23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 012-032090
Offentliggjort
17.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Maabjerg Energy Center - BioGas A/S

Vindere

Operationel Leasing af fabriksnye lastbil trækkere med tilhørende servicekontrakt

(21.04.2023)
Scania Danmark A/S
Industribuen 19
2635 Ishøj

Operationel Leasing af fabriksnye lastbil trækkere med tilhørende servicekontrakt


Maabjerg Energy Center - BioGas A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Maabjerg Energy Center - BioGas A/S
CVR-nummer: 32266266
Postadresse: Nupark 51
By: Holstebro
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontaktperson: Emil Steffensen
E-mail: est@mec-biogas.dk
Telefon: +45 29694689
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/192130490.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/192130490.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/192130490.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Operationel Leasing af fabriksnye lastbil trækkere med tilhørende servicekontrakt

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der skal i marts måned 2024 leveres 5 stk. nye lastbiltrækkere. MEC - Bio Gas er ejet af det fælles Holstebro-Struer-selskab Maabjerg Energy Center A/S. Der er tale om en Operationel leasing aftale med tilhørende fuld serviceaftale.

Maabjerg Bio Gas er et anlæg for bioenergi. Anlægget er i stand til at håndtere store mængder gylle, affald fra fødevareindustrien, som igennem en kompliceret proces bliver omdannet til varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer, som evt. kan anvendes til videresalg.

MEC - BioGas udbyder kontrakt på Operationel leasing af 5 fabriksnye lastbiltrækkere til gylle- og restprodukttransport (afgasset materiale).

De 5 lastbiltrækkere monteres alle efter levering til ordregiver med VM Tarm 39000L gylletanksemitrailer.

Tryk her https://permalink.mercell.com/192130490.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34139000 Chassiser
34139100 Chassiser med førerhus
34139300 Komplette chassiser
50114000 Reparation og vedligeholdelse af lastbiler
50114100 Reparation af lastbiler
50114200 Vedligeholdelse af lastbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Holstebro

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Lastbilerne skal gennemsnitligt køre 170.000 km om året i de 4 år kontrakten gælder, hvor samlet antal km i hele perioden ca. 3.400.000 km skal være i puljeordning, dvs. at alle Køretøjer ikke nødvendigvis skal køre det samme antal km. Ordregiver sikrer, at lastbilerne skifter rute således, at de kommer så tæt på 680.000 km hver som muligt. I optionsåret køres ligeledes gennemsnitligt 170.000 km pr. lastbil hvor samlet antal km i hele kontraktperioden inkl. optionsåret, ca. 3.400.000 tillagt ca. 170.000 km for hver lastbil, hvor kontraktener forlænget, skal være i puljeordning, dvs. at alle Køretøjer ikkenødvendigvis skal køre det samme antal km. Ordregiver sikrer, at lastbilerne skifter rute således, at de kommer så tæt på 850.000 km hver som muligt. Såfremt den faktiske kørestrækning i kontraktperioden overstiger mere end 102% af den i kontraktperioden aftalte, foretages en efterregulering og -fakturering. De leasede lastbiltrækkere skal udelukkende køre i Danmark.

Ordregiver indestår for, at lastbiltrækkeren kun betjenes af dertil kvalificeret personale, og at chaufføren har gyldigt kørekort. Ved kontraktens udløb er Ordregiver forpligtet til straks at tilbagelevere de lastbiltrækkerne til Leverandøren uden anden forringelse end almindeligt slid og ælde. Ordregiver betaler vægtafgift, vejbenyttelsesafgift samt tegner sædvanlig forsikring og har aftale om Vejhjælp.

Der skal i hele kontraktperioden være fuld service aftale på alle 5 lastbiltrækkere. Autoriseret værksted inden for radius 15 km fra ordregivers adresse (Energivej 13, Holstebro). Det skal være muligt at tilkalde service på alle tidspunkter alle dage hele året. Vilkår for aftalen fremgår af Serviceaftalen, der er bilag til hoved kontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2023
Slut: 31/03/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges af Ordregiver med 9 måneders forudgående skriftligt varsel herom til Leverandøren. Forlængelse kan ske én gang med op til 1 år. Ordregiver forbeholder sig ret til at forlænge kontrakten for én eller flere eller alle 5 lastbiltrækkere.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, da det ud fra en økonomisk og praktisk og styringsmæssig betragtning ikke vurderes hensigtsmæssigt med flere leverandører. Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers udfyldelse af ESPD:

Tilbudsgiver angiver i ESPD DEL IV "Udvælgelseskriterier", ved de enkelte kriterier, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

Oplysning om den betydeligste sammenlignelige leverance, som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 5 år Kun referencer, der vedrører leverancer, som er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance.

Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke varer leverancen vedrørte, samt tilbudsgivers rolle i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning.

Der kan maksimalt angives 1 reference, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 1 reference, vil der alene blive lagt vægt på den første reference. Referencer her ud over vil der blive set bort fra.

I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen, skal tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation:

Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der kræves minimum 1 reference med en sammenlignelig leverance som den annoncerede kontrakt indenfor de seneste 5 år (regnet fra tilbudsfristen). Med en sammenlignelig leverance som den annoncerede kontrakt forstås salg, leje eller leasing af lastbiltrækker til gylletransport med tilhørende serviceaftale leveret til et biogasselskab i Danmark med minimum 150.000 gennemsnitligt kørte km om året.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/02/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Alene de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder anvendelse i dette udbud.

Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark.

Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU's sanktioner i henhold til EU forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD'et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven udgør tilbudsgiverens egen-erklæring i ESPD'et endelig dokumentation. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/01/2023

Send til en kollega

0.047