23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Hjørring Kommune

Bekendtgørelse om indgået kontrakt vedr. Indkøb af indsatslederkøretøjer til Nordjyllands Beredskab og Sydøstjyllands Brandvæsen


Hjørring Kommune

75863-2024 - Resultater
Danmark – Redningskøretøjer – Bekendtgørelse om indgået kontrakt vedr. Indkøb af indsatslederkøretøjer til Nordjyllands Beredskab og Sydøstjyllands Brandvæsen
OJ S 25/2024 05/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Hjørring Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Bekendtgørelse om indgået kontrakt vedr. Indkøb af indsatslederkøretøjer til Nordjyllands Beredskab og Sydøstjyllands Brandvæsen
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af 5 indsatslederbiler til Nordjyllands Beredskab og Sydøstjyllands Brandvæsen.
Identifikator for proceduren : 3938081a-6fb0-4769-b531-88ab2af37a6b
Tidligere bekendtgørelse : 81f5f7b2-b037-4a3d-9eb2-d2de09b41f27-01
Intern identifikator : 88.12.03-Ø54-27-23
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Offentligt udbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34114110   Redningskøretøjer
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Thomas Boss Gade 6    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Bekendtgørelse om indgået kontrakt vedr. Indkøb af indsatslederkøretøjer til Nordjyllands Beredskab og Sydøstjyllands Brandvæsen
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering af 5 indsatslederbiler til Nordjyllands Beredskab og Sydøstjyllands Brandvæsen.
Intern identifikator : 88.12.03-Ø54-27-23
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 34114110   Redningskøretøjer
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Thomas Boss Gade 6    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet vurderes ud fra Tilbudsgivers besvarelse af konkurrenceparametre, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 1, specifikt angår ”kvalitet”. Ligeledes indgår også eventuel dokumentation, som Tilbudsgiver har fundet det nødvendigt at henvise til i bevarelsen af kravspecifikationen. I Kontraktbilag 1 har Ordregiver angivet, hvad der lægges vægt på i forbindelse med denne vurdering. Tilbudsgiver skal ved sin besvarelse følge vejledningen i Kontraktbilag 1, Kravspecifikation. Kvalitet evalueres særskilt for hvert tilbud i forhold til dette tildelingskriterium.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Økonomi vurderes ud fra den samlede tilbudssum, der beregnes på baggrund af de oplyste priser i Kontraktbilag 2. Formlen på tilbudslisten må ikke ændres. Tilbudsgiver skal i Tilbudslisten angive den samlede tilbudssum. Alle priser skal oplyses med 2 decimaler i danske kroner, eksklusive moms, men inklusiv alle øvrige udgifter. Såfremt Ordregiver efter udbudsreglerne har mulighed for, og vælger, at prissætte et forbehold, vil prissætningen indgå i evalueringen af den samlede tilbudssum. Økonomi evalueres relativt i forhold til de øvrige tilbud.
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Levering
Beskrivelse : Levering vurderes ud fra tilbudsgivers besvarelse af konkurrenceparametre, der i henhold til angivelserne i Kontraktbilag 1, Kravspecifikationen pkt. 4, hvad specifikt angår Levering. Tilbudsgiver skal i kontraktbilag 1, Kravspecifikationen beskrive, hvorledes hvert konkurrenceparameter opfyldes. Det er vigtigt, at tilbudsgiver leverer et fyldestgørende billede af, hvorledes konkurrenceparameteret opfyldes, således ordregiver kan vurdere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Konkurrenceparametrene udgør tilbudsgivers angivelse af, hvordan tilbudsgiver vil håndtere de af ordregivers opstillede konkurrenceparametre. Der vil blive foretaget en samlet helhedsvurdering af hvert delkriterie på baggrund af nedenstående ni-trins skala, angivet under pkt. 14, Evaluering. Levering evalueres særskilt for hvert tilbud i forhold til dette tildelingskriterium.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Option - Serviceaftale
Beskrivelse : ”Option Serviceaftale” vurderes ud fra den tilbudspris, der skal angives i Kontraktbilag 2. Formlen på tilbudslisten må ikke ændres. Tilbudsgiver skal i Tilbudslisten angive den samlede tilbudspris. Alle priser skal oplyses med 2 decimaler i danske kroner, eksklusive moms, men inklusiv alle øvrige udgifter. ”Option Serviceaftale” evalueres relativt i forhold til de øvrige tilbud.
Vægtning (procentdel, præcis) : 5
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 600 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Ejner Hessel A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 704423-2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 704423-2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Hjørring Kommune
Registreringsnummer : 29189382
Postadresse : Thomas Boss Gade 6    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rikke Dietz
Telefon : +45 72333226
Køberprofil : http://www.hjoerring.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Ejner Hessel A/S
Registreringsnummer : 58811211
Postadresse : Agerøvej 53    
By : Tilst
Postnummer : 8381
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ejner Hessel A/S
E-mail : udbud@hessel.dk
Telefon : 72115000
Fax : 72115099
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2f152f36-5627-44ca-bbe7-3a467e0b044a   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/02/2024   11:01:05 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/02/2024   11:01:19 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 75863-2024
EUT-S-nummer : 25/2024
Offentliggørelsesdato : 05/02/2024

Send til en kollega

0.047