23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

HORSENS VAND A/S

Slamsuger


HORSENS VAND A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  HORSENS VAND A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Vandrelaterede aktiviteter
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Slamsuger
Beskrivelse :  Ordregiver påtænker at indkøbe specielfremstillet slamsuger med kombineret højtrykspul - og slamsugeropbygning.
Identifikator for proceduren :  81ead2e5-c676-4317-a2f0-43197742a2bc
Intern identifikator :  180048
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34144410 Slamsugere
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Slamsuger
Beskrivelse :  Horsens Vand A/S påtænker at indkøbe chassis med specielfremstillet og kombineret højtrykspul - og slamsugeropbygning. Specielle egenskaber er bl.a.: - Max. Byggehøjde 3,60 meter - Tankkapacitet over 11 m3. <br>
Intern identifikator :  180048
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34144410 Slamsugere
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Kvalitet/funktionalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Service
Vægtning (procentdel, præcis) :  15
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Beskrivelse :  Betalingsbetingelser
Vægtning (procentdel, præcis) :  5
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  HORSENS VAND A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  4,900,000 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakter med en anslået værdi under udbudstærsklerne
Anden begrundelse :  På grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Efter teknisk dialog og markeds undersøgelse er der fundet et selskab i Danmark, der kan honorere krav om specielle egenskaber f.eks. maksimal byggehøjde på 3,60 meter. Tankkapacitet over 11 m3. Krav om øget arbejdsmiljø sikkerhed i form af Automatisk stempel flyt i tank. Ekstra sikkerhed for utilsigtet åbning af beholder låge. Øget kørselssikkerhed på grund af vægtfordelingen af anlægget. Ensartethed i eksisterende og fremtidige anlægs styreenheder. Ligeledes kan krav om kort transporttid til serviceværksted honoreres ved transporttid på 45 minutter til et fuldt udstyret værksted. På baggrund af overnævnte vurderer Horsens Vand A/S, at Bucher Municipal A/S er den eneste aktuelle leverandør af anlægget og at Horsens Vand A/S er berettiget at indgå kontrakt med Bucher Municipal A/S om indkøb af specialfremstillet kombineret højtryksspul- og slamsugeranlæg, i henhold til forsyningsvirskomhedsdirektivets artikel 50, litra c, nr. ii), efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra, hvor denne profylaksebekendtgørelse er blevet offentliggjort.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Bucher Municipal A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  4,900,000 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  180048
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2024-01-04+01:00
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  HORSENS VAND A/S
Registreringsnummer :  32560156
Postadresse :  Alrøvej 11
By :  Horsens
Postnummer :  8700
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Tine Nyrop
E-mail :  tiny@servia.dk
Telefon :  +45 70505050
Internetadresse :  https://www.samn.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Bucher Municipal A/S
Registreringsnummer :  20010088
Postadresse :  Lillehøjvej 15
By :  Silkeborg
Postnummer :  8600
Land :  Danmark
E-mail :  tiny@servia.dk
Telefon :  +45 70505050
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Nævnenes Hus
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Internetadresse :  http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Fax :  +45 41715100
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  072150ff-9ce8-403f-8f9f-d00b0803640d -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-05+01:00 12:00:00+01:00
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00011113-2024
EUT-S-nummer :  5/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-08Z

Send til en kollega

0.047