23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 036-105366
Offentliggjort
20.02.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Vindere

Udbud af eldrevet kranbil til Frederiksberg Renovation

(05.04.2023)
Volvo Truck Center Danmark A/S
2630 Taastrup

Udbud af eldrevet kranbil til renovation


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Weigand
E-mail: mowe03@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982053
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2dbe2d7c-0876-43b0-98db-50ad20ccd05d/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2dbe2d7c-0876-43b0-98db-50ad20ccd05d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2dbe2d7c-0876-43b0-98db-50ad20ccd05d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2dbe2d7c-0876-43b0-98db-50ad20ccd05d/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af eldrevet kranbil til renovation

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører levering af en eldrevet kranbil med tilhørende serviceaftale til den kommunale enhed Frederiksberg Renovation.

Den eldrevne kranbil skal primært bruges til containerkørsel, tømning af nedgravede affaldsløsninger samt diverse øvrige kranopgaver indenfor renovation, fx i forbindelse med haveaffald og storskrald.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34142000 Kranbiler og dumpere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører levering af en eldrevet kranbil med tilhørende serviceaftale til den kommunale enhed Frederiksberg Renovation.

Den eldrevne kranbil skal primært bruges til containerkørsel, tømning af nedgravede affaldsløsninger samt diverse øvrige kranopgaver indenfor renovation, fx i forbindelse med haveaffald og storskrald.

Kommunen forventer, at anskaffelsen inklusive service beløber sig til 4-6 mio. kr.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opfyldelse af evalueringsparametre: / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Service-perioden kan efterfølgende forlænges efter nærmere aftale mellem kommunen og leverandøren.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

o Årsomsætning, ESPD, del IV, rubrikken ”Samlet årsomsætning”

o Egenkapital, ESPD, del IV, rubrikken ”Finansielle nøgletal”

o Soliditetsgrad, ESPD, del IV, rubrikken ”Finansielle nøgletal”

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning på minimum 10 mio. kr. ekskl. moms i de ved tilbudsfristen seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i gennemsnit har haft en egenkapital på minimum 5 mio. kr. i de ved tilbudsfristen seneste 3 år afsluttede regnskabsår, og at tilbudsgiver har haft en egenkapital på minimum 5 mio. kr. i det ved tilbudsfristen senest afsluttede regnskabsår.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på mindst 15 % i gennemsnit i de ved tilbudsfristen 3 seneste afsluttede regnskabsår, og at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på mindst 15 % i det ved tilbudsfristen senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Angivelse af den mest relevante reference udført inden for de seneste 3 år. Ved relevant reference forstås en indgået kontrakt, der i art relaterer sig til levering af et sammenligneligt køretøj (drivmiddel undtaget) med tilhørende service- og reparationsaftale, og hvor levering er sket indenfor de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Referencen skal indeholde beskrivelse af kontraktens indhold og omfanget af denne, herunder tilbudsgivers rolle i kontraktforholdet (feltet ”Beskrivelse”), kontraktens samlede værdi i kr. ekskl. moms (feltet ”Beløb”), start og sluttidspunktet for levering af køretøjet/køretøjerne (felterne ”Startdato” og ”Slutdato”) og navnet på den offentlige eller private kunde (feltet ”Modtagere”), ESPD, del IV.C, rubrikken ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver angiver mindst 1 relevant reference, jf. pkt. III.1.3) ovenfor, og hvor servicedelen årligt overstiger kr. 50.000.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Deb udbudte kontrakt indeholder krav om, at

- leverandøren og eventuelle underleverandører er forpligtiget til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder og må herunder ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder eller etnisk tilhørsforhold, herunder overholdelse af ILO-konventioner.

- leverandøren skal sikre, at de ansatte, som denne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. dansk lovgivning og ILO konvention nr. 94.

For yderligere information om de kontraktuelle krav henvises til udbudsmaterialets udkast til kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/03/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

I udbuddet gælder de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og 6)

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/02/2023

Send til en kollega

0.109