23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 109-340551
Offentliggjort
08.06.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Indkøbsfællesskabet IFIRS

Vindere

Autoreservedele - genudbud

(18.08.2023)
FTZ Autodele & Værktøj A/S
Hvidkærvej 21
5250 Odense SV

Autoreservedele - genudbud


Indkøbsfællesskabet IFIRS

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskabet IFIRS
CVR-nummer: 55960410
Postadresse: Skovvangen 28
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Reus Hansen
E-mail: mrha@ifirs.dk
Telefon: +45 61940468
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/205340698.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/205340698.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/205340698.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Autoreservedele - genudbud

Sagsnr.: 91193
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34330000 Reservedele til lastbiler, varebiler og personbiler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af indkøb og levering af autoreservedele til personbiler til ni af IFIRS' medlemsskoler, som alle udbyder erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker (efter Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker):

- Campus Bornholm

- EUC Sjælland

- HANSENBERG

- Roskilde Tekniske Skole

- Syddansk Erhvervsskole

- UddannelsesCenter Holstebro

- UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

- Zealand Business College

- Aarhus Tech

Rammeaftalen forventes at træde i kraft den 01.09.2023 og løber indtil den 31.08.2025 hvorefter Ordregiver kan forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder. Rammeaftalens maksimale løbetid er således 4 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
34310000 Motorer og motordele til køretøjer
34326000 Donkrafte til køretøjer, koblinger og dele dertil
34900000 Diverse transportudstyr og reservedele
34913000 Diverse reservedele
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et sortimentsudbud, jf. udbudslovens § 45. Den vindende leverandør er forpligtet til at levere hele sit sortiment inden for de tilbudte mærker på de omfattede produktkategorier.

Den maksimale indkøbsværdi for en 4-årig periode udgør i alt kr. kr. 30.000.000

Grundet den stigende inflation på udbuddets tidspunkt og en efter normal procedure fast procentsats, har ordregiver estimeret med 15 % ekstra udover den forventede indkøbsværdi.

Ordregiver udbyder rammeaftalen som én samlet aftale, da Ordregiver i henhold til udbudslovens § 49, stk. 2, har vurderet, at kontrakten skal udbydes som en samlet aftale, da alle skoler omfattet af dette udbud, arbejder og underviser med udgangspunkt i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker.

Inden for bekendtgørelsen er der hverken en geografisk begrænsning eller en væsentlig forskel i undervisningens sammensætning, der gør, at Tilbudsgiveres sortiment, leveringstider- og betingelser eller øvrig service kan afvige i væsentlig grad. Herudover er det Ordregivers vurdering, at Ordregiver opnår væsentlige stordriftsfordele i forhold til blandt andet økonomi og administration ved at udbyde én samlet aftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen forventes at træde i kraft den 01.01.2023 og løber indtil den 31.12.2024 hvorefter Ordregiver kan forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder.

Rammeaftalens maksimale løbetid er således 4 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal bekræfte at besidde en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring ved rammeaftalens start med en forsikringssum på minimum kr. 10.000.000. Dette skal bekræftes i ESPD ets del IV.

Forsikringssummen og selskabsnavn skal fremgå af erklæringen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Forsikringssummen, minimum kr. 10.000.000, og selskabsnavn skal fremgå af erklæringen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anføre minimum 3 referencer, som er sammenlignelige med den udbudte opgave. Referencerne skal være udført af Tilbudsgiver. For at en reference anses for sammenlignelig, skal nedenstående kriterier være opfyldt og fremgå.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav: Referencen skal angå levering af Autoreservedele

Minimumskrav: Referencen skal være udført inden for de seneste tre år.

Minimumskrav: Referencen skal have en værdi på mere end kr. 1.000.000,00 pr. år.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/07/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/07/2023
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2023

Send til en kollega

0.063