23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 227-714597
Offentliggjort
24.11.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Nyborg Kommune

Dynamisk indkøbssystem på indkøb af øvrige køretøjer til Nyborg Kommune


Nyborg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Kommune
CVR-nummer: 29189722
Postadresse: Torvet 1
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Udbud og Indkøb
E-mail: udbudogindkoeb@nyborg.dk
Telefon: +45 63337000
Fax: +45 63337001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/207621253.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.nyborg.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem på indkøb af øvrige køretøjer til Nyborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34100000 Motorkøretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nyborg kommune ønsker at etablere et dynamisk indkøbssystem for indkøb af øvrige, fabriksnye køretøjer til kommunens afdelinger og institutioner. Øvrige køretøjer omfatter som udgangspunkt minibusser, mindre og større varebiler samt mandskabsbiler og varebiler med lad.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 540 530.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34200000 Karrosserier til motorkøretøjer; påhængsvogne eller sættevogne
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Nyborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til etablering af et dynamisk indkøbssystem, hvor alle potentielle leverandører til en hver tid i det dynamiske indkøbssystems løbetid, kan byde ind på én eller flere kategorier.

Nærværende udbud omfatter levering af øvrige køretøjer til Nyborg Kommune. Udbuddet er opdelt i tre kategorier. Kategorierne er nærmere beskrevet i afsnit 2.3 Kategorier. Kravspecifikationen for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af bilag 1 - Kravspecifikation, generelle krav samt Bilag 2A/B/C - Udkast til kravspecifikation, konkret indkøb, Kategori A/B/C.

Det er ordregivers forventning, at kontraktens omsætning vil være nogenlunde ligeligt fordelt blandt de tre kategorier.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: APV / Vægtning: 51
Omkostningskriterium - Navn: TCO / Vægtning: 49
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 136-435894
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Indkøb af 2 eldrevne varebiler til Serviceteamet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/11/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: S.E. Kronsbjerg A/S
CVR-nummer: 20171677
Postadresse: Rugårdsvej 140-144
By: Odense NV
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5210
Land: Danmark
E-mail: ck@kronsbjerg.dk
Telefon: +45 65313422
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 540 530.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2023

Send til en kollega

0.094