23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 135-383217
Offentliggjort
15.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aalborg Kommune

Udbud på Rammeaftale, levering af EL bil


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Boulevarden 13
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tine Majlund Vibenfeld
E-mail: tine.vibenfeld@aalborg.dk
Telefon: +45 99313131
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brønderslev Kommune
CVR-nummer: 29189501
Postadresse: Ny Rådhusplads 1
By: Brønderslev
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9700
Land: Danmark
E-mail: Jorn.Lind@99454545.dk
Telefon: +45 99454545
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bronderslev.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/aalborg-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=116679
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på Rammeaftale, levering af EL bil

Sagsnr.: 116679
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34110000 Personbiler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af Rammeaftale på levering af EL biler til Aalborg og Brønderslev Kommuner

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg og Brønderslev

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af Rammeaftale på levering af EL biler til Aalborg og Brønderslev KommunerUdbuddet vedrører desuden option på abonnementer på følgende:• Dækservice Abonnement• Service og vedligeholdelsesabonnement.• Garanteret tilbagekøb af bilerAalborg Kommune estimerede årlige forbrug er 8 -12 stk., med maksimal forbrug på rammeaftalen 32- 48 stk.Brønderslev Kommune estimerede årlige forbrug er 6- 8 stk., med maksimal forbrug på rammeaftalen 24 -32 stk.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Afprøvning af bilerne / Vægtning: 50%
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Levering af EL biler med følgende frivillige optioner:• Dækservice Abonnement• Service og vedligeholdelsesabonnement.• Garanteret tilbagekøb af biler

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den valgte Tilbudsgiver er fra rammeaftalestart forpligtet til at have etableret en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr. 10.000.000 Millioner og den valgte Tilbudsgiver skal kunne foretage genkøb af forsikringssum ved brug af forsikringen uanset tidspunkt for dette. Ordregiver kan når som helst kræve dokumentation herfor.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital for 2021• Det er et mindstekrav egenkapitalen er opgjort efter metoden angivet i Årsregnskabsloven § 31(LBK nr. 838 af 08/08/2019).• Beløbet bedes anført i ESPD. • Såfremt egenkapitalen er negativ, skal der medsendes dokumentation for reetablering f.eks. i form af bindende tilsagn fra investor om kapitaltilførsel.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Det er et mindstekrav at tilbudsgiver har haft positiv egenkapital i 2021.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse én reference.&nbsp;Referencen må ikke være ældre end 2019&nbsp;<br><br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Referencen skal være på en betydelig kunde, og det skal oplyses hvor mange biler, kunden har købt i kontraktperioden.&nbsp;• Det skal desuden oplyses, hvor lang kontraktperioden har været. • Der skal oplyses beskrivelse af leverancerne, navn på kunden, CVR nr., kontaktperson samt mail og telefonnummer. Ovenstående bedes oplyst for at påvise relevant erfaring i at samarbejde i en årrække om levering at et betydeligt antal biler til samme kunde/offentlig myndighed. Det er uden betydning, hvorvidt kunden er en offentlig eller privat virksomhed.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 092-237343
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/08/2022
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang ved åbning af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Ultimo 2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2022

Send til en kollega

0.063