggende patientransport i kontraktperioden. Kontrakten udbydes som et udbud med forhandling efter Udbudslovens afsnit III (”light-udbud”)
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 85143000   Ambulancetjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 34114100   Udrykningskøretøjer, 34114122   Køretøjer til patientbefordring, 60130000   Specialiseret personbefordring ad vej, 60140000   Persontransport, ikke rutekørsel
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten omfatter følgende optioner: * Tilkøb og fravalg af beredskaber og tilhørende ydelser under ambulancetjeneste, præhospitale udrykningsenheder og liggende patientransport i kontraktperioden. * Tilkøb af lægevagtskørsel i kontraktperioden * Tilkøb af sundhedsfaglig visitation i kontraktperioden
5.1.2.
Udførelsessted
Yderligere oplysninger : Region Syddanmark
5.1.2.
Udførelsessted
Yderligere oplysninger : Trekantområdet i Region Syddanmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 1 500 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 26716-2024
Yderligere oplysninger : Den udbudte kontrakt indeholder elementer af både en rammeaftale og en offentlig kontrakt i henhold til Udbudslovens § 24, nr. 24 og 30. Virksomhedsoverdragelse: Tilbudsgiver er forpligtet til at indtræde i alle rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med principperne Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med indgåelse af kontrakten. Medarbejderne, der overdrages, er på overordnet niveau beskrevet i Kontraktbilag 10. De prækvalificerede tilbudsgivere vil – mod underskrivelse af en fortrolighedserklæring – få adgang til en opdateret version af Kontraktbilag 10 med nærmere oplysninger om medarbejdere og medarbejdervilkårene. Udelukkelse vedr. skatteforhold mm.: En ordregiver skal i henhold til udbudslovens § 134 a udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Særligt vedr. embargo: I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 2022/1269, art. 1, nr. 15) (med evt. senere ændringer), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 2022/1269 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for tilbudsgiver og evt. underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Investeringsscreening: Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse efter investeringsscreeningsloven. Se nærmere i udbudsbetingelserne Sprog: Ansøgning og efterfølgende tilbud skal fremsendes på dansk. Dokumentation, som kun den vindende Tilbudsgiver eller de virksomheder, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere skal fremsende, kan endvidere fremsendes på engelsk.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årlig netteomsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår
Beskrivelse : Det er et mindstekrav, at Ansøger i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår dokumenterer en årlig nettoomsætning på minimum 15 mio. DKK (ekskl. moms) For virksomheder, hvis årsregnskab i henhold til lovgivningen skal godkendes på virksomhedens generalforsamling, betragtes regnskabet som disponibelt, når regnskabet er godkendt på generalforsamlingen. For andre virksomheder gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning. Såfremt Ansøger er et konsortium, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede nettoomsætning i betragtning. Såfremt Ansøger baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, vil Ordregiver tilsvarende summere Ansøgers egenkapital med disse andre virksomheders nettoomsætning.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfrist
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at Ansøger har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference – inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for ansøgningsfristen. Således skal Ansøger som minimum inden for de 3 år have haft én igangværende kontrakt med en samlet kontraktlængde på minimum 4 år og med en årlig kontraktværdi (omsætning) på minimum 15 mio. DKK (ekskl. moms) i gennemsnit på det præhospitale område forstået som ambulancedrift, drift af paramediciner- og/eller sygeplejerskebemandede akutbiler, drift af akutlægebiler og/eller drift af andre præhospitale udrykningsenheder til akutte livstruende tilfælde. Det er ikke et krav, at den pågældende kontrakt stadig er gældende på ansøgningstidspunktet. I ESPD bedes Ansøger beskrive de ydelser, der er leveret til referencevirksomheden under kontrakten, den årlige kontraktværdi, kontraktperioden og referencevirksomhedens kontaktoplysninger (kontaktperson, mailadresse og telefonnummer). Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte den pågældende referencevirksomhed for at verificere oplysningerne. Såfremt Ansøger er et konsortium, eller baserer sig på andres tekniske/faglige formåen for at overholde minimumskravet, er det tilstrækkeligt, at én af de medvirkende virksomheder overholder kravet vedr. referencer.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 1
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Omkostninger
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Se nærmere i udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Se nærmere i udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Driftssikkerhed
Beskrivelse : Se nærmere i udbudsbetingelserne
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Påkrævet
Beskrivelse af den finansielle garanti : Til sikkerhed for Leverandørens fremtidige og i øvrigt kontraktmæssige opfyldelse af de udbudte opgaver skal der stilles en anfordringsgaranti af Leverandøren.
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 18/03/2024   23:00:00 (UTC+1)
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 18/03/2024   23:00:00 (UTC+1)
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Det er som udgangspunkt ikke lovligt for Ordregiver at tillade Tilbudsgiver at korrigere et fejlbehæftet tilbud efter tilbudsfristen, idet dette kun lader sig gøre inden for de rammer, der følger af Udbudslovens § 159, stk. 5.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der gælder følgende særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: • Samfundsansvar • Arbejdsmiljø • Arbejdsklausul • Anvendelse af personer under oplæring • Databehandleraftale • Arbejde med børn • Straffeattester • Udfasningsperiode • Sikkerhedsstillelse • Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Finansiel ordning : Fakturering af grundydelsen for faste beredskaber og baser foretages månedligt forud med 1/12 af den samlede årlige betaling for grundydelsen, mens alle midlertidige beredskaber og øvrige forhold faktureres bagud kvartalsvis.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
5.1.15.
Teknikker
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Syddanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Syddanmark
Organisation, der behandler tilbud : Region Syddanmark
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Karsten Kirkegaard
E-mail : kk@rsyd.dk
Telefon : +45 29201909
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 40e258a1-e5e3-404a-a8c0-83706b213520   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/02/2024   12:17:58 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/02/2024   21:01:02 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 105416-2024
EUT-S-nummer : 36/2024
Offentliggørelsesdato : 20/02/2024

Send til en kollega

0.078