23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 094-258918
Offentliggjort
16.05.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Ressourceindsamling A/S

Opdateringer

Rettelse
(30.05.2022)

II.2.6
I stedet for:
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 44.000.000.00 DKK
Læses:
II.2.6)
Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 440.000.000.00 DKK


Yderligere oplysninger
Præcisering af kontraktens anslåede værdi til estimeret 440 mio.kr., som herudover er korrekt angivet i hhv. afsnit II.1.5 (Anslået samlet værdi) og II.2.14 (Yderligere oplysninger).

Annullering
(20.06.2022)

ANNULATION: Udbuddet annulleres på baggrund af manglende konkurrence, da flere af de modtagne prækvalifikationsansøgninger er fejlbehæftede.

Køb, levering og servicering af el-komprimatorbiler (2022)


Ressourceindsamling A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ressourceindsamling A/S
CVR-nummer: 41060565
Postadresse: Farverland 4
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Therp
E-mail: charlotte.gron.therp@cloverleaf.dk
Telefon: +45 20486912
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ressourceindsamling.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330904&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330904&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Køb, levering og servicering af el-komprimatorbiler (2022)

Sagsnr.: 21-03746
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144511 Renovationsvogne
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter indkøb af, fabriksnye og færdigopbyggede el-renovationsbiler af nedenstående biltyper til Ordregiver samt tilhørende service.

Ordregiver ønsker at indkøbe følgende sololastbiler ud fra de i Kravspecifikationen angivne krav og beskrivelser:

Eldrevne renovationsbil 3-akslet, (26 ton) 2-kammer: 10 stk.

Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til Ordregiver og med efterfølgende service- og reparationsaftale.

Herudover indeholder opgaven følgende option:

Option 1: Indkøb af yderligere biler:

• Eldrevne renovationsbiler 3-akslet, 2-kammer: 10 optioner af 5 biler samt indgåelse af service- og reparationsaftale for disse biler.

Option 2:

• Eldrevne renovationsbiler 3-akslet, 1-kammer: 2 optioner af 5 biler samt service- og reparationsaftale for disse biler.

Option 3:

• Forlængelser af service- og reparationsaftalen: Service- og reparationsaftalen kan forlænges 2 gange 2 år

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 440 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34144000 Motorkøretøjer til specielle formål
34144510 Køretøjer til affald
34144512 Renovationsvogne med komprimering
34144900 El-køretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter indkøb af, fabriksnye og færdigopbyggede el-renovationsbiler af nedenstående biltyper til Ordregiver samt tilhørende service.

Ordregiver ønsker at indkøbe følgende sololastbiler ud fra de i Kravspecifikationen angivne krav og beskrivelser:

Eldrevne renovationsbil 3-akslet, (26 ton) 2-kammer: 10 stk.

Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til Ordregiver og med efterfølgende service- og reparationsaftale.

Herudover indeholder opgaven følgende option:

Option 1: Indkøb af yderligere biler:

• Eldrevne renovationsbiler 3-akslet, 2-kammer: 10 optioner af 5 biler samt indgåelse af service- og reparationsaftale for disse biler.

Option 2:

• Eldrevne renovationsbiler 3-akslet, 1-kammer: 2 optioner af 5 biler samt service- og reparationsaftale for disse biler.

Option 3:

• Forlængelser af service- og reparationsaftalen: Service- og reparationsaftalen kan forlænges 2 gange 2 år

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 44 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 168
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden kan vælge at udnytte muligheden for forlængelse af service- og reparationsaftalens aftaleperiode på 2 år. Forlængelsen kan ske op til 2 gange.

Forlængelse sker på uændrede kontraktvilkår.

Såfremt Kunden ønsker at benytte sig af muligheden for forlængelse, skal dette være meddelt Leverandøren skriftligt senest 6 måneder inden udløbet af den aktuelle kontraktperiode.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil blive udvalgt maksimalt 3 ansøgere på baggrund af følgende kriterium:

I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med tilsvarende leverancer i samme størrelse og kompleksitet, som den udbudte opgave.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Herudover indeholder opgaven følgende option:

Option 1: Indkøb af yderligere biler:

• Eldrevne renovationsbiler 3-akslet, 2-kammer: 10 optioner af 5 biler samt indgåelse af service- og reparationsaftale for disse biler.

Option 2

• Eldrevne renovationsbiler 3-akslet, 1-kammer: 2 optioner af 5 biler samt service- og reparationsaftale for disse biler.

Option 3

• Forlængelser af serviceaftalen: Serviceaftaler kan forlænges 2 gange 2 år

Ordregiver har mulighed for at gøre brug af option 1 og 2 til og med 4 år fra kontraktens underskrift (48 måneder). Option 3 kan gøre gældende i henhold til afsnit 4.2 i kontrakten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten træder i kraft ved underskrift. Varighed af Kontrakten følger Service- og reparationsaftalen for den sidst leverede bil inklusive biler ordret iht. optioner. Der henvises i øvrigt til Kravspecifikationer for en uddybning af kravene til den udbudte bil. Den oplyste samlede kontraktværdi er baseret på et skøn og estimeres til ca. 440 mio. DKK inklusive optioner og service.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen økonomiske eller finansielle udvælgelseskriterier. Mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet er beskrevet nedenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

• Ansøger skal som minimum have en positiv egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår.

• Ansøger skal som minimum have en nettoomsætning på 70.000.000 DKK for de seneste 3 disponible regnskabsår

• Ansøger skal som minimum have en soliditetsgrad på 10% for de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditeten beregnes på følgende måde:

Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / samlede aktiver

Oplysning om økonomisk og finansiel formåen skal angives i ESPD’et.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds kapacitet (”støttende virksomhed”), er det et krav, at den støttende virksomhed opfylder relevante minimumskrav til egnethed. Relevante minimumskrav omfatter de krav til egnethed, for hvilke tilbudsgiveren støtter sig til.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver vil foretage en udvælgelse af ansøgere, som ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4.2., og som opfylder mindstekravene til egnethed, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4.3.

Der vil blive udvalgt maksimalt 3 ansøgere på baggrund af følgende kriterium:

I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med tilsvarende leverancer i samme størrelse og kompleksitet, som den udbudte opgave.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

• Tilbudsgiver skal som minimum angive 3 referencer, som dokumenterer, at tilbudsgiver har erfaring med udvikling, produktion, levering og vedligeholdelse af el-renovationsbiler. Referencerne må maksimalt være 3 år gamle.

o Hver reference skal som minimum indeholde en beskrivelse af den udførte opgave, således at Ordregiver er i stand til at verificere, at det er en tilsvarende ydelse, leveringstidspunkt, samt den samlede opgaves kontraktværdi (samlet over hele leverancen/aftaleperioden inkl. optioner).

Oplysning om teknisk og faglig formåen skal angives i ESPD’et.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds kapacitet (”støttende virksomhed”), er det et krav, at den støttende virksomhed opfylder relevante minimumskrav til egnethed. Relevante minimumskrav omfatter de krav til egnethed, for hvilke tilbudsgiveren støtter sig til.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktens bilag 3 indeholder en arbejdsklausul der indebærer, at ansatte hos Leverandøren, samt eventuelle underleverandører, som i Danmark medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 060-154534
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/06/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/06/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 Udbuddet gennemføres med forhandling, da løsningen omfatter design samt tilpasning af eksisterende løsninger samt for at sikre at Ordregivers behov opfyldes bedst muligt.

 Udelukkelsesgrunde

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i §§ 135-136 i udbudsloven, samt de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, nr. 2. Udelukkelsesgrundene fremgår af ESPD, del III.

Såfremt ansøger er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, vil ansøger blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren, medmindre ansøger inden for en passende frist kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for ansøgers pålidelighed (”selfcleaning”), jf. udbudslovens § 138.

 Særlig om sammenslutning af virksomheder

Hvis en virksomhed deltager i udbuddet sammen med andre, fx som en del af et konsortium eller lignende, skal hver af de deltagende virksomheder udfylde et ESPD.

Udelukkelseskravene, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4.2., gælder for hver enkelt deltager i sammenslutningen. Egnethedskravene, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4.3., vurderes samlet for sammenslutningen.

 Særligt om støttende virksomheder

En virksomhed, der ikke kan opfylde egnethedskravene, har mulighed for at basere sig på en anden virksomheds (støttende virksomhed) kapacitet for at leve op til de stillede krav til egnethed. I relation til de egnethedskrav, som den støttende virksomhed støtter med, vurderes dette/disse krav, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4.3., samlet for ansøger og den støttende virksomhed. En støttende virksomhed må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135-136 samt § 137, nr. 2.

Den støttende virksomhed skal sende et ESPD med de krævede oplysninger, samt udfylde og indsende bilag 5 Støtteerklæring. Støtteerklæringen anvendes til at dokumentere, at den støttende virksomhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

 Underleverandører

Hvis en virksomhed anvender underleverandører, men ikke baserer sig på deres kapacitet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4.6., skal virksomheden sørge for, at underleverandøren udfylder og indsender et ESPD.

Det er et krav, at underleverandører ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135-136 og § 137, nr. 2.

Såfremt ansøger først indgår aftale med underleverandører efter eventuel kontraktindgåelse, skal den/de pågældende underleverandør(er) uden ugrundet ophold efter aftale er indgået fremlægge dokumentation i henhold til udbudsbetingelsernes punkt 6.2.4.

 Spørgsmål og Svar

Tilbudsgiver har mulighed for at få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet ved at stille skriftlige spørgsmål.

Spørgsmål vil blive besvaret i det omfang, besvarelse kan afgives senest seks (6) dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret så tidligt som muligt i processen.

Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret.

Alle henvendelser og spørgsmål skal være skriftlige og stilles via EU-Supply under fanen ”Tilbudsgiver spørgsmål og svar”.

Skriftlige spørgsmål vil i anonymiseret form løbende blive besvaret skriftligt via EU-Supply.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/05/2022

Send til en kollega

0.072