23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
22.11.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forlængelse af anskaffelses- og vedligeholdelsesaftale vedrørende kommercielle lastvogne og lastvogne til militært terræn


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Forlængelse af anskaffelses- og vedligeholdelsesaftale vedrørende kommercielle lastvogne og lastvogne til militært terræn
Beskrivelse :  FMI har ved tidligere udbud (udbudsbekendtgørelse nr. 2015 /S 052-090650) tildelt aftale vedr. anskaffelse og vedligeholdelse af kommercielle lastvogne og lastvogne til militært terræn. Grundet Covid-19 er levering af prototyper på aftalen blevet forsinket, hvorfor FMI ønsker at forlænge aftalens varighed med 2 år for at få tid til at gennemføre bestillinger af serieproduktion og tilhørende services. Forlængelsen gælder både anskaffelsesaftalen og den tilhørende serviceaftale. Derudover medfører forlængelsen, at serviceaftalens værdi stiger med 2.886.624 DKK, hvilket svarer til ca. 2,88 %, da serviceaftalen isoleret set har en værdi på 100.000.000 DKK. Forlængelsen af anskaffelsesaftalen påvirker ikke aftalens værdi.
Identifikator for proceduren :  c394706f-ebdf-4999-8e5c-308fd96cd812
Tidligere bekendtgørelse :  618925-2023
Tidligere bekendtgørelse :  090650-2015
Intern identifikator :  4600004542 og 4600004543
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren :  Der er tale om forlængelse af en tidligere udbudt aftale om anskaffelse og vedligeholdelse af kommercielle lastvogne og lastvogne til militært terræn (udbudt ved udbudsbekendtgørelse 2015/S 052-090650). Udviklingsopgaven er forsinket grundet Covid19. Værdien angivet i nærværende ordretildelingsbekendtgørelse er således alene udtryk for den ekstrabetaling til Leverandøren, som forsinkelsen har medført. Den maksimale værdi fremgår af den oprindelige udbudsbekendtgørelse, der dog således hæves med DKK 2.886.624 ved nærværende forlængelse af rammeaftalen (nærmere bestemt er det alene værdien af serviceaftalen, der hæves med det der svarer til ca. 2,88 %, da serviceaftalen isoleret set har en værdi på 100.000.000 DKK). Forlængelsen af anskaffelsesaftalen påvirker ikke aftalens værdi. Nærværende forlængelse har tidligere været annonceret ved profylaksebekendtgørelse 2022/S 215-618925.
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  34140000 Tunge motorkøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34100000 Motorkøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34130000 Motorkøretøjer til godstransport
Yderligere klassificering ( cpv ):  35410000 Pansrede militærkøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  50114000 Reparation og vedligeholdelse af lastbiler
2.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Levering skal finde sted til den (typisk danske forsvars)lokation, som FMI har angivet i indkøbsordren. Levering kan principielt ske i hele landet.
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,886,624 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  Værdien på 2.886.624 DKK angivet ovenfor i nærværende bekendtgørelse er den forventede værdi af forlængelsen af rammeaftalerne, og er således ikke udtryk for aftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værd.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Forlængelse af anskaffelses- og vedligeholdelsesaftale vedrørende kommercielle lastvogne og lastvogne til militært terræn
Beskrivelse :  FMI har ved tidligere udbud (udbudsbekendtgørelse nr. 2015 /S 052-090650) tildelt aftale vedr. anskaffelse og vedligeholdelse af kommercielle lastvogne og lastvogne til militært terræn. Grundet Covid-19 er levering af prototyper på aftalen blevet forsinket, hvorfor FMI ønsker at forlænge aftalens varighed med 2 år for at få tid til at gennemføre bestillinger af serieproduktion og tilhørende services. Forlængelsen gælder både anskaffelsesaftalen og den tilhørende serviceaftale. Derudover medfører forlængelsen, at serviceaftalens værdi stiger med 2.886.624 DKK, hvilket svarer til ca. 2,88 %, da serviceaftalen isoleret set har en værdi på 100.000.000 DKK. Forlængelsen af anskaffelsesaftalen påvirker ikke aftalens værdi.
Intern identifikator :  4600004542 og 4600004543
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Yderligere om kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  34140000 Tunge motorkøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34100000 Motorkøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  34130000 Motorkøretøjer til godstransport
Yderligere klassificering ( cpv ):  35410000 Pansrede militærkøretøjer
Yderligere klassificering ( cpv ):  50114000 Reparation og vedligeholdelse af lastbiler
5.1.2  Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Levering skal finde sted til den (typisk danske forsvars)lokation, som FMI har angivet i indkøbsordren. Levering kan principielt ske i hele landet.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  2 YEAR
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  2,886,624 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger :  Værdien på 2.886.624 DKK angivet ovenfor i nærværende bekendtgørelse er den forventede værdi af forlængelsen af rammeaftalerne, og er således ikke udtryk for aftalens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værd.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Beskrivelse :  Da der alene er tale om en ændring af en eksisterende kontrakt som sker uden udbud, er der ikke anvendt et egentligt tildelingskriterium. Ovenstående angivelse er således alene medtaget, da feltet er obligatorisk.
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  FMI har fulgt proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) og indrykket bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed forud for kontraktindgåelsen. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  2,886,624 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Visse tilfælde af ikkekontraktmæssige art
Anden begrundelse :  Det er FMI’s vurdering, at ændringen kan rummes i den ved C-454/06 ’Pressetext Nachrichtenagentur’ tilkendte mulighed for at foretage ændringer, som ikke berører en aftales grundlæggende elementer, uden gennemførelse af genudbud. Der henvises blandt andet til, at forlængelsen ikke vurderes at forrykke grundlaget for den forudgående konkurrenceudsættelse eller at påvirke aftalens økonomiske balance i afgørende grad. Endvidere vurderes ændringens gennemførelse ikke at have indflydelse på omfanget af aftalens benyttelse, hvorfor ændringen ikke vurderes at medføre en udvidelse af aftalens anvendelsesområde.
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
6.1.3  Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Scania Danmark A/S
Tilbudsgiver :
Officielt navn :  Scania Danmark A/S
6.1.4  Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere :  0
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Registreringsnummer :  ORG-16-28-71-80
Postadresse :  Lautrupbjerg 1-5
By :  Ballerup
Postnummer :  2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Thomas Bertelsen
E-mail :  fmi-sd-la12@mil.dk
Telefon :  +45 72814252
Internetadresse :  https://www.fmi.dk
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
</div>
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Internetadresse :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Scania Danmark A/S
Registreringsnummer :  17045210
Postadresse :  Industribuen 9
By :  Ishøj
Postnummer :  2635
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Henrik Tarris
Telefon :  +4591344082
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  7a76ae51-571c-4d57-9479-bc2003bc876c -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2023-11-21Z 11:34:52Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00709808-2023
EUT-S-nummer :  225/2023
Offentliggørelsesdato :  2023-11-22Z

Send til en kollega

0.063