23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 030-087392
Offentliggjort
10.02.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsyningsservice A/S - Forsyningsservice

Vindere

EU udbud renovationsbiler Renovest A/S

(24.04.2023)
Ejner Hessel A/S
Jyllandsvej 4
7330 Brande

EU udbud renovationsbiler Renovest A/S


Forsyningsservice A/S - Forsyningsservice

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsyningsservice A/S - Forsyningsservice
CVR-nummer: 36072911
Postadresse: Tørvebryggen 12
By: Randers C
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Hoffmann Bonde
E-mail: lotte.bonde@fssv.dk
Telefon: +45 69166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/196356378.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fssv.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/196356378.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/196356378.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU udbud renovationsbiler Renovest A/S

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144511 Renovationsvogne
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Renovest A/S udbyder hermed indkøb af 3 fabriksnye renovationsbiler med komprimatorkasse til indsamling af dagrenovation og emballage i Vesthimmerlands kommune samt optioner for henholdsvis yderligere tilkøb af tilsvarende bil og serviceaftale.

Udbuddet gennemføres som et offentligt EU-udbud jf. LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (Udbudsloven) §§ 56 og 57.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50114000 Reparation og vedligeholdelse af lastbiler
50114100 Reparation af lastbiler
50114200 Vedligeholdelse af lastbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter 3 nøglefærdige, fabriksnye renovationsbiler med komprimatorkasse til indsamling af dagrenovation og emballage i Vesthimmerlands Kommune. Kravene hertil er nærmere beskrevet i kravspecifikationen, bilag 2.

Herudover er der to optioner omfattet af udbuddet. Den første option omhandler service af renovationsbilerne, herunder levering af reservedele i fem år med mulighed for forlængelse i op yderligere 3 x 1 år.

Den anden option omfatter køb af op til yderligere 1 nøglefærdig renovationsbil magen til dem, der beskrives i kravspecifikationen. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35%
Kvalitetskriterium - Navn: Levering / Vægtning: 35%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 17/04/2023
Slut: 16/04/2031
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er to optioner omfattet af udbuddet. Den første option omhandler service af renovationsbilerne, herunder levering af reservedele i fem år med mulighed for forlængelse i op yderligere 3 x 1 år.

Den anden option omfatter køb af op til yderligere 1 nøglefærdig renovationsbil magen til dem, der beskrives i kravspecifikationen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Gæld til det offentlige over 100.000 dkr

Samlet årsomsætning

Egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver må ikke have forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 dkr, hvortil der ikke er tilknyttet en afdragsordning

En årlig omsætning på min. kr. 20 mio. i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår

Positiv egenkapital i 2 af de seneste 3 regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste over de betydeligste tilsvarende/sammenlignelige opgaver, som Tilbudsgiver har udført indenfor de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Igangværende leveringer må gerne anføres. Der skal angives minimum 2 referencer, indeholdende levering af renovationsbiler. Angivelse af mere end 2 referencer vil ikke få en betydning ved den samlede evaluering.

Med "tilsvarende eller sammenlignelige opgaver" forstås kontrakter om levering af et- og to-kammerbeholdere med sammenlignelige kontraktværdier samt tilhørende serviceaftaler.

Referencelisten skal indeholde en kort beskrivelse af kontraktens indhold, kontraktværdi, tidspunkt (start- og slutdato) og modtager (kontakt-oplysninger).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 10/05/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/03/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2023

Send til en kollega

0.11