23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.01.2024
Udbudstype
Kvalifikationsordning

Udbyder

Andel Holding A/S

Anskaffelse af Biler til Andel Holding A/S


Andel Holding A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Andel Holding A/S
Køberens retlige status :  Enhed med særlige eller eksklusive rettigheder
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Anskaffelse af Biler til Andel Holding A/S
Beskrivelse :  Kvalifikationsordningen udstedes af Andel Holding A/S, en aktør inden for Drift af elnettet på Sjælland. Formålet er at etablere en ramme for anskaffelse af køretøjer til støtte for organisationens daglige drift. Denne kvalifikationsordning dækker anskaffelse af diverse køretøjer for at imødekomme organisationens logistiske behov. Målet er at sikre effektive, pålidelige transportmuligheder. Kvalifikationsordningen er opdelt i kategorierne: 1) Varevogne - L2H2, L1H1 samt lille kompakt varevogn 2) Elektriske Personbiler og 3) Lastbiler Der forventes en årlig anskaffelse af cirka 40 køretøjer, hvoraf varevognskategorien vil være den største aftager. Ansøgeren skal udfylde og indsende ESPD'en som en del af ansøgningen om optagelse på kvalifikationsordningen indkøbssystem.
Identifikator for proceduren :  3a5ce374-972a-4aec-898a-bd0573a12b5a
Intern identifikator :  354583
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34100000 Motorkøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34110000 Personbiler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34115000 Andre personbiler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34130000 Motorkøretøjer til godstransport
Yderligere klassificering ( cpv ):  34136000 Varevogne
Yderligere klassificering ( cpv ):  34136100 Små varevogne
Yderligere klassificering ( cpv ):  34136200 Kassevogne
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Energivej 33
By :  Haslev
Postnummer :  4690
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Varerne skal leveres på Kundens egne Værksteder.
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Brydehusvej 32
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Varerne skal leveres på Kundens egne Værksteder.
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i denne bekendtgørelse. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for Tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Hvis Tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører, fx et konsortium, skal de solidarisk hæfte, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege én fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for aftalevilkårene, der indgås med ordregiver i forbindelse med optagelse i systemet. Den fælles befuldmægtigede vil stå for afsendelse af ansøgningen på vegne af sammenslutningen. Ved oplysninger om minimumsomsætning og soliditetsgrad skal Tilbudsgiveren, der er en sammenslutning af økonomiske aktører, angive disse oplysninger for hver enkelt økonomisk aktør, der deltager i sammenslutningen. Vurderingen af egnethed vil derefter ske på baggrund af summen af de økonomiske aktørers samlede omsætning og soliditetsgrad. Det bemærkes, at den fælles befuldmægtigede i forbindelse med afgivelse af ansøgningen kun skal afsende ét eksemplar af ansøgningsdokumenterne ud over ESPD'et pr. kategori, der ansøges om optagelse i. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte den befuldmægtigede virksomhed angående ethvert forhold vedrørende udbuddet. Det er derfor vigtigt, at den befuldmægtigede er i stand til at håndtere kommunikation og korrespondance på vegne af sammenslutningen. Kvalifikationsordningen er tidsubegrænset og løber fra oprettelse indtil Andel Holding A/S vælger at lade kvalifikationsordningen ophøre. Alle økonomiske aktører på kvalifikationsordningen underrettes om kvalifikationsordningens ophør.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
Direktiv 2014/25/EU - 
2.1.6  Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Konkurs :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Korruption :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Tvangsakkord uden for konkurs :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Deltagelse i en kriminel organisation :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Svig :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Insolvens :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Aktiver, der administreres af en kurator :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 136 nr. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § 134 a, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 136 nr. 1, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 136 nr. 4, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Betaling af socialsikringsbidrag :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Erhvervsvirksomheden er indstillet :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Betaling af skatter og afgifter :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Ansøgeren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0001
Titel :  Varevogne - L2H2, L1H1 samt lille kompakt varevogn
Beskrivelse :  Kvalifikationsordningen udstedes af Andel Holding A/S, en aktør inden for Drift af elnettet på Sjælland. Formålet er at etablere en ramme for anskaffelse af køretøjer til støtte for organisationens daglige drift. Denne Delaftale omfatter: Varevogne - L2H2, L1H1 samt lille kompakt varevogn. Ansøgeren skal udfylde og indsende ESPD'en som en del af ansøgningen om optagelse på kvalifikationsordningen indkøbssystem.
Intern identifikator :  2
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34100000 Motorkøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34136000 Varevogne
Yderligere klassificering ( cpv ):  34136100 Små varevogne
Yderligere klassificering ( cpv ):  34136200 Kassevogne
5.1.3  Anslået varighed
Anden varighed :  Ubegrænset
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser</span>: 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kvalifikationsordningens varighed er ubegrænset
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i denne bekendtgørelse. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for Tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Hvis Tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører, fx et konsortium, skal de solidarisk hæfte, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege én fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for aftalevilkårene, der indgås med ordregiver i forbindelse med optagelse i systemet. Den fælles befuldmægtigede vil stå for afsendelse af ansøgningen på vegne af sammenslutningen. Ved oplysninger om minimumsomsætning og soliditetsgrad skal Tilbudsgiveren, der er en sammenslutning af økonomiske aktører, angive disse oplysninger for hver enkelt økonomisk aktør, der deltager i sammenslutningen. Vurderingen af egnethed vil derefter ske på baggrund af summen af de økonomiske aktørers samlede omsætning og soliditetsgrad. Det bemærkes, at den fælles befuldmægtigede i forbindelse med afgivelse af ansøgningen kun skal afsende ét eksemplar af ansøgningsdokumenterne ud over ESPD'et pr. kategori, der ansøges om optagelse i. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte den befuldmægtigede virksomhed angående ethvert forhold vedrørende udbuddet. Det er derfor vigtigt, at den befuldmægtigede er i stand til at håndtere kommunikation og korrespondance på vegne af sammenslutningen. Kvalifikationsordningen er tidsubegrænset og løber fra oprettelse indtil Andel Holding A/S vælger at lade kvalifikationsordningen ophøre. Alle økonomiske aktører på kvalifikationsordningen underrettes om kvalifikationsordningens ophør.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Omsætning
Beskrivelse :  Ansøgeren skal have en minimumsomsætning på DKK 30 mio. i hver af de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt Ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som Ansøgeren og disse andre enheders samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD. Når Ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 20 % i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt Ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som Ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer til kategori: 1) Varevogne - L2H2, L1H1 samt lille kompakt varevogn
Beskrivelse :  Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af en liste over to (2) referencer angående leverancer af varevogne. Som minimumskrav til den tekniske og faglige kapacitet skal Ansøger som minimum have to (2) referencer angående leverancer af varevogne, hvor Ansøger, pr. reference har leveret mindst 10 fabriksnye varevogne i kategorien L2H2, L1H1 eller tilsvarende eller en lille kompakt varevogn til én kunde. Ansøger skal have udført leverancen i løbet af de sidste tre (3) år. Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på tidspunktet for ansøgningens afgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt. Hvis der er tale om en igangværende eller historisk leverance, er det således alene den del af leverancen, der allerede er udført ved indgivelse af ansøgningen eller udført inden for den seneste 3-årige periode, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de anførte varevogne, som leverancen vedrørte. Endvidere bedes referencen indeholde antallet af varevogne, navn på kunden (modtageren), og dato for leverancen. Ved angivelse af dato for leverancen bedes Ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes Ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives to (2) referencer, uanset om Ansøger er en enkelt virksomhed, om Ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at Ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den Ansøger, som Ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder Ordregiver sig ret til at kontakte Ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få verificeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-01-21+01:00 13:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  Ordregiver kan anmode ansøgere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Efter investeringsscreeningsloven (https://www. retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af rammeaftalen kan være omfattet af krav om tilladelse. Tilbudsgiver bør afklare, om ansøgers aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt :  Såfremt en kontrakt eller rammeaftale tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte Tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at Ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregive-ren har underrettet de berørte ansøgere og Tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet ovenfor. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk /start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Andel Holding A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Andel Holding A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for udbud
5.1  Delkontrakt :  LOT-0002
Titel :  Elektriske Personbiler
Beskrivelse :  Kvalifikationsordningen udstedes af Andel Holding A/S, en aktør inden for Drift af elnettet på Sjælland. Formålet er at etablere en ramme for anskaffelse af køretøjer til støtte for organisationens daglige drift. Denne Delaftale omfatter: Elektriske Personbiler . Ansøgeren skal udfylde og indsende ESPD'en som en del af ansøgningen om optagelse på kvalifikationsordningen indkøbssystem.
Intern identifikator :  3
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34100000 Motorkøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34110000 Personbiler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34115000 Andre personbiler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34130000 Motorkøretøjer til godstransport
5.1.3  Anslået varighed
Anden varighed :  Ubegrænset
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kvalifikationsordningens varighed er ubegrænset
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i denne bekendtgørelse. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for Tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Hvis Tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører, fx et konsortium, skal de solidarisk hæfte, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege én fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for aftalevilkårene, der indgås med ordregiver i forbindelse med optagelse i systemet. Den fælles befuldmægtigede vil stå for afsendelse af ansøgningen på vegne af sammenslutningen. Ved oplysninger om minimumsomsætning og soliditetsgrad skal Tilbudsgiveren, der er en sammenslutning af økonomiske aktører, angive disse oplysninger for hver enkelt økonomisk aktør, der deltager i sammenslutningen. Vurderingen af egnethed vil derefter ske på baggrund af summen af de økonomiske aktørers samlede omsætning og soliditetsgrad. Det bemærkes, at den fælles befuldmægtigede i forbindelse med afgivelse af ansøgningen kun skal afsende ét eksemplar af ansøgningsdokumenterne ud over ESPD'et pr. kategori, der ansøges om optagelse i. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte den befuldmægtigede virksomhed angående ethvert forhold vedrørende udbuddet. Det er derfor vigtigt, at den befuldmægtigede er i stand til at håndtere kommunikation og korrespondance på vegne af sammenslutningen. Kvalifikationsordningen er tidsubegrænset og løber fra oprettelse indtil Andel Holding A/S vælger at lade kvalifikationsordningen ophøre. Alle økonomiske aktører på kvalifikationsordningen underrettes om kvalifikationsordningens ophør
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Omsætning
Beskrivelse :  Ansøgeren skal have en minimumsomsætning på DKK 30 mio. i hver af de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt Ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som Ansøgeren og disse andre enheders samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD. Når Ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre (3) seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 20 % i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt Ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som Ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn :  Omsætning
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer til kategori: 2) Elektriske Personbiler
Beskrivelse :  Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af en liste over to (2) referencer angående leverancer af varevogne. Som minimumskrav til den tekniske og faglige kapacitet skal Ansøger som minimum have to (2) referencer angående leverancer af varevogne, hvor Ansøger, pr. reference har leveret mindst fem (5) fabriksnye køretøjer i kategorien Elektriske Personbiler til én kunde. Ansøger skal have udført leverancen i løbet af de sidste tre (3) år. Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på tidspunktet for ansøgningens afgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt. Hvis der er tale om en igangværende eller historisk leverance, er det således alene den del af leverancen, der allerede er udført ved indgivelse af ansøgningen eller udført inden for den seneste 3-årige periode, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de anførte varevogne, som leverancen vedrørte. Endvidere bedes referencen indeholde antallet af Elektriske Personbiler, navn på kunden (modtageren), og dato for leverancen. Ved angivelse af dato for leverancen bedes Ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes Ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives to (2) referencer, uanset om Ansøger er en enkelt virksomhed, om Ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f. eks. et konsortium). ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at Ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den Ansøger, som Ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder Ordregiver sig ret til at kontakte Ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få verificeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2023-12-21+01:00 13:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  Ordregiver kan anmode ansøgere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Efter investeringsscreeningsloven (https://www. retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af rammeaftalen kan være omfattet af krav om tilladelse. Tilbudsgiver bør afklare, om ansøgers aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt :  Såfremt en kontrakt eller rammeaftale tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte Tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at Ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregive-ren har underrettet de berørte ansøgere og Tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet ovenfor. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk /start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Andel Holding A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Andel Holding A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for udbud
5.1  Delkontrakt :  LOT-0003
Titel :  Lastbiler
Beskrivelse :  Kvalifikationsordningen udstedes af Andel Holding A/S, en aktør inden for Drift af elnettet på Sjælland. Formålet er at etablere en ramme for anskaffelse af køretøjer til støtte for organisationens daglige drift. Denne Delaftale omfatter: Lastbiler
Intern identifikator :  4
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  34100000 Motorkøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
Yderligere klassificering ( cpv ):  34130000 Motorkøretøjer til godstransport
5.1.3  Anslået varighed
Anden varighed :  Ubegrænset
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Kvalifikationsordningens varighed er ubegrænset
5.1.6  Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger :  Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i denne bekendtgørelse. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for Tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Hvis Tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører, fx et konsortium, skal de solidarisk hæfte, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege én fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for aftalevilkårene, der indgås med ordregiver i forbindelse med optagelse i systemet. Den fælles befuldmægtigede vil stå for afsendelse af ansøgningen på vegne af sammenslutningen. Ved oplysninger om minimumsomsætning og soliditetsgrad skal Tilbudsgiveren, der er en sammenslutning af økonomiske aktører, angive disse oplysninger for hver enkelt økonomisk aktør, der deltager i sammenslutningen. Vurderingen af egnethed vil derefter ske på baggrund af summen af de økonomiske aktørers samlede omsætning og soliditetsgrad. Det bemærkes, at den fælles befuldmægtigede i forbindelse med afgivelse af ansøgningen kun skal afsende ét eksemplar af ansøgningsdokumenterne ud over ESPD'et pr. kategori, der ansøges om optagelse i. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte den befuldmægtigede virksomhed angående ethvert forhold vedrørende udbuddet. Det er derfor vigtigt, at den befuldmægtigede er i stand til at håndtere kommunikation og korrespondance på vegne af sammenslutningen. Kvalifikationsordningen er tidsubegrænset og løber fra oprettelse indtil Andel Holding A/S vælger at lade kvalifikationsordningen ophøre. Alle økonomiske aktører på kvalifikationsordningen underrettes om kvalifikationsordningens ophør
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Omsætning
Beskrivelse :  Ansøgeren skal have en minimumsomsætning på DKK 30 mio. i hver af de seneste 3 disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt Ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som Ansøgeren og disse andre enheders samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD. Når Ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Soliditetsgrad
Beskrivelse :  Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 20 % i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt Ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som Ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Navn :  Referencer til kategori: 3) Lastbiler
Beskrivelse :  Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af en liste over to (2) referencer angående leverancer af varevogne. Som minimumskrav til den tekniske og faglige kapacitet skal Ansøger som minimum have to (2) referencer angående leverancer af varevogne, hvor Ansøger, pr. reference har leveret mindst ét (1) fabriksnye varevogne i kategorien Lastbiler til én kunde. Ansøger skal have udført leverancen i løbet af de sidste tre (3) år. Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på tidspunktet for ansøgningens afgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt. Hvis der er tale om en igangværende eller historisk leverance, er det således alene den del af leverancen, der allerede er udført ved indgivelse af ansøgningen eller udført inden for den seneste 3-årige periode, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de anførte Lastbiler, som leverancen vedrørte. Endvidere bedes referencen indeholde antallet af varevogne, navn på kunden (modtageren), og dato for leverancen. Ved angivelse af dato for leverancen bedes Ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes Ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives to (2) referencer, uanset om Ansøger er en enkelt virksomhed, om Ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at Ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den Ansøger, som Ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder Ordregiver sig ret til at kontakte Ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få verificeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
5.1.11  Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2023-12-21+01:00 13:00:00+01:00
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger :  Ordregiver kan anmode ansøgere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  Efter investeringsscreeningsloven (https://www. retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af rammeaftalen kan være omfattet af krav om tilladelse. Tilbudsgiver bør afklare, om ansøgers aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt :  Såfremt en kontrakt eller rammeaftale tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (lovenkan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte Tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at Ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregive-ren har underrettet de berørte ansøgere og Tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet ovenfor. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk /start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Andel Holding A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Andel Holding A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Klagenævnet for udbud
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Andel Holding A/S
Registreringsnummer :  25784413
Afdeling :  Procurement
Postadresse :  Hovedgaden 36
By :  Svinninge
Postnummer :  4520
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Mathias Vestergaard Pedersen
E-mail :  MVP@andel.dk
Telefon :  +45 60245625
Internetadresse :  https://www.andel.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +4572405600
Internetadresse :  https://www.klfu.dk/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  e43addcc-b21c-409f-b728-aabc1b2b89d9 -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om anvendelse af en kvalifikationsordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-12-29Z 15:53:45Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00003609-2024
EUT-S-nummer :  2/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-03Z

Send til en kollega

0.063