23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 205-584088
Offentliggjort
24.10.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hillerød Kommune

Udbud af eldrevne køretøjer og tilhørende serviceydelser til Hillerød Kommune


Hillerød Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
CVR-nummer: 29189366
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Indkøbsafdelingen
E-mail: indkob@hillerod.dk
Telefon: +45 72320000
Fax: +45 72323213
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/188666137.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.hillerod.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/188666137.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/188666137.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af eldrevne køretøjer og tilhørende serviceydelser til Hillerød Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34100000 Motorkøretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres med henblik til indgå tre rammeaftaler vedrørende levering af eldrevne køretøjer til kommunens institutioner og afdelinger. Udbuddet er opdelt i tre delaftaler:

- Eldrevne mikrobiler

- Eldrevne minibiler

- Eldrevne små varevogne / varebiler

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Eldrevne mikrobiler (Bilsegment A)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale (Delaftale 1) omhandler køb af eldrevne personbiler fra bilsegment A. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalen indeholder en option på at få leveret biler med sommer- og vinterdæk i stedet for helårsdæk. Optionen indeholder derudover en dækserviceaftale, som Tilbudsgiver skal ligeledes skal varetage.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Eldrevne minibiler (Bilsegment B og SUV-B)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale (Delaftale 2) omhandler køb af eldrevne personbiler fra bilsegment B og SUV-B. 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalen indeholder en option på at få leveret biler med sommer- og vinterdæk i stedet for helårsdæk. Optionen indeholder derudover en dækserviceaftale, som Tilbudsgiver skal ligeledes skal varetage.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Eldrevne små varevogne/varebiler (Small-size segment eller personbil, der er ombygget til vans)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale (Delaftale 3) omhandler køb af eldrevne små varevogne/varebiler (Small-size segment eller personbil, der er ombygget til vans). 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalen indeholder en option på at få leveret biler med sommer- og vinterdæk i stedet for helårsdæk. Optionen indeholder derudover en dækserviceaftale, som Tilbudsgiver skal ligeledes skal varetage.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I Mercell skal afgives følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- Erhvervsansvarsforsikring

- Under "øvrige økonomiske og finansielle krav" skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Tilbudsgiver skal inden indgåelsen af leasingaftalen have tegnet en relevant erhvervsansvarsforsikring

- Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I Mercell skal afgives følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

- Referencer for tilsvarende leverancer inden af biler til en offentlig myndighed, hvor hver reference skal indeholde oplysninger om:

- Start- og evt. slutdato for leverancen

- Modtager af leverancen (kunden)

- Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leverancen

- Kort beskrivelse af leverancen

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

- Tilbudsgiver skal have minimum 1 relevant referencer inden for det udbudte område inden for de seneste 3 år. En relevant reference vedrører salg af mere end 5 biler til den samme offentlig myndighed.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/11/2022
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/11/2022
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ved rammeaftalernes udløb vil Hillerød Kommune skulle indgås nye rammeaftaler for at dække kommunens fremtidige anskaffelser af de omfattede køretøjstyper.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2022

Send til en kollega

0.047