23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 050-146196
Offentliggjort
10.03.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Maj 2022 - Genudbud - Udbud af 2 stk. 8-10 meter og 2 stk. 12-13 meter fabriksnye elbusser til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab - BAT 2022


Bornholms Regionskommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Edvardsen
E-mail: anette.edvardsen@brk.dk
Telefon: +45 56921040
Fax: +45 56920001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/179511182.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Maj 2022 - Genudbud - Udbud af 2 stk. 8-10 meter og 2 stk. 12-13 meter fabriksnye elbusser til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab - BAT 2022

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34121400 Lavtgulvsbusser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå kontrakt vedrørende køb og levering af 2 stk. 8-10 meter elbusser og 2 stk. 12-13 meter elbusser, samt nødvendige reservedele i projektperioden.

Busserne leveres til Ordregiver på Bornholm.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det økonomiske kriterium vurderes ud fra en totalomkostningsmetode (TCO) med en driftsperiode på 120 måneder. Bilag 2 - TCO-beregning og Bilag 2a - Tilbudsdokument er en del af udbudsmaterialet og skal udfyldes af Tilbudsgiver.

Tilbudsgiver skal med sit tilbud vedlægge en serviceplan for den tilbudte bus. Serviceplanen skal indeholde de anbefalede serviceintervaller, samt en prisliste med reservedele/sliddele/filtre m.v. for det enkelte service.

Prisen for servicerelateret forbrug af reservedele, medtages i TCO beregningen og opgives som prisen pr. år pr. køretøj. Listen med reservedele/sliddele/filtre skal prissættes i 2022 priser. Tilbudsgiver skal derudover i Bilag 2 - TCO-beregning bl.a. angive pris på karosseridele ligeledes i 2022 priser. Priserne vil være gældende i aftaleperioden med mulighed for prisregulering jf. kontraktens pkt. 5.2.

Reparationer under garantien udføres af Ordregiver i det omfang det er muligt, på leverandørens regning til den i Bilag 2 - TCO-beregning oplyste timepris. Timeprisen reguleres én gang årligt jf. kontraktens pkt. 5.2. Såfremt Ordregiver ikke har kompetencerne til at udføre en sådan reparation, vil den skulle foretages af leverandøren på Ordregivers værksted. Udgifter hertil afholdes af leverandøren.

Option

Ordregiver har option på køb af batteriskift. Tilbudsgiver skal derfor i Bilag 2 - TCO-beregning oplyse pris for nødvendigt antal batteriskift i perioden.

Det er af stor betydning, at tildelingen sker til en tilbudsgiver, som har en velfungerende serviceorganisation og som kan yde den nødvendige bistand, så driften opretholdes så vidt muligt. Som følge heraf gælder følgende:

Såfremt et tilbud ikke opnår samlet set 5 point på underkriteriet "Kvalitet" jf. punkt 6.1.2 går tilbuddet ikke videre til den samlede evaluering jf. punkt 6.2 og tilbudsgiveren kan således ikke tildeles aftalen.

Før der kan ske endelig tildeling af ordren, skal vindende tilbud til politisk godkendelse jf. pkt. 7.1.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på køb af batteriskift. Tilbudsgiver skal derfor i Bilag 2 TCO beregning oplyse pris for nødvendigt antal batteriskift i perioden.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 101-281131
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Maj 2022 - Genudbud - Udbud af 2 stk. 8-10 meter og 2 stk. 12-13 meter fabriksnye elbusser til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab - BAT 2022

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
18/10/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: VBI Group ApS
Postadresse: Kongensgade 38
By: Christiansfeld
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 6070
Land: Danmark
Telefon: +45 74561326
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/03/2023

Send til en kollega

0.098