23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 127-360872
Offentliggjort
05.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Udbud af ambulancekøretøjer

(05.05.2023)
Ejner Hessel A/S
Agerøvej 49
8381 Tilst

Opdateringer

Rettelse
(13.07.2022)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 08-08-2022
Time: 10:00
Læses:
Dato: 22-08-2022
Time: 10:00

Rettelse
(18.07.2022)

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 08-08-2022
Time: 10:00
Læses:
Dato: 22-08-2022
Time: 10:00

Ambulancekøretøjer, specialambulancekøretøjer og køretøjer til liggende patienttransport


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Julie Rose Gerberg Carlsen
E-mail: jujg@poulschmith.dk
Telefon: +45 61245146
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Julie Gerberg Carlsen
E-mail: jujg@poulschmith.dk
Telefon: +45 61245146
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rm.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs vej 30
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Julie Gerberg Carlsen
E-mail: jujg@poulschmith.dk
Telefon: +45 61245146
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rn.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Julie Gerberg Carlsen
E-mail: jujg@poulschmith.dk
Telefon: +45 61245146
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335931&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335931&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ambulancekøretøjer, specialambulancekøretøjer og køretøjer til liggende patienttransport

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34114121 Ambulancer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører en rammeaftale om anskaffelse af ambulancekøretøjer, specialambulancekøretøjer og køretøjer til liggende patienttransport. Region Sjælland indgår ikke rammeaftale på de øvrige regioners vegne. Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden indgår rammeaftaler på egen hånd ved at udnytte optionen. Rammeaftalen løber i 4 år, dog skal køretøjerne leveres med en service- garantireparationsaftale i år 1 og 2 efter levering samt med option på udvidet serviceaftale i op til 4 år efter levering af køretøjet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 145 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34114120 Køretøjer til paramedicinsk brug
34211200 Karosserier til ambulancer
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
50111000 Forvaltning af bilpark, reparations- og vedligeholdelsestjenesteydelser
50112000 Reparation og vedligeholdelse af biler
50117200 Ombygning af ambulancer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af ambulancekøretøjer, specialambulancekøretøjer og køretøjer til liggende patienttransport, da Region Sjælland skal hjemtage 50 % af ambulancekørslen pr. 1. februar 2024. Derfor skal der indkøbes ambulancer, specialambulancer og liggende sygetransportkøretøjer til at indfri de politiske mål til Akutberedskabet. Der er tale om et offentligt udbud, der omhandler rammeaftale vedrørende indkøb af køretøjer gældende i 4 år. Region Sjælland har en initialbestilling af køretøjer, som forventes at skulle leveres senest 1. november 2023, bestående af:

- 39 ambulancekøretøjer

- 2 specialambulancekøretøjer

- 14 køretøjer til liggende patienttransport.

Udover initialbestillingen kan både Region Sjælland, og de øvrige regioner omfattet af udbuddet, indkøbe køretøjer i 4 år fra indgåelse af rammeaftalen med Region Sjælland til udskiftning af køretøjer i vognparken, som følge af skader eller øget behov.

Rammeaftalen omfatter en service- og garantireparationsaftale i år 1 og 2 efter levering af alle køretøjer (dog maksimalt 200.000 kilometer) , samt option på en udvidelse af serviceaftalen i år 3 og 4 efter levering eller fra 200.000 kilometer og op til 400.000 kilometer (afhængig af hvad der kommer først). Derudover har Ordregiver option på at tilkøbe reparationsydelser, der ikke er omfattet af service- og garantireparationsaftalen.

Leverandøren skal forestå både indkøb af chassis samt opbygning af køretøjerne i overensstemmelse med de anførte krav i Rammeaftalen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Levering / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 145 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden har option på at indgå rammeaftalen på egen hånd.

Udbuddet omfatter option på følgende tilkøb:

— Option på udvidet serviceaftaleservice i år 3 og 4 fra Leverancen eller fra 200.000 kilometer og op til 400.000 kilometer (afhængig af hvad der kommer først)

— Option på reparationsydelser, der ikke er omfattet af serviceaftalen

— Option på supplerende udrykningshorn, som er særlig anvendeligt i vejkryds og ved tæt trafik. Fx "Howler", "Rumbler", tryk-luftsdrevet "Martin-horn" eller tilsvarende.

— Option sideforskydeligt båreleje

— Option på køleskab/køleskuffe

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) er dette Rammeaftalens samlede anslåede værdi. Rammeaftalens anslåede og maksimale værdi af de ydelser der kan leveres i henhold til rammeaftalen er anført nærmere i udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Uddrag af årsrapporter/årsregnskaber eller revisorpåtegnet erklæring om virksomhedens samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 25 mio. i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/

årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles i rammeaftalen krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Der stilles i kontrakten forskellige krav til mærkning af produkter samt til miljø og indholdsstoffer.

Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af persondatalovgivning, såfremt leverandøren skal behandle personoplysninger på Ordregivers vegne.

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Der gøres opmærksom på, at der kan være krav om tilladelse efter investeringsscreeningsloven. Se nærmere i udbudsbetingelserne.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 041-105621
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/08/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/08/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Se udbudsbetingelserne hvis tilbudsgiver oplever problemer med det elektroniske system.

Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 26. juli 2022. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

-o0o-

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for Tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbud, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt Tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.

Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske kapacitet for at opfylde egnethedskravet, jf. pkt. III.1.2). Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske kapacitet til rådighed for tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153.

-o0o-

Forud for udbuddet er der gennemført en teknisk dialog. Relevant materiale herfra kan efter anmodning udleveres af Ordregiver.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver tilbudsgiver kun kan indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som underleverandør eller deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiver sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiver om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskelliges tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

Ordregiver yder ikke deltagelsesvederlag.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2022

Send til en kollega

0.078