23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 106-331776
Offentliggjort
05.06.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vindere

Udbud vedr. leje af mobil uddannelsestrailer

(28.08.2023)
Roadshows ApS
Kissendrupsvej 38
4640 Faxe

Udbud vedr. leje af mobil uddannelsestrailer


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Ketelsen
E-mail: camilla.ketelsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554382
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=369291&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=369291&B=KRFO
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedr. leje af mobil uddannelsestrailer

Sagsnr.: 23-15-0239
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144000 Motorkøretøjer til specielle formål
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med udbuddet er at leje en mobil trailer til brug for Kriminalforsorgens uniformerede uddannelser. Den mobile trailer skal benyttes til uddannelse, herunder træning af mulige virkelighedsnære scenarier, som det uniformerede personale vil kunne møde i deres hverdag på Kriminalforsorgens matrikler. Den mobile trailer skal placeres i tilknytning til etablerede pop-up uddannelser i hhv. Esbjerg og Odense, samt kunne benyttes på øvrige af Kriminalforsorgens matrikler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60181000 Udlejning af lastbiler med chauffør
63520000 Transportformidling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Som led i Kriminalforsorgens flerårsaftale 2022-2025 er der etableret to pop-up skoler, der skal benyttes til Kriminalforsorgens uniformerede personale. Pop-up skolerne har til formål at styrke Kriminalforsorgens rekrutteringsindsats, og er placeret i hhv. Odense og Esbjerg. Til brug for uddannelse på pop-up skolerne ønsker ordregiver at leje en mobil trailer. Den mobile trailer skal benyttes til uddannelse, herunder træning af mulige virkelighedsnære scenarier, som det uniformerede personale vil kunne møde i deres hverdag på Kriminalforsorgens matrikler. Foruden Odense og Esbjerg skal den mobile uddannelsestrailer kunne benyttes på øvrige af Kriminalforsorgens lokationer. Den mobile trailer omfatter leje af førervogn og trailer. Foruden leje af en mobil trailer ønskes løst en række praktiske opgaver i forbindelse med ydelsen, herunder bl.a. leje af en chauffør samt rengøringsservice.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten på uændrede vilkår i op til 2 gange af 12 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I forhold til udbudslovens § 49, stk. 2 har Ordregiver valgt ikke at udbyde særskilte delkontrakter. Ordregiver har med baggrund i økonomiske- og markedsmæssige hensyn vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at foretage en opdeling af kontrakten i delkontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

o Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at virksomheden har en positiv egenkapital beregnet på baggrund af det senest afsluttede regnskabsår.

o Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at virksomheden har en positiv soliditetsgrad beregnet på baggrund af det senest afsluttede regnskabsår. Soliditeten udregnes efter følgende formel: Egenkapital * 100 / Samlede aktiver.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

o Tilbudsgiver skal kunne dokumentere 1 sammenlignelig reference, der er udført inden for de seneste 3 år. Med sammenlignelig reference menes mere konkret udlejning af en mobil trailer, der består af en førervogn og trailer, hvor virksomheden stiller den mobile trailer samt chauffør til rådighed. Referencen skal indeholde en kort beskrivelse af opgaverne og de leverede services, kontraktsum, aftaleperiode og angivelse af reference (kunden). Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente kontaktoplysninger for den konkrete reference, såfremt ordregiver finder det nødvendigt at kontakte referencen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/07/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/07/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, som befinder sig den frivillige udelukkelsesgrund nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på ordregivers anmodning fremsende en maksimalt 6 måneders gammel serviceattest for at dokumentere, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Ordregiver opfordrer til, at tilbudsgiver indhenter serviceattesten hurtigst muligt og før tilbudsfristen, da der kan være op til to ugers ventetid på udstedelsen efter bestillingen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2023

Send til en kollega

0.078