23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 132-375610
Offentliggjort
12.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hovedstadens Beredskab I/S

Gen-Udbud af kontrakt på opbygning af vandtankvogn - Juli 2022


Hovedstadens Beredskab I/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hovedstadens Beredskab I/S
CVR-nummer: 35440178
Postadresse: Bag Rådhuset 3
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1550
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Borum Hauge
E-mail: michau@hbr.dk
Telefon: +45 33431000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/182782117.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.hovedstadensberedskab.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/182782117.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/182782117.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Gen-Udbud af kontrakt på opbygning af vandtankvogn - Juli 2022

Sagsnr.: 22/3665
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34114110 Redningskøretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af opbygning af 1 vandtankvogn til brug ved beredskabsindsatser i forbindelse med brandslukning.

Opbygning skal foretages på et af ordregiver leveret chassis (Volvo FE350, 6x2/4).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34223200 Tankvogne
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af opbygning af 1 vandtankvogn til brug ved beredskabsindsatser i forbindelse med brandslukning.

Opbygning skal foretages på et af ordregiver leveret chassis (Volvo FE350, 6x2/4) som er yderligere beskrevet i Bilag 2 - Specifikation af chassis der leveres af Ordregiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen.

Ansøgere skal have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Til brug for ovenstående vurdering skal ansøger oplyse om egenkapital i seneste regnskabsår.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, vil opfyldelsen af minimumskravet ske ud fra en vurdering af egenkapitalen samlet set for deltagerne i sammenslutningen.

Såfremt en ansøger baserer sig på en anden enheds økonomiske og finansielle kapacitet, vil denne enheds årlige egenkapital blive inddraget ved fastlæggelsen af, om minimumskravet er opfyldt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen.

Ansøgere skal have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Til brug for ovenstående vurdering skal ansøger oplyse om egenkapital i seneste regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne påvise 3 referencer, der dokumenterer, at Tilbudsgiver har udført lignende aftaler om levering af opbygning af vandtankvogne, inden for de seneste 3 år.

Referencerne kan udgøres både af rammeaftaler, hvor der er foretaget en eller flere enkeltstående leveringer af vandtankvogne i henhold til en rammeaftale, og af egentlige kontrakter vedrørende et fastlagt antal vandtankvogne.

For at en reference skal kunne anses for gyldig, er det en betingelse, at der er sket levering i henhold til en rammeaftale eller kontrakt på tidspunktet for afgivelse af tilbud ved nærværende udbud.

For hver reference ovenfor skal Tilbudsgiver angive modtager af leverancen, en beskrivelse af aftalens indhold og omfang samt tidspunkt/periode for varetagelse af opgaven.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal kunne påvise minimum 3 referencer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 102-281821
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/09/2022
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver skal henlede opmærksomheden på udbudsmaterialets udbudsbetingelser, hvor

vilkårene for tilbudsafgivning er detaljeret beskrevet. I udbudsbetingelserne er også beskrevet

muligheden for at stille spørgsmål til Ordregiver i udbudsprocessen. Udover de obligatoriske

udelukkelsesgrunde finder de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-4

og nr. 6, anvendelse ved udbuddet. Tilbudsgiver skal forholde sig til de relevante

udelukkelsesgrunde ved udfyldning af ESPD'et i det elektroniske udbudssystem. Den

tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil Ordregiver i nødvendigt

omfang anmode om at verificere oplysningerne i det ESPD, der er afgivet i forbindelse med

tilbudsgivningen. Ordregiver vil i forbindelse med verifikationen anmode om, at der fremlægges

dokumentation for de relevante udelukkelsesgrunde, hvilket for danske tilbudsgiveres side kan

ske ved fremlæggelse af en udvidet serviceattest. Opmærksomheden henledes på, at

dokumentationen også skal omfatte den personkreds, der er angivet i udbudslovens § 135, stk.

2 (bestyrelse, direktion, tilsynsråd mv.). Derudover skal der fremsendes dokumentation for den

i ESPD'et anførte egenkapital i seneste regnskabsår, med mindre oplysningerne er offentligt

tilgængelige for Ordregiver. De i ESPD'et anførte referenceoplysninger anses for at udgøre

endelig dokumentation. Ordregiver forbeholder sig muligheden for at indhente supplerende

oplysninger fra tilbudsgiverne inden for rammerne af udbudslovens § 159, stk. 5. Dette gør sig

eksempelvis gældende i relation til de oplysninger, der skal afgives i forbindelse med

referenceoplysninger.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2022

Send til en kollega

0.047