23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 146-263160
Offentliggjort
01.08.2016
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Dansk Retursystem A/S

Vindere

Udbud — Stabler

(24.11.2016)
STILL Danmark A/S
Essen 1
6000 Kolding

Rammekontrakt vedrørende indkøb af Stablere


Dansk Retursystem A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Dansk Retursystem A/S
25 49 61 40
Baldersbuen 1
Hedehusene
2640
Danmark
Kontaktperson: Kira Elisabeth Harder
Telefon: +45 43323232
E-mail: kh@dansk-retursystem.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dansk-retursystem.dk/dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290789

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168719&B=DRS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168719&B=DRS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: privatejet non-profit miljøvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammekontrakt vedrørende indkøb af Stablere.

 

Sagsnr.: Udbud - Stabler
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42418000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Baggrunden for nærværende udbud er DRS' pligt til at indsamle emballager, som er tilmeldt DRS. Udbuddet omfatter levering af 2 typer Stablere, som er nærmere beskrevet i kravspecifikationen med bilag. En Stabler skal anvendes når Dansk Retursystem A/S indsamler emballage hos returmodtagere. Returmodtagere er erhvervsdrivende som tager pantbærende tomme engangsemballager retur. De nærmere krav og DRS' anvendelse af Stablere er beskrevet i kravspecifikationen med bilag.

Udbuddet omfatter endvidere en forpligtelse for Tilbudsgiver til at yde 2 års Serviceaftale af Stablerne efter udløbet af den enkelte Stablers garantiperiode, jf. pkt. 14 i Udkast til Rammekontrakten.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000
42418900
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Baldersbuen 1, Hedehusene.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter levering af 2 typer Stablere (Stabler Ø og Stabler BT), som er nærmere beskrevet i kravspecifikationen med bilag.DRS vil udskifte samtlige Stablere til DRS' lastbiler og den indledende ordre består derfor af 17 Stabler BT og 42 Stabler Ø (i alt 59 Stablere), som forventes at blive leveret samlet og senest 12 uger efter indgåelse af Udkast til Rammekontrakt, jf. punkt 7 i Udkast til Rammekontrakt. Herefter kan DRS afgive efterfølgende ordre på Stablere, hvilket som udgangspunkt vil være i de tilfælde, hvor en Stabler går i stykker, jf. punkt 7 i Udkast til Rammekontrakt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

DRS har option på forlængelse af Rammekontrakten i op til 2 år.

DRS har option på forlængelse af Serviceaftalen i 1 år ad gangen, dog kan Serviceaftalen maksimalt forlænges i op til 2 år, jf. pkt. 3 i Udkast til Serviceaftale.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

DRS vil kun indgå kontrakt med økonomisk solide virksomheder, da det har væsentlig betydning, at Tilbudsgivers virksomhed består under hele kontraktperioden. Det har endvidere afgørende betydning for DRS, at Tilbudsgiver har den fornødne tekniske formåen til udførelse af opgaven.

Som dokumentation for, at den vindende Tilbudsgiver opfylder DRS' krav til Tilbudsgivers egnethed, herunder mindstekravene til Tilbudsgivers egenkapital og omsætning på sammenlignelige ydelser, skal den vindende Tilbudsgiver fremsende uddrag fra årsregnskabet.

For at sikre, at Tilbudsgiver har den rette finansielle og økonomiske formåen, skal ESPD'en indeholde oplysninger om:

— En positiv egenkapital for hvert af de seneste 2 regnskabsår (ved udfyldelse af ESPD'en Del IV B), og

— En samlet omsætning for sammenlignelige ydelser for hvert af de seneste 2 regnskabsår på minimum 10 000 000 DKK (ved udfyldelse af ESPD'en DEL IV B).

Ved »sammenlignelige ydelser« forstås levering og servicering af 2 typer Stablere.

Hvis oplysningerne vedrørende omsætning og egenkapital ikke er til rådighed, skal Tilbudsgiver anvende og udfylde ESPD'en DEL IV B »Etablering af virksomhed«.

Som dokumentation for, at den vindende Tilbudsgiver opfylder DRS' krav til Tilbudsgivers egnethed, herunder mindstekravene til Tilbudsgivers egenkapital og omsætning på sammenlignelige ydelser, skal den vindende Tilbudsgiver fremsende uddrag fra årsregnskabet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive referencer for de seneste 2 år, der viser erfaring med tilsvarende leverancer i bred forstand. Tilbudsgiver skal endvidere anvende og udfylde ESPD'en Del IV C.

Som dokumentation for, at den vindende Tilbudsgiver opfylder DRS' krav til Tilbudsgivers egnethed, herunder mindstekravet til referencer, skal den vindende Tilbudsgiver fremsende en liste med oplysning om:

1. beløb,

2. tidspunkt for leverancen, og

3. den offentlige eller private modtager.

Endeligt skal Tilbudsgiver angive beskrivelser og vedlægge fotografier af Stableren i ESPD'en Del IV C. DRS kræver ikke, at der skal sendes prøver eller ægthedserklæringer.

Oplysninger om underleverandør:

Hvis Tilbudsgiver anvender underleverandør, skal Tilbudsgiver udfylde ESPD del II D.

Ved »underleverandør« forstås en fra Tilbudsgiver forskellig juridisk person, som leverer eller producerer hele eller væsentlige hovedbestanddele af den ydelse, som Tilbudsgiver skal levere til DRS, og som har afgørende betydning for Tilbudsgivers evne til at levere. Med andre ord skal der være en væsentlig afhængighed af underleverandøren, for at Tilbudsgiver kan opfylde sine forpligtelser over for DRS.

Nedenfor er listet eksempler på hvad brug af underleverandører kan være. Listen er eksempler og dermed ikke en udtømmende liste.

— Et eksempel på en væsentlig del, kunne være hvis Tilbudsgiver giver hele eller dele af Serviceaftalen i underleverancen.

— Et andet eksempel på dette kunne være, hvis Tilbudsgiver bruger en underleverandør til at producere Stablerne.

Tilbudsgiver skal endvidere oplyse hvilken andel af kontrakten angivet i procent i forhold til den samlede kontrakt, som Tilbudsgiver agter at give til Underleverandøren. Dette skal angives i DEL IV C »Andel i underleverance« i ESPD'en. Er Tilbudsgiver usikker på hvad andelen er i procent, kan Tilbudsgiver i stedet skrive en redegørelse af hvor stor en andel, som gives i underleverance.

Det er ikke muligt for Tilbudsgiver at anvende andre underleverandører end dem, som er angivet i tilbuddet.

Derudover skal Tilbudsgiver anvende DEL IV C »Forvaltning af forsyningskæden« til at forklare hvordan Tilbudsgiver vil administrere og kontrollere underleverandørkæden. Tilbudsgiveren kan i denne forbindelse anføre oplysninger på den person hos Tilbudsgiveren, der har overblikket over underleverandørerne og deres opgaver. Endvidere kan tilbudsgiver anføre konkrete kontrolforanstaltninger, der skal sikre, at underleverandørkæden udfører opgaverne i overensstemmelse med kontrakten.

Underleverandøren skal udfylde en særskilt ESPD. Underleverandøren skal udfylde samme punkter af ESPD'en, som kræves udfyldt af Tilbudsgiver, dog med følgende undtagelser:

— Der stilles ikke samme krav til omsætning af sammenlignelige ydelser for underleverandører. Kravet for omsætning af sammenlignelige ydelser for underleverandører skal ses i sammenhæng med den andel, som underleverancen repræsenterer af den samlede kontrakt.

— Underleverandøren skal ikke udfylde DEL IV C » Andel i underleverance«.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/09/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/09/2016
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Henvisning til andre virksomheder:

Hvis en Tilbudsgiver ønsker at henvise til anden virksomheds økonomiske/finansielle og/eller tekniske kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal det fremgå af tilbuddet, at Tilbudsgiveren er berettiget til at råde over denne kapacitet og at dette er juridisk bindende for den virksomhed, hvis kapacitet, der henvises til.

Den virksomhed, hvis kapacitet Tilbudsgiver er berettiget til at råde over, skal også udfylde en ESPD i overensstemmelse med punkt 9.5.1 og 9.5.2 i Udbudsbetingelserne. Det er ikke muligt for Tilbudsgiver at anvende andre virksomheder end dem, som er angivet i tilbuddet.

Konsortier og sammenslutninger:

Hvis flere tilbudsgivere afgiver tilbud i forening (som konsortium) skal de krævede oplysninger og den krævede dokumentation vedlægges for hver enkelt deltager i sammenslutningen/konsortiet. Det vil bl.a. sige, at der skal udfyldes og vedlægges en ESPD for hver enkelt deltager i konsortiet/sammenslutningen.

Herudover skal der angives en kontaktperson, som er bemyndiget til at indgå aftaler på vegne af konsortiet/sammenslutningen. Alle deltagere i konsortiet/sammenslutningen skal ved kontraktindgåelse skrive under på, at de hæfter solidarisk.

Udelukkelsesgrunde:

DRS har valgt, at alle de i udbudslovens §§ 135 — 137 anførte udelukkelsesgrunde finder anvendelse, og Tilbudsgiver skal derfor oplyse om denne er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene.

Tilbudsgiver skal i den forbindelse anvende og udfylde følgende dele af ESPD'en:

— Del III A

— Del III B

— Del III C.

Da der ikke er fastsat andre nationale udelukkelsesgrunde i udbudsloven skal ESPD'en Del III D ikke udfyldes af Tilbudsgiver.

Endelig dokumentation for, at Tilbudsgiver opfylder de af DRS fastsatte kriterier til udelukkelse, egnethed og udvælgelse kræves kun fra den Tilbudsgiver som DRS har til hensigt at tildele kontrakten til.

Som bevis for, at tilbudsgiveren har opfyldt sine forpligtelser over for det offentlige med hensyn til betaling af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger, ikke er dømt for strafbare forhold, og ikke er under konkurs, likvidation, rekonstruktion eller lignende situation, kan tilbudsgiveren fremlægge en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Som dokumentation for, at den vindende Tilbudsgiver opfylder DRS' krav til Tilbudsgivers egnethed, herunder mindstekravene til Tilbudsgivers egenkapital og omsætning på sammenlignelige ydelser, skal den vindende Tilbudsgiver fremsende uddrag fra årsregnskabet.

Som dokumentation for, at den vindende Tilbudsgiver opfylder DRS' krav til Tilbudsgivers egnethed, herunder mindstekravet til referencer, skal den vindende Tilbudsgiver fremsende en liste med oplysning om 1) beløb, 2) tidspunkt for leverancen og 3) den offentlige eller private modtager.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@ksft.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/07/2016

Send til en kollega

0.078