23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 173-540617
Offentliggjort
08.09.2023
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Anskaffelse af 7 Toyota LandCruiser til anvendelse i Grønland


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Kurtzmann Hansen
E-mail: mikh@poulschmith.dk
Telefon: +45 33152010
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af 7 Toyota LandCruiser til anvendelse i Grønland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34100000 Motorkøretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI skal anskaffe køretøjer til brug i Grønland, idet køretøjerne skal anvendes til at løse nationale beredskabsopgaver i Grønland, herunder suverænitetshåndhævelse ved at vise Danmarks tilstedeværelse i Grønland.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34110000 Personbiler
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

FMI skal anskaffe køretøjer til brug i Grønland, idet køretøjerne skal anvendes til at løse nationale beredskabsopgaver i Grønland, herunder suverænitetshåndhævelse ved at vise Danmarks tilstedeværelse i Grønland.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå en kontrakt om indkøb af 6 stk. Toyota LandCruiser LC79 4.0L pickup doublecab 5-MT 4x4 (petrol) og 1 stk. Toyota LandCruiser LC79 4.0L pickup single cab 5-MT 4x4 (petrol) til brug for de amerikanske baser på Grønland. Efter FMI’s vurdering kan disse køretøjer alene anskaffes af Toyota Danmark A/S, fordi de amerikanske baser på Grønland er indrettet til alene at kunne servicere og reparere køretøjer af mærket Toyota. Indkøb af andre mærker end Toyota vil således betyde at reservedele m.v. vil skulle flyves ind ved konkret behov, hvilket som følge af basernes afsidesliggende lokationer ikke er en mulighed i praksis, idet køretøjerne potentielt vil kunne være uanvendelige i månedsvis. Indkøb af Toyota-køretøjer er således begrundet i operative forhold, da kun Toyota-køretøjer i praksis er interoperable under de nuværende logistiske og operationelle forhold på de amerikanske baser på Grønland.

FMI vurderer derfor, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse er opfyldt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/06/2023
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Toyota Danmark A/S
CVR-nummer: 48456316
Postadresse: Dynamovej 10
By: Søborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er den estimerede værdi af kontrakten, og er således ikke udtryk for kontraktens endelige værdi, ligesom FMI ikke herved har forpligtet sig til at foretage anskaffelser svarende til denne værdi.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2023

Send til en kollega

0.047